Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Starogard Gdański, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00445958/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi dostarczania żywności dla pacjentów Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gd. i odbiór odpadów pokonsumpcyjnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192082428

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skarszewska, 7

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 5630736

1.5.8.) Numer faksu: 585630737

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rops.dyrekcja@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://rops-starogard.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi dostarczania żywności dla pacjentów Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gd. i odbiór odpadów pokonsumpcyjnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c14cc7b4-6673-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445958

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00444387/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi dostarczania żywności

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c14cc7b4-6673-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: rops.dyrekcja@wp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
(EPUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej
w Starogardzie Gdańskim oraz poczty elektronicznej: rops.dyrekcja@wp.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Zamawiający informuje, że: administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Regionalny Ośrodek
Psychiatrii Sądowej 83-200 Starogard Gdański ul. Skarszewska 7, Tel 585630736 e-mail:
rops.dyrekcja@wp.pl . W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, na powyższy adres. dane osobowe Wykonawcy będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi
dostarczania żywności dla pacjentów Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gd. i
odbiór odpadów pokonsumpcyjnych; znak sprawy: ZP- 01/21 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania; odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały okres
obowiązywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i
związanych z udziałem w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: obowiązek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą
i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub
dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego; obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to
dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że;
udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków
skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o
których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i
załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o
których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych,
danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych
dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku
postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są
przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO
(związanych z prawem Wykonawcy do
uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące,
prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w
art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii
danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe
są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia
tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art.
18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.
2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 550000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi dostarczania żywności polegające na:
kompleksowym, całodziennym wyżywieniu pacjentów ROPS, poprzez przygotowywanie na bazie
kuchni Wykonawcy, z produktów własnych Wykonawcy, trzech posiłków dziennie, 7 dni w
tygodniu zgodnie z obowiązującymi w szpitalach psychiatrycznych normami żywieniowymi, o
wartości nie niższej niż 3.350 kcal/1osobodzień żywienia, uwzględniając diety i napoje tj. kawy,
herbaty, wody mineralnej, kompotu do posiłków, oraz ich dostarczenie do budynku Ośrodka w
sposób zgodny z zaleceniami higieniczno-sanitarnymi odnośnie transportu żywności, w
odpowiednio do tego celu przygotowanych pojemnikach termoizolacyjnych zabezpieczających
posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem, w następujących godzinach:
• Śniadanie – od 730 do 800
• Obiad - od 1230 do 1300
• Kolacja - od 1800 do 1830
i w ilościach wynikających z aktualnej liczby przebywających w Ośrodku pacjentów w przedziale
40 – 70 osób, z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszej specyfikacji i umowie, oraz
odbiór odpadów pokonsumpcyjnych minimum 1 raz na dobę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zgoda na warunek wg par.2 pkt 5 umowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

b) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca
wykaże:
• aktualne zezwolenie /decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, które/a
mówi o tym, że firma spełnia wymagania higieniczno – sanitarne do prowadzenia żywienia
zbiorowego, decyzje PPIS na przewóz posiłków w termosach ; zamawiający dopuszcza
zaświadczenie wydane przez PPIS o pozytywnym przejściu kontroli pojazdów przewożących
posiłki
• posiada wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015r., poz. 594 tj.),
• posiada uprawnienia wymagane do świadczenia usług dostarczania żywności zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006
nr 171 poz. 1225) lub zgodę Inspektora sanitarnego na produkcję posiłków,
• wdrożył i stosuje system HACCP na usługę cateringu i transportu żywności, potwierdzony
certyfikatem lub zaświadczeniem wydanym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
• jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00zł.
• znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; tj.
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie 30.000,00 zł.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
• dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zatrudnionymi przez wykonawcę na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy, tj., co najmniej jednym dietetykiem legitymującym się wykształceniem o profilu dietetyka,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Aktualne zezwolenie /decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego, które/a mówi o tym, że firma spełnia wymagania higieniczno – sanitarne do prowadzenia żywienia zbiorowego
b) Decyzje PPIS na przewóz posiłków w termosach ; zamawiający dopuszcza zaświadczenie wydane przez PPIS o pozytywnym przejściu kontroli pojazdów przewożących posiłki
c) Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
d) Uprawnienia wymagane do świadczenia usług dostarczania żywności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub zgodę Inspektora sanitarnego na produkcję posiłków,
e) Certyfikat lub zaświadczenie wydanym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny potwierdzający, że Wykonawca wdrożył i stosuje system HACCP na usługę cateringu i transportu żywności,
f) Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00zł.
g) Zaświadczenie bankowe, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie 30.000,00 zł.
h) Dowody, w formie referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane określające czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie usługi dostarczania żywności, świadczone dla szpitali, o łącznej wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto na rok, ponadto każda z wymienionych usług była realizowana w sposób ciągły przez okres 12 kolejnych miesięcy.
i) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, 1043, 1495.) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, tj. dietetyka legitymującego się wykształceniem o profilu dietetyka (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników), przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, zaś informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim /rops_starogard1/SkrytkaESP;

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo