Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lębork, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00445933/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miasto Lębork

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa drogi Piecewo w Lęborku – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Lębork

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979737

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Armii Krajowej 14

1.4.2.) Miejscowość: Lębork

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.4.7.) Numer telefonu: 59 8624-280

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@um.lebork.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lebork.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445933

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00412983/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.5. Wartość zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
1245135,59

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.5. Kod waluty

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka drogi o przekroju półulicznym o długości 157 m wraz z niezbędną infrastrukturą (kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym) oraz usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą (z sieciami oświetleniową, elektroenergetyczną, teletechniczną). Zamówienie obejmuje również przebudowę skrzyżowania z drogą krajową nr 6.
2. Numer kategorii wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Budowa drogi –Piecewo w Lęborku” stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ, obejmującej;
3.1. Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany;
3.2. Projekt techniczny – branż drogowej, elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej, docelowej organizacji ruchu;
3.3. Szczegółowa specyfikacja techniczna;
3.4. Przedmiar.
3.5. Zakres robót podlegający realizacji:
3.5.1. Zakres drogowy objęty realizacją rozpoczyna się na km 0+000.00 i kończy na km około 160.
3.5.2. Należy zrealizować cały zakres związany z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz usunięciem kolizji.
3.5.3. Na obszarze przeznaczonym pod zieleń należy wykonać jedynie humusowanie, bez obsiewania trawą;
3.5.4. Chodnik wraz ze zjazdami w chodniku został wyłączony z realizacji.
4. Zakres robót do realizacji zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje w szczególności:
4.1. Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z DK nr 6:
- rozbiórka istniejącego zjazdu – powierzchnia około 450 m2;
- frezowanie istniejącej nawierzchni – powierzchnia około 110 m2;
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej- powierzchnia około 520 m2;
- wyspa separacyjna z pachwinami z kostki kamiennej - powierzchnia około 60 m2;
4.2. Budowę drogi klasy D o kategorii ruchu KR 2
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej- powierzchnia około 850 m2;
- chodnik z kostki brukowej betonowej - powierzchnia około 430 m2;
- oznakowanie poziome malowane grubowarstwowo;
- oznakowanie pionowe;
- pobocze o nawierzchni z kruszywa łamanego - powierzchnia około 17 m2;
4.3. Budowę kanalizacji deszczowej
- kanalizacja z rur PCV długości około 1100 m Ø 160-200 SN8;
- kanalizacja z rur PP długości około 510 m Ø 250-500 SN8;
- studnia rewizyjna PP425 - 4 szt.;
- studnia rewizyjna betonowa Ø1200 - 2 szt.;
- studnia rewizyjna betonowa Ø2000 - 10 szt.;
- jednokomorowy osadnik o przepływie wirowym – 1 szt.;
- wysokosprawny separator lamelowy – 1 szt.;
- wylot DN500 – 1 szt.;
4.4. Kanał technologiczny
- rura RO Ø 110 – długości około 260 m;
- studnia kablowa – 6 kpl.;
4.5. Budowę sieci teletechnicznej – telekomunikacyjnej (usunięcie kolizji z ORANGE)
- rura typu PE Ø 40 – długość około 50 m;
- słup telekomunikacyjny drewniany 7m, pojedynczy ze szczudłem żelbetowym i Elką ustojową z rurą osłonową HDPE 40/3,7 do wysokości min. 3m;
- kabel telekomunikacyjny XcTKMXpw 5x4x0,5 mm – długość około 51 m;
4.6. Budowę sieci elektrycznej (usunięcie kolizji)
- zmiana lokalizacji latarnii oświetlenia drogowego – słup żelbetowy, kabel YAKY 4x24 mm2 długości około 26/31 m; montaż i stawianie słupa żelbetowego oświetlenia ulicznego – 1szt. wraz z oprawami – 4 kpl.;
- wymiana i zmiana lokalizacji słupów linii napowietrznej 0,4 kV – słup żelbetowy wirowany 3 szt,
4.7. Wycinka drzew – 2 szt.. W przypadku realizacji projektu w okresie pokrywającym się z okresem ochronnym oraz dynamiką zjawisk przyrodniczych, zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania ekspertyzy ornitologicznej bezpośrednio przed planowaną wycinką.
5. Zakres zamówienia obejmuje również:
5.1. Wykonawca opracuje i uzgodni w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku projekt czasowej organizacji ruchu.
5.2. Przed przystąpieniem do realizacji robót w pasie drogowym drogi krajowej nr 6 Wykonawca w imieniu Inwestora wystąpi do Generlnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Gdańsk z wnioskiem o przekazanie pasa drogowego drogi krajowej nr 6.
5.3. Ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających);
5.4. Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów);
5.5. Organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe, uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego (wraz z wniesieniem opłaty) jeżeli zachodzi taka potrzeba. Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków w trakcie realizacji zadania. Wykonawca winien jest zapewnić je sobie własnym kosztem i staraniem;
5.6. Usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją;
5.7. Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych;
5.8. Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego;
5.9. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych podpisów), zawierającej wszelkie potrzebne atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów;
5.10. Wszelkie materiały nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie. Koszty te należy wliczyć w cenę ryczałtową;

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka drogi o przekroju półulicznym o długości 157 m wraz z niezbędną infrastrukturą (kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym) oraz usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą (z sieciami oświetleniową, elektroenergetyczną, teletechniczną). Zamówienie obejmuje również przebudowę skrzyżowania z drogą krajową nr 6.
2. Numer kategorii wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Budowa drogi –Piecewo w Lęborku” stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ, obejmującej;
3.1. Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany;
3.2. Projekt techniczny – branż drogowej, elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej, docelowej organizacji ruchu;
3.3. Szczegółowa specyfikacja techniczna;
3.4. Przedmiar.
3.5. Zakres robót podlegający realizacji:
3.5.1. Zakres drogowy objęty realizacją rozpoczyna się na km 0+000.00 i kończy na km około 160.
3.5.2. Należy zrealizować cały zakres związany z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz usunięciem kolizji.
3.5.3. Na obszarze przeznaczonym pod zieleń należy wykonać jedynie humusowanie, bez obsiewania trawą;
3.5.4. Chodnik wraz ze zjazdami w chodniku został wyłączony z realizacji.
4. Zakres robót do realizacji zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje w szczególności:
4.1. Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z DK nr 6:
- rozbiórka istniejącego zjazdu – powierzchnia około 450 m2;
- frezowanie istniejącej nawierzchni – powierzchnia około 110 m2;
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej- powierzchnia około 520 m2;
- wyspa separacyjna z pachwinami z kostki kamiennej - powierzchnia około 60 m2;
4.2. Budowę drogi klasy D o kategorii ruchu KR 2
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej- powierzchnia około 850 m2;
- chodnik z kostki brukowej betonowej - powierzchnia około 430 m2;
- oznakowanie poziome malowane grubowarstwowo;
- oznakowanie pionowe;
- pobocze o nawierzchni z kruszywa łamanego - powierzchnia około 17 m2;
4.3. Budowę kanalizacji deszczowej
- kanalizacja z rur PCV długości około 110 m Ø 160-200 SN8;
- kanalizacja z rur PP długości około 510 m Ø 250-500 SN8;
- studnia rewizyjna PP425 - 4 szt.;
- studnia rewizyjna betonowa Ø1200 - 2 szt.;
- studnia rewizyjna betonowa Ø2000 - 10 szt.;
- jednokomorowy osadnik o przepływie wirowym – 1 szt.;
- wysokosprawny separator lamelowy – 1 szt.;
- wylot DN500 – 1 szt.;
4.4. Kanał technologiczny
- rura RO Ø 110 – długości około 260 m;
- studnia kablowa – 6 kpl.;
4.5. Budowę sieci teletechnicznej – telekomunikacyjnej (usunięcie kolizji z ORANGE)
- rura typu PE Ø 40 – długość około 50 m;
- słup telekomunikacyjny drewniany 7m, pojedynczy ze szczudłem żelbetowym i Elką ustojową z rurą osłonową HDPE 40/3,7 do wysokości min. 3m;
- kabel telekomunikacyjny XcTKMXpw 5x4x0,5 mm – długość około 51 m;
4.6. Budowę sieci elektrycznej (usunięcie kolizji)
- zmiana lokalizacji latarnii oświetlenia drogowego – słup żelbetowy, kabel YAKY 4x24 mm2 długości około 26/31 m; montaż i stawianie słupa żelbetowego oświetlenia ulicznego – 1szt. wraz z oprawami – 4 kpl.;
- wymiana i zmiana lokalizacji słupów linii napowietrznej 0,4 kV – słup żelbetowy wirowany 3 szt,
4.7. Wycinka drzew – 2 szt.. W przypadku realizacji projektu w okresie pokrywającym się z okresem ochronnym oraz dynamiką zjawisk przyrodniczych, zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania ekspertyzy ornitologicznej bezpośrednio przed planowaną wycinką.
5. Zakres zamówienia obejmuje również:
5.1. Wykonawca opracuje i uzgodni w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku projekt czasowej organizacji ruchu.
5.2. Przed przystąpieniem do realizacji robót w pasie drogowym drogi krajowej nr 6 Wykonawca w imieniu Inwestora wystąpi do Generlnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Gdańsk z wnioskiem o przekazanie pasa drogowego drogi krajowej nr 6.
5.3. Ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających);
5.4. Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów);
5.5. Organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe, uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego (wraz z wniesieniem opłaty) jeżeli zachodzi taka potrzeba. Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków w trakcie realizacji zadania. Wykonawca winien jest zapewnić je sobie własnym kosztem i staraniem;
5.6. Usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją;
5.7. Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych;
5.8. Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego;
5.9. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych podpisów), zawierającej wszelkie potrzebne atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów;
5.10. Wszelkie materiały nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie. Koszty te należy wliczyć w cenę ryczałtową;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 08:45

Po zmianie:
2022-11-28 08:45

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 09:00

Po zmianie:
2022-11-28 09:00

Zobacz inne

Prawo