Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rajsko, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00446000/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W RAJSKU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do obiektu:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku, ul. Edukacyjna 11, 32-600 Oświęcim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W RAJSKU

1.3.) Oddział zamawiającego: SP Rajsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070465664

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Edukacyjna, 11

1.5.2.) Miejscowość: Rajsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338431229

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sprajsko@sprajsko.gminaoswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sprajsko.edupage.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Szkoła

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do obiektu:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajsku, ul. Edukacyjna 11, 32-600 Oświęcim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f112b4fc-6721-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446000

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051313/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do obiektu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku, ul. Edukacyjna 11 w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja Zamawiającego z wykonawcami (UWAGA: nie dotyczy składania ofert), w szczególności: składanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub przekazywanie innych informacji w postępowaniu, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji Zamawiającego z wykonawcami wskazano w Rozdziale I pkt 1 SWZ. Korespondencja, o której mowa powyżej, przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np.: osobiście, listownie, elektronicznie na inny niż wskazany w Rozdz. I pkt 1 SWZ adres e-mail lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP) nie zostanie uznana za skutecznie przekazaną/złożoną;
2) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem dedykowanego „formularza dostępnego na ePUAP i dostępnego również przez MiniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/);
3) w formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać e-mail, na który przesyłana będzie mu korespondencja związana z postępowaniem;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;
3) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913 ze zm.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa należy złożyć wraz z częścią jawną oferty;
4) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”;
5) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
6) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB;
7) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego ePUAP;
8) za datę przekazania, innych niż oferta, oświadczeń, zawiadomień, wniosków o wyjaśnienie treści SWZ lub innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Rozdziale I pkt 1 SWZ;


9) ofertę zaszyfrowaną zgodnie z „Instrukcją użytkownika” dostępną na miniportalu, należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również przez miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki ePUAP, który został wskazany w Rozdziale I pkt 1 SWZ; Funkcjonalność zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania zostały opisane w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
10) wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniportalu;
11) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zaleca się posługiwanie nazwą postępowania lub numerem referencyjnym niniejszego postępowania

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): SWZ 26 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W TOKU POSTĘPOWANIA.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP RAJSKO SP.TP.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 400667,62 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku ul. Edukacyjna 11, 32-600 Oświęcim (o ciśnieniu nie mniejszym niż 1,6 kPa) w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

5.2. Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne tj. z dnia 31 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz.716) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

5.3. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy na poziomie 800 494 kWh wg taryfy W-5.1 grupy taryfowej OSD-W-5.1 i zamówionej mocy 417 kWh/h .

5.4. Wskazane zużycie paliwa gazowego ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Ewentualna zmiana szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego.

5.5. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowych.

5.6. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa.
Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego.

5.7. Dostarczone paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi normami.

5.8. Stawki opłat dystrybucyjnych muszą być zgodne z aktualną taryfą OSD i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa OSD.

5.9. Wykonawca składając ofertę musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Zamawiającego, najpóźniej na dzień podpisania umowy z Zamawiającym.

5.10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć paliwo gazowe, gaz ziemny wysokometanowy E do obiektu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku, ul. Edukacyjna 11, 32-600 Oświęcim.
5.11. Zamawiający jest zakwalifikowany do grupy taryfowej W-5.1
5.12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zamawiającemu standardy jakości obsługi zamawiającego w zakresie świadczenia usług dystrybucji: „Przyjmowania zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania gazu ziemnego; Powiadamiania zamawiającego o terminach i czasie planowanych przerw dostaw gazu ziemnego, pod warunkiem otrzymania danych od OSD”.
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego § 17 pkt 3 i 4 Przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłania lub dystrybucji:
1) instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie o przyłączenie do sieci, w przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B;
2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych, niezwłocznie przystępuje do likwidacji występujących w sieci gazowej awarii i usuwania zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych;
4) powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci gazowej;
5) powiadamia użytkowników systemu gazowego o terminach i czasie trwania planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji co najmniej na:
a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I,
b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla pozostałych odbiorców;
Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem to OSD w ramach umowy kompleksowej realizuje obowiązek o którym mowa w SWZ.”
5.13. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy.
5.14. Rozliczanie ilości dostarczonego gazu odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych
wskazań układu pomiarowego. Odczyt układu pomiarowego następuje na koniec każdego
miesiąca kalendarzowego.
5.15. Nie dopuszcza się wystawiania faktur – prognoz.
5.16. Dopuszcza się zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
5.17. Szacowane zapotrzebowanie w rozbiciu miesięcznym:

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne(Dz.U. z 2021r. poz. 716 ze. zm.)
b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne(Dz.U. z 2021r. poz. 716 ze. zm.)
–w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
lub
c) posiada umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego
-w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa ten lub ci z wykonawców, którzy odpowiadają za realizację danego zakresu przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 11.1 Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty wraz z ofertą:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg Załącznika nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 do SWZ.
11.2 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
11.2.1 aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
11.2.2 aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej;
11.2.3 podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej);
11.2.4 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
11.2.5 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
11.2.6 odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
11.2.7 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
11.2.8 oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
11.2.9 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
11.2.10 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe, które należy złożyć wraz z ofertą: oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Ww. dokument należy złożyć tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 SWZ:
1) aktualna koncesja na obrót paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze. zm)
2) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze. zm.)
- w przypadku Wykonawcy będącym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
3) oświadczenie Wykonawcy, że posiada obowiązującą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego
- w przypadku Wykonawcy nie będącym właścicielem sieci dystrybucyjnej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) kalkulacja cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.


3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 3;
5) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców.
6) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1-3.
5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści Umowy w zakresie:
1) Zmiany ceny paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowej wyłącznie w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
b) ustawowej zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym,
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
d) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 poz. 1342 z późn. zm. ),


f) zmiany charakteru odbiorcy w kontekście zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (Dz. U. 2021 poz. 694 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 poz. 468 z późn. zm.),
- poprzez właściwą zmianę zastosowanej stawki akcyzy,
- i/lub przeliczenie wartości jednostkowej ceny paliwa gazowego, gdy skalkulowano ją dla zakładu energochłonnego wykorzystującego wyroby gazowe wymienionego w art. 31b. ust. 1.
pkt 5) w związku z art. 31c ustawy o podatku akcyzowym, a także w odniesieniu do art. 10-14 ustawy o efektywności energetycznej, gdy dla nowego odbiorcy te uwarunkowania nie występują. Wówczas przyjmuje się wzrost kosztu wykonania dostawy w kwocie nie wyższej niż wartość zobowiązań za rok dostawy wynikających z ustawy o efektywności energetycznej obliczonej dla opłaty zastępczej za świadectwa efektywności energetycznej w odniesieniu do konkretnych odbiorców.
2) Zmiany:
a) stawek za usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany Taryfy na usługi dystrybucji gazu OSD, które miałyby obowiązywać w okresie obowiązywania Umowy.
b) cen jednostkowych paliwa gazowego wskazanych w ofercie w przypadku zmiany Taryfy Wykonawcy polegającej na obniżeniu cen za obrót paliwem gazowym poniżej cen określonych w ofercie do poziomu cen i opłat wskazanych w Taryfie Wykonawcy.
3) Zmiany mocy umownej w związku ze zmianą zapotrzebowania na paliwo gazowe, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Operatora.
4) Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw gazu ziemnego do punktu odbioru, jeżeli zmiana ta wynika z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy lub z przyczyn niezależnych od Stron.
Zmiany cen wynikające z powyższych postanowień następują, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych powyżej Strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej Stronie pisemny wniosek. Następnie Wykonawca złoży w terminie 3 dni od złożenia wniosku informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych powyżej zmian na koszt realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić zmiany ceny w przypadku gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany. Zmiana ceny może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego - wyłącznie faktur wystawionych po wejściu w życie tych zmian. Zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo