Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dąbrowa Biskupia, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00445918/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Dąbrowa Biskupia

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy, SUW i Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Dąbrowie Biskupiej oraz SUW Parchanie i z miejsc publicznie dostępnych z terenu gm. Dąbrowa Biskupia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dąbrowa Biskupia

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350731

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Topolowa 2

1.4.2.) Miejscowość: Dąbrowa Biskupia

1.4.3.) Kod pocztowy: 88-133

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 52 3117000

1.4.8.) Numer faksu: +48 52 5065420

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dabrowabiskupia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gm-dabrowa-biskupia.rbip.mojregion.info

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445918

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00432052/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest :
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy, SUW i Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Dąbrowie Biskupiej oraz SUW Parchanie i z miejsc publicznie dostępnych z terenu gm. Dąbrowa Biskupia
2. Przedmiot zamówienia obejmuje :
1/ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z siedziby Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia;
2/ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej, ul. Lipowa 10, gdzie przewożone są również odpady ze Stacji Uzdatniania Wody Parchanie i Stacji Uzdatniania Wody Dąbrowa Biskupia;
3/ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z miejsc publicznie dostępnych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia tj. kosze przystankowe, świetlice, Dworek Generała Sikorskiego;
1) dokumentowanie realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą raportów (sprawozdań), kart przekazania odpadu, kart przekazania do recyklingu lub odzysku, kart charakterystyki odpadu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawiera załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest :
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy, SUW i Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Dąbrowie Biskupiej oraz SUW Parchanie i z miejsc publicznie dostępnych z terenu gm. Dąbrowa Biskupia
2. Przedmiot zamówienia obejmuje :
1/ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z siedziby Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia;
2/ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej, ul. Lipowa 10, gdzie przewożone są również odpady ze Stacji Uzdatniania Wody Parchanie i Stacji Uzdatniania Wody Dąbrowa Biskupia;
3/ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z miejsc publicznie dostępnych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia tj. kosze przystankowe, świetlice, Dworek Generała Sikorskiego;
4/ dokumentowanie realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą raportów (sprawozdań),dokumentacji prowadzonej w BDO tj. kart przekazania odpadu, kart przekazania do recyklingu lub odzysku, kart charakterystyki odpadu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawiera załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297 z późn. zm.);
b) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022r. poz. 699 z późn. zm.) – zezwalające na zbieranie co najmniej takich odpadów jak przedmiot zamówienia,
c) posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach w zakresie transportu odpadów – zezwalające na transport co najmniej takich odpadów jak przedmiot zamówienia,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę odbioru i zagospodarowania (lub przekazania do zagospodarowania) odpadów z nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych , odpady komunalne zmieszane w ilości co najmniej 30 Mg oraz odpady komunalne gromadzone selektywnie (np. szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, bioodpady, metale) w ilości co najmniej 10 Mg;
b) dysponuje lub będą dysponować pojazdami oraz bazą magazynowo – transportową, które muszą spełniać warunki wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U. 2013r., poz. 122):
− pojazd typu śmieciarka do odbioru odpadów z pojemników typu 110/120 l,240 l,1100 l - min. 1 szt.
− pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - min. 1 szt.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297 z późn. zm.);
b) posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach w zakresie transportu odpadów – zezwalające na transport co najmniej takich odpadów jak przedmiot zamówienia,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę odbioru i zagospodarowania (lub przekazania do zagospodarowania) odpadów z nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych , odpady komunalne zmieszane w ilości co najmniej 30 Mg oraz odpady komunalne gromadzone selektywnie (np. szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, bioodpady, metale) w ilości co najmniej 10 Mg;
b) dysponuje lub będą dysponować pojazdami oraz bazą magazynowo – transportową, które muszą spełniać warunki wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U. 2013r., poz. 122):
− pojazd typu śmieciarka do odbioru odpadów z pojemników typu 110/120 l,240 l,1100 l - min. 1 szt.
− pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - min. 1 szt.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) kopia wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach – zezwalające na zbieranie co najmniej takich odpadów jak przedmiot zamówienia;
3) potwierdzenie wpisu do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami w zakresie transportu odpadów, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy ( załącznik nr 5 do SWZ);
5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami( załącznik nr 6 do SWZ ).

Po zmianie:
Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) kopia wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) potwierdzenie wpisu do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami w zakresie transportu odpadów, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy ( załącznik nr 5 do SWZ);
4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami( załącznik nr 6 do SWZ ).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 11:00

Po zmianie:
2022-11-24 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 11:15

Po zmianie:
2022-11-24 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-20

Po zmianie:
2022-12-23

Zobacz inne

Prawo