Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tomaszów Mazowiecki, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00445852/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie odpadów zbieranych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego przez ZDiUM oraz z terenu jednostek organizacyjnych administrowanych przez ZDiUM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363103799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 119

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdium-oferty@tomaszow-maz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie odpadów zbieranych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego przez ZDiUM oraz z terenu jednostek organizacyjnych administrowanych przez ZDiUM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-736741d8-671e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038791/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Zagospodarowanie odpadów w latach 2023-2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zdum-tomaszowmaz.bip.eur.pl/public/?id=218340

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji (wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, zawiadomienia, wnioski) oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym
a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający rekomenduje wykonawcom, aby komunikowali się z zamawiającym (np. zwrócenie się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ) za pomocą poczty elektronicznej na adres: zdium-oferty@tomaszow-maz.pl.
Dopuszczalna jest także komunikacja przez: url.https://miniportal.uzp.gov.pl/ePUAP Informacje o środkach komunikacji zostały również zawarte w rozdziale 8 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji (wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, zawiadomienia, wnioski) oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Zamawiający rekomenduje wykonawcom, aby komunikowali się z zamawiającym (np. zwrócenie się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ) za pomocą poczty elektronicznej na adres: zdiumoferty@tomaszow-maz.pl. Dopuszczalna jest także komunikacja przez: url.https://miniportal.uzp.gov.pl/ePUAP Informacje o środkach komunikacji zostały również zawarte w
rozdziale 8 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający, udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".
2. Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w SIWZ, zgodnie z poniższym.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta , ul. Warszawska 119, 97-200 Tomaszów Maz., NIP 773-24-77-426, REGON 363103799.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w ZDiUM jest Pan Paweł Bociąga,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą odejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Zamawiający informuje, iż wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZP.271.1.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część A - odpady o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
odpady o kodzie 20 03 01 – zmieszane odpady komunalne
odpady o kodzie 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy pzp określa poniżej wszystkie kryteria, którymi będzie się kierował przy ocenie ofert, szczegółowo je opisując, wskazując do czego się odnoszą oraz, w jaki sposób nastąpi ocena treści oferty przy ich zastosowaniu.
2. Sposób oceny ofert jest w taki sposób skonstruowany, aby zapewniał obiektywną ocenę złożonych ofert tym samym wyłączona zostaje możliwość subiektywnej, uznaniowej i dowolnej oceny przez członków komisji przetargowej lub inne osoby wykonujące czynności w tym zakresie ze strony zamawiającego.
3. Szczegółowość, kompletność i jednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert umożliwia każdemu znającemu treść ofert dokonanie ich właściwej i obiektywnie uzasadnionej oceny i hierarchizacji w rankingu ofert najkorzystniejszych.
Zgodnie z art. 246 ust. 2 pzp mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę zamówienia jakim jest dostarczenie do wybranego podmiotu odpadów celem ich zagospodarowania, w niniejszym postępowaniu trudno mówić o wymaganiach jakościowych, które odnoszą się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
Można tu jedynie stwierdzić, że wymagania jakościowe dotyczą wybranego Wykonawcy, który i tak prowadząc działalność gospodarczą w zakresie możliwości zagospodarowania odpadów działa tylko i wyłącznie w granicach określonych przepisami prawa chociażby, a także koniecznością posiadania własnych instalacji służących zagospodarowaniu, a także osiągnięcia efektu środowiskowego w zakresie wymaganych prawem osiągnięcia poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 25% wagowo – za rok 2022 zgodnie z nowelizacją art. 3b ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie dla frakcji zbieranych selektywnie oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, za 2022 rok w wysokości 35 % zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów z uwzględnieniem wymagań co do wykonawców w tym jako aspekt środowiskowy, o którym mowa w art. 242 ust. 2 pkt 3 – pzp.
Przedmiot zamówienia winien być realizowany przez Wykonawcę zgodnie z poniższymi przepisami:
- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549);
- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 699, 1250, 1726);
- uchwałą nr IX/149/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028.
Poza powyższym zamawiający dookreślił rodzaj, ilość odpadów oraz procedury, związane z tym zadaniem, tym samym uznano, że zastosowanie cenę jako jedynego kryterium oceny ofert jest racjonalne.
W ocenie zamawiającego zastosowania niejako „na siłę” kryteriów pozacenowych w tym konkretnym zamówieniu stać się może bezprzedmiotowe i nie odzwierciedlać rzeczywistych potrzeb zamawiającego.
Szczegóły zawarte w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część B – odpady o kodzie 20 02 03 – inne odpady nie ulegające biodegradacji

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy pzp określa poniżej wszystkie kryteria, którymi będzie się kierował przy ocenie ofert, szczegółowo je opisując, wskazując do czego się odnoszą oraz, w jaki sposób nastąpi ocena treści oferty przy ich zastosowaniu.
2. Sposób oceny ofert jest w taki sposób skonstruowany, aby zapewniał obiektywną ocenę złożonych ofert tym samym wyłączona zostaje możliwość subiektywnej, uznaniowej i dowolnej oceny przez członków komisji przetargowej lub inne osoby wykonujące czynności w tym zakresie ze strony zamawiającego.
3. Szczegółowość, kompletność i jednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert umożliwia każdemu znającemu treść ofert dokonanie ich właściwej i obiektywnie uzasadnionej oceny i hierarchizacji w rankingu ofert najkorzystniejszych.
Zgodnie z art. 246 ust. 2 pzp mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę zamówienia jakim jest dostarczenie do wybranego podmiotu odpadów celem ich zagospodarowania, w niniejszym postępowaniu trudno mówić o wymaganiach jakościowych, które odnoszą się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
Można tu jedynie stwierdzić, że wymagania jakościowe dotyczą wybranego Wykonawcy, który i tak prowadząc działalność gospodarczą w zakresie możliwości zagospodarowania odpadów działa tylko i wyłącznie w granicach określonych przepisami prawa chociażby, a także koniecznością posiadania własnych instalacji służących zagospodarowaniu, a także osiągnięcia efektu środowiskowego w zakresie wymaganych prawem osiągnięcia poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 25% wagowo – za rok 2022 zgodnie z nowelizacją art. 3b ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie dla frakcji zbieranych selektywnie oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, za 2022 rok w wysokości 35 % zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów z uwzględnieniem wymagań co do wykonawców w tym jako aspekt środowiskowy, o którym mowa w art. 242 ust. 2 pkt 3 – pzp.
Przedmiot zamówienia winien być realizowany przez Wykonawcę zgodnie z poniższymi przepisami:
- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549);
- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 699, 1250, 1726);
- uchwałą nr IX/149/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028.
Poza powyższym zamawiający dookreślił rodzaj, ilość odpadów oraz procedury, związane z tym zadaniem, tym samym uznano, że zastosowanie cenę jako jedynego kryterium oceny ofert jest racjonalne.
W ocenie zamawiającego zastosowania niejako „na siłę” kryteriów pozacenowych w tym konkretnym zamówieniu stać się może bezprzedmiotowe i nie odzwierciedlać rzeczywistych potrzeb zamawiającego.
Szczegóły zawarte w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część C – odpady o kodzie 20 03 02 – odpady z targowisk

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy pzp określa poniżej wszystkie kryteria, którymi będzie się kierował przy ocenie ofert, szczegółowo je opisując, wskazując do czego się odnoszą oraz, w jaki sposób nastąpi ocena treści oferty przy ich zastosowaniu.
2. Sposób oceny ofert jest w taki sposób skonstruowany, aby zapewniał obiektywną ocenę złożonych ofert tym samym wyłączona zostaje możliwość subiektywnej, uznaniowej i dowolnej oceny przez członków komisji przetargowej lub inne osoby wykonujące czynności w tym zakresie ze strony zamawiającego.
3. Szczegółowość, kompletność i jednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert umożliwia każdemu znającemu treść ofert dokonanie ich właściwej i obiektywnie uzasadnionej oceny i hierarchizacji w rankingu ofert najkorzystniejszych.
Zgodnie z art. 246 ust. 2 pzp mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę zamówienia jakim jest dostarczenie do wybranego podmiotu odpadów celem ich zagospodarowania, w niniejszym postępowaniu trudno mówić o wymaganiach jakościowych, które odnoszą się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
Można tu jedynie stwierdzić, że wymagania jakościowe dotyczą wybranego Wykonawcy, który i tak prowadząc działalność gospodarczą w zakresie możliwości zagospodarowania odpadów działa tylko i wyłącznie w granicach określonych przepisami prawa chociażby, a także koniecznością posiadania własnych instalacji służących zagospodarowaniu, a także osiągnięcia efektu środowiskowego w zakresie wymaganych prawem osiągnięcia poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 25% wagowo – za rok 2022 zgodnie z nowelizacją art. 3b ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie dla frakcji zbieranych selektywnie oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, za 2022 rok w wysokości 35 % zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów z uwzględnieniem wymagań co do wykonawców w tym jako aspekt środowiskowy, o którym mowa w art. 242 ust. 2 pkt 3 – pzp.
Przedmiot zamówienia winien być realizowany przez Wykonawcę zgodnie z poniższymi przepisami:
- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549);
- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 699, 1250, 1726);
- uchwałą nr IX/149/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028.
Poza powyższym zamawiający dookreślił rodzaj, ilość odpadów oraz procedury, związane z tym zadaniem, tym samym uznano, że zastosowanie cenę jako jedynego kryterium oceny ofert jest racjonalne.
W ocenie zamawiającego zastosowania niejako „na siłę” kryteriów pozacenowych w tym konkretnym zamówieniu stać się może bezprzedmiotowe i nie odzwierciedlać rzeczywistych potrzeb zamawiającego.
Szczegóły zawarte w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla części A, B i C
Stosowna decyzja administracyjna zezwalająca na gospodarowanie odpadami (składowanie, utylizacja, recycling itp.)
Dla części A, B, C
miejsce prowadzenia działalności (gospodarowania odpadów) w odległości nie dalszej niż 40 km od granic miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla części A, B, C
Stosowna decyzja administracyjna zezwalająca na gospodarowanie odpadami (składowanie, utylizacja, recycling itp.)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o zamówienie składają także: Oświadczenie,z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Poprzez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy rozumieć konsorcjantów a także
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy,
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) jednostkowych stawek opłaty marszałkowskiej za korzystanie ze środowiska,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zwiększenia kosztów realizacji umowy, na którą wpływ ma wysokość opłat za składowanie odpadów oraz innych opłat określanych na podstawie przepisów prawa odnoszących się do zagospodarowania odpadami.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia się kosztów realizacji umowy, na którą wpływ ma obniżenie wysokości opłat za składowanie odpadów oraz innych opłat określanych na podstawie przepisów prawa odnoszących się do zagospodarowania odpadami. W takim przypadku Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o obniżenie wysokości stawki jednostkowej wynagrodzenia.
7. W oparciu o art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony ustalają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o następującej treści:
1) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym może podlegać waloryzacji w oparciu o wskaźnik zmiany cen ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, jeżeli zmiana cen przekroczy 6% w odniesieniu do miesiąca zawarcia Umowy;
2) pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po 6 miesiącach od podpisania Umowy i będzie wyliczona na podstawie wskaźnika, o którym mowa w punkcie 1;
3) każda kolejna waloryzacja dokonywana może być po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczona na podstawie wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji;
4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt 1, tj. w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 Umowy;
Szczegółowe warunki zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Na oficjalną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Zamawiającegona ePUAP wpływają oferty składane w danym postępowaniu przez Wykonawców. Każda oferta musibyć zaszyfrowana. Zaszyfrowane oferty stanowią załącznik do przesłanego na ESP wniosku.Wykonawca posiadający konto na portalu ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

Zobacz inne

Prawo