Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Potęgowo, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00446043/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Potęgowo

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowywanie, dostarczanie i podawanie posiłków dzieciom w placówkach oświatowych i Żłobku w Gminie Potęgowo w formie cateringu w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Potęgowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979849

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 5

1.5.2.) Miejscowość: Potęgowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-230

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@potegowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.potegowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie, dostarczanie i podawanie posiłków dzieciom w placówkach oświatowych i Żłobku w Gminie Potęgowo w formie cateringu w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-caa20cd2-6722-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446043

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011459/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Przygotowywanie, dostarczanie i podawanie posiłków dzieciom w placówkach oświatowych i Żłobku w Gminie Potęgowo w formie cateringu w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.potegowo.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub identyfikatorem postępowania dostępnym w miniPortalu. Identyfikator postępowania dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (nie dotyczy składania ofert) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem e-mail: zp@potegowo.pl lub dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP lub udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Adres strony internetowej Zamawiającego: https://bip.potegowo.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Katarzyna Kozioł. Dokumenty muszą być opatrzone przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Potęgowo, Urząd Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo;
-inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Potęgowo jest sekretarz Gminy Potęgowo Ireneusz Jasiński, tel. 59 8454982;
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowywanie, dostarczanie i podawanie posiłków dzieciom w placówkach oświatowych i Żłobku w Gminie Potęgowo w formie cateringu w roku 2023;
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.26.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 945973,33 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia polega na przygotowywaniu, dowożeniu i podawaniu posiłków dzieciom do Szkoły Podstawowej w Skórowie, Szkoły Podstawowej w Łupawie i Szkoły Podstawowej w Potęgowie oraz przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dzieciom do Gminnego Żłobka w Potęgowie i Przedszkola w Potęgowie w formie cateringu w okresie 02.01.2023 – 29.12.2023;
Podstawowe dane:
1) Szacunkowa liczba dzieci w Przedszkolu w Potęgowie korzystających z pełnego całodziennego wyżywienia (4 posiłki – śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek)– 72 dzieci, ilość dni świadczenia usługi – ok. 241 dni (zgodnie z harmonogramem pracy jednostki),
2) Szacunkowa liczba dzieci w Gminnym Żłobku w Potęgowie korzystających z pełnego całodziennego wyżywienia (4 posiłki – śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek) – 42 dzieci, ilość dni świadczenia usługi – ok. 241 dni (zgodnie z harmonogramem pracy jednostki),
3) Szacunkowa liczba dzieci w Szkole Podstawowej w Skórowie korzystających z jednego posiłku (II danie) – ok. 20 dzieci, ilość dni świadczenia usługi – ok. 180 dni (zgodnie z harmonogramem pracy jednostki),
4) Szacunkowa liczba dzieci w Szkole Podstawowej w Łupawie *:
- korzystających z jednego posiłku (II danie) – ok. 79 dzieci, ilość dni świadczenia usługi – ok. 180 dni (zgodnie z harmonogramem pracy jednostki),
- korzystających z pełnego całodziennego wyżywienia – oddziały przedszkolne (4 posiłki – śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek) – ok. 34 dzieci, ilość dni świadczenia usługi – ok. 180 dni (zgodnie z harmonogramem pracy jednostki),
- korzystających z pełnego całodziennego wyżywienia okres ferii i wakacji – oddziały przedszkolne (4 posiłki – śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek) – ok. 27 dzieci, ilość dni świadczenia usługi – ok. 45 dni (zgodnie z harmonogramem pracy jednostki),
* W oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Łupawie w okresie ferii i wakacji będzie konieczność dowożenia od ok. 1 do ok. 27 posiłków w zależności od okresu pobytu dziecka w oddziałach.
5) Szacunkowa liczba dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie - korzystających z jednego posiłku (II danie) – ok. 112 dzieci (68 dzieci SP i 44 oddziały przedszkolne), ilość dni świadczenia usługi – ok. 180 dni (zgodnie z harmonogramem pracy jednostki),
6) Szacunkowa liczba dzieci w wieku szkolnym w szkołach podstawowych korzystających z jednego posiłku (II danie) opłacanego przez GOPS w Potęgowie – ok. 145 dzieci (SP Potęgowo – ok. 80 dzieci, SP Łupawa ok. 30, SP Skórowo – ok. 35 dzieci), ilość dni świadczenia usługi - ok. 180 dni.

Określona liczba dzieci dożywianych oraz ilość posiłków w okresie realizacji zamówienia są wartościami prognozowanymi i mogą ulegać zmianom (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wartości te nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej należności z tytułu wykonania zamówienia.


1.2. Zakres przedmiotu zamówienia:
1) przygotowywanie posiłków z komponentów zakupionych przez Wykonawcę – w oparciu o jadłospis przygotowany przez Wykonawcę dla dzieci :
a) w wieku żłobkowym – w postaci śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku,
b) w wieku przedszkolnym – w postaci śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku,
c) w wieku przedszkolnym i szkolnym – w postaci II dania.
2) dostarczanie posiłków dla grupy żłobkowej i przedszkolnej do Gminnego Żłobka w Potęgowie, Przedszkola w Potęgowie i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Łupawie (dla oddziałów przedszkolnych w SP Łupawa również w okresie ferii szkolnych i wakacyjnym dla ok. 27 osób) w formie:
a) śniadania składającego się z: zupy mlecznej, kakao / kawy zbożowej / herbaty (czarnej/owocowej), różnorodnego pieczywa, masła, nabiału / wędliny, warzyw (w dniu bez zupy mlecznej śniadanie winno obejmować i nabiał i wędlinę),
b) obiadu dwudaniowego składającego się z: zupy i drugiego dania w postaci posiłku mięsnego / rybnego z ziemniakami / kaszą / ryżem / makaronem / sosem, surówką / jarzynami gotowanymi lub dania jarskiego (np. pierogi, kluski, kopytka, krokiety, naleśniki) lub danie półmięsne (typu – gulasz, potrawka z dodatkami, makaron z mięsem mielonym, pyzy z mięsem, gołąbki itp.) do każdego obiadu kompot / sok,
c) podwieczorku typu: kanapki / owoce / serek /jogurt / kisiel / budyń / galaretka / mus owocowy.
W/w posiłki w Przedszkolu i Żłobku będą wydawane przez wyznaczonego pracownika na zastawie stołowej będącej własnością Przedszkola i Żłobka, natomiast w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Łupawie posiłki będą wydawane przez wyznaczonego pracownika na zastawie stołowej dostarczonej przez Wykonawcę.
3) dostarczanie i podawanie posiłków dla grupy szkolnej do Szkoły Podstawowej w Łupawie, dla grupy szkolnej i przedszkolnej do Szkoły Podstawowej w Potęgowie i Szkoły Podstawowej w Skórowie w formie:
a) obiadu jednodaniowego składającego się z: drugiego dania w postaci posiłku mięsnego / rybnego z ziemniakami / kaszą / ryżem / makaronem / sosem, surówką / jarzynami gotowanymi lub dania jarskiego (np. pierogi, kluski, kopytka, krokiety, naleśniki) lub danie półmięsne (typu – gulasz, potrawka z dodatkami, makaron z mięsem mielonym, pyzy z mięsem, gołąbki itp.) do każdego obiadu kompot / sok.
Podawanie posiłków – odbywać się będzie w godzinach i na zasadach określonych z Dyrektorami szkół, na zastawie stołowej dostarczonej przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie co najmniej 2 osoby do podawania posiłków w punkcie żywieniowym w Szkole Podstawowej w Potęgowie oraz po co najmniej jednej osobie do podawania posiłków w Szkole Podstawowej w Łupawie i Skórowie (poza oddziałami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej w Łupawie) oraz zapewnienia w każdym punkcie wydawania posiłków termometru i wagi w celu dokonania stosownych pomiarów (pomiary wykonuje pracownik odpowiedzialny za wydawanie posiłków).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55521100-9 - Usługi rozwożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełni wszystkie wymogi Specyfikacji oraz uzyska najwyższą ilość punktów łącznie we wszystkich kryteriach: P1 + P2 + P3 + P4 .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cena posiłku - drugiego dania

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość lokalu, w którym będą wytwarzane posiłki do punktu wydawania posiłków w SP Potęgowo

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca winien spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający określa warunek w zakresie doświadczenia zawodowego:
- wykonanie (lub wykonywanie) w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 usług, polegających na prowadzeniu dożywiania zbiorowego dzieci / uczniów, o wartości każdego zamówienia min. 200.000 zł każde, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie)
b) Zamawiający określa warunek w postaci potencjału kadrowego, tj.:
- dysponowanie min. 1 osobą posiadającą uprawnienia dietetyka / technologa żywienia;
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy).
c) Zamawiający określa warunek w postaci potencjału technicznego:
- dysponowanie odpowiednim zakładem, dla którego Wykonawca posiada aktualną decyzję wydaną przez właściwego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu z możliwością cateringu, w którym będą wytwarzane posiłki do prowadzenia żywienia zbiorowego;
- dysponowanie odpowiednim środkiem transportu, dla którego Wykonawca posiada aktualną decyzję (lub dokument równoważny) wydaną przez właściwego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu środka transportu. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy złożyć następujące dokumenty:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem należy złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument składa każdy z Wykonawców.
2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem należy złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument składa każdy z Wykonawców.
3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstawy wykluczenia, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument składa każdy z Wykonawców.
5) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10 ustawy Pzp oraz w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące dokumenty:
1) Doświadczenie zawodowe (załącznik nr 4) – wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnie z warunkiem określonym w pkt 7.1. 3) a), z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz Doświadczenie zawodowe ma dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty również oświadczenie, z którego ma wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;
2) Potencjał kadrowy (załącznik nr 5) – wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 7.1.3)b) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o prawie do dysponowania wskazanymi osobami.
Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz Potencjał kadrowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty również oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;
3) Potencjał techniczny (załącznik nr 6) – wykaz – opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno – technicznych (zakład, środek transportu) stosowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości, zgodnie z pkt 7.1.3)c) wraz z informacją na temat dysponowania zasobami.
Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz Potencjał techniczny.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
15.1. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo powinno:
a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,
b) wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
c) każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.
15.2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
15.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum (umowę cywilnoprawną) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
a) sposób ich współdziałania,
b) zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
c) numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji kontraktu,
d) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
e) umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców razem i każdego osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego.
15.4. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców, gdyż nie jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.
15.5. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
15.6. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian w postanowieniach umowy w następujących sytuacjach:
1) zmiany w obowiązujących przepisach;
2) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są konieczne lub korzystne dla Zamawiającego;
3) zmian wynikających z art. 439 ustawy Pzp – zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (opisane w projektowanych postanowieniach umowy)
46.2. Zmiany umowy mogą dotyczyć:
- sposobu wykonania przedmiotu zamówienia;
- zakresu przedmiotu zamówienia (zmiana może nastąpić w granicach +/- 10%);
- terminu wykonania;
- wynagrodzenia;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenie, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również za pośrednictwem miniPortalu (adres: www.miniportal.uzp.gov.pl)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-28

Zobacz inne

Prawo