Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tychy, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00446049/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY W TYCHACH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fortepianu gabinetowego oraz pianina klasycznego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY W TYCHACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365004185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marszałka Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 323 24 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mco.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mcotychy.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fortepianu gabinetowego oraz pianina klasycznego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3effc1f8-671b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446049

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020160/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa fortepianu gabinetowego oraz pianina klasycznego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zgodnie z wymogami ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą
z uwzględnieniem wyjątków określanych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub e-mail: zamowienia@mco.tychy.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@mco.tychy.pl lub telefonicznie
+48 327007499
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przepisu prawa w postaci ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z koniecznością przestrzegania zasady wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych, tj. w celu dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCO-SZP.261.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 100000,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 81300,81 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fortepian gabinetowy
1) długość od 161 do 175 cm,
2) szerokość od 146 do 153 cm,
3) wysokość od 98 cm do 102 cm,
4) waga w przybliżeniu 270 do 310 kg
5) korpus wykonany z sezonowanego litego drewna ,
6) szkielet: belkowany z wysokiej jakości litego drewna świerku, buku lub twardego mahoniu,
7) strojnica zapewniająca pewną i długotrwałą pracę kołków stroikowych, wykonaną z warstw doskonałego twardego drewna zapewniającego doskonałą i pewną pracę kołków stroikowych – płyta rezonansowa wykonana z minimum 2 lata sezonowanego litego drewna,
8) ożebrowanie płyty rezonansowej z wysokiej jakości litego drewna świerku,
9) naciąg strun krzyżowy,
10) struny wiolinowe z najwyższej jakości drutu stalowego,
11) struny basowe posiadające rdzeń stalowy owijany drutem z czystej miedzi,
12) rama żeliwna szlifowana i pokryta warstwami lakieru w kolorze złotym,
13) kołki stroikowe najwyższej jakości z hartowanej nierdzewnej stali, niklowane główki,
14) mechanizm - konstrukcja oparta o materiał odporny na zmiany wilgotności, odkształcanie oraz ścieranie,
15) młoteczki wykonane z rdzeniem drewnianym i najwyższej jakości naturalnego filcu, zabezpieczonego przed wilgocią i insektami; wykonane bez użycia sztucznych utwardzaczy
16) tłumik posiadający główki z litego drewna, a filc tłumikowy naturalny, najwyższej jakości, impregnowany,
17) 88 klawiszy
18) system Duplex lub równoważny system wzbogacający barwę, zwiększający nośność i zakres dynamiki dźwięków,
19) pozycje ustawienia pulpitu min. 4,
20) pozycje otwarcia klapy minimum 2
21) płynne zamykanie pokrywy klawiatury,
22) 3 pedały odlane z mosiądzu (centralny pedał Sostenuto),
23) wykończenie czarne, wysoki połysk,
24) gwarancja min 60miesięcy
25) w komplecie ława hydrauliczna wykończona w kolorze instrumentu

4.2.5.) Wartość części: 70000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 37310000-4 - Instrumenty muzyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował w części 1 oraz w części 2 następującymi kryteriami:


Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (koszt) 30%
2 Jakość 70%


2. Punkty przyznawane za podane w punkcie 1 kryteria będą liczone w każdej części postępowania następująco:

1 ) Punktacja za zaproponowaną cenę (C):

min. wartość zaproponowana w ofertach
C = —————————————————————— x 100 pkt
wartość badanej oferty

W powyższym kryterium w każdej części postępowania, maksymalnie można otrzymać 30 punktów

2) Punktacja za „jakość” (J) obejmuje następujące elementy oraz będzie liczona w każdej części postępowania następująco: J= Bd + Ss + Wd + Pm


(Bd) Barwa dźwięku – (maksymalnie pełna i wyrównana) w zakresie ilości tonów składowych dla każdego rejestru dźwiękowego – punktacja od 0 pkt. do 40 pkt.,

(Ss) Stabilność stroju – w pełnym zakresie brzmienia instrumentu w dźwiękach basowych, średnicy i dyszkancie – punktacja od 0 pkt. do 20 pkt.

(Wd) Wyrównanie dźwięku – (w pełnym zakresie instrumentu) – punktacja od 0 pkt. do 20 pkt.

(Pm) Precyzja mechanizmu młoteczkowego i klawiatury – (właściwa twardość i precyzja mechaniki, charakterystyczna dla danego rodzaju instrumentu, precyzyjne wyważenie klawiatury) – punktacja od 0 pkt. do 20 pkt.

W powyższym kryterium (J) w każdej części postępowania, maksymalnie można otrzymać 70 punktów
Wskazany przez Wykonawcę instrument do oceny powinien mieć parametry zgodne z podanymi w opisie przedmiotu zamówienia, który powinien znajdować się w okresie gwarancyjnym.


Ocena końcowa oferty zostanie wyliczona z algorytmu:
W= Cx30% +Jx70%
gdzie:
W - wynik ostateczny oceny oferty
C - wynik za kryterium cena wyliczony zgodnie ze wzorem podanym w pkt 1)
J - wynik za kryterium jakość wyliczony zgodnie ze wzorem podanym w pkt 2)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 70

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pianino klasyczne
1) wysokość od 121 cm do 124 cm,
2) szerokość od 149 cm do 154 cm,
3) głębokość od 59 cm do 62 cm,
4) waga w przybliżeniu 220 kg,
5) mechanizm: konstrukcja własna oparta o materiał odporny na zmiany wilgotności, odkształcanie oraz ścieranie,
6) 3 pedały,
7) wykończenie czarny, wysoki połysk,
8) gwarancja min 60 miesięcy,
9) w komplecie ława hydrauliczna wykończona w kolorze instrumentu.

4.2.5.) Wartość części: 30000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 37310000-4 - Instrumenty muzyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował w części 1 oraz w części 2 następującymi kryteriami:


Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (koszt) 30%
2 Jakość 70%


2. Punkty przyznawane za podane w punkcie 1 kryteria będą liczone w każdej części postępowania następująco:

1 ) Punktacja za zaproponowaną cenę (C):

min. wartość zaproponowana w ofertach
C = —————————————————————— x 100 pkt
wartość badanej oferty

W powyższym kryterium w każdej części postępowania, maksymalnie można otrzymać 30 punktów

2) Punktacja za „jakość” (J) obejmuje następujące elementy oraz będzie liczona w każdej części postępowania następująco: J= Bd + Ss + Wd + Pm


(Bd) Barwa dźwięku – (maksymalnie pełna i wyrównana) w zakresie ilości tonów składowych dla każdego rejestru dźwiękowego – punktacja od 0 pkt. do 40 pkt.,

(Ss) Stabilność stroju – w pełnym zakresie brzmienia instrumentu w dźwiękach basowych, średnicy i dyszkancie – punktacja od 0 pkt. do 20 pkt.

(Wd) Wyrównanie dźwięku – (w pełnym zakresie instrumentu) – punktacja od 0 pkt. do 20 pkt.

(Pm) Precyzja mechanizmu młoteczkowego i klawiatury – (właściwa twardość i precyzja mechaniki, charakterystyczna dla danego rodzaju instrumentu, precyzyjne wyważenie klawiatury) – punktacja od 0 pkt. do 20 pkt.

W powyższym kryterium (J) w każdej części postępowania, maksymalnie można otrzymać 70 punktów
Wskazany przez Wykonawcę instrument do oceny powinien mieć parametry zgodne z podanymi w opisie przedmiotu zamówienia, który powinien znajdować się w okresie gwarancyjnym.


Ocena końcowa oferty zostanie wyliczona z algorytmu:
W= Cx30% +Jx70%
gdzie:
W - wynik ostateczny oceny oferty
C - wynik za kryterium cena wyliczony zgodnie ze wzorem podanym w pkt 1)
J - wynik za kryterium jakość wyliczony zgodnie ze wzorem podanym w pkt 2)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 70

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku
w powyższym zakresie.

3.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.4.1. Wykonawca spełni warunek jeśli przedstawi wykaz usług:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;3.4.1.1. W tym zakresie Zamawiający wymaga:

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 1 dostawę sprzętu odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia tj. w części 1 fortepian gabinetowy o wartości minimum 70 000,00 zł oraz w części 2 pianino klasyczne o wartości minimum 30 000,00 zł w sposób należyty.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Uwaga: Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Zamawiający zbada, czy nie zachodzą, wobec podmiotu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego).
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty),
w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania (określonych przez Zamawiającego w Rozdziale XII SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych ( aktualnych na dzień ich złożenia)

1.1. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

1.2. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE nr L 111 z 8.04.2022 r. str. 1) i art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

1.3. W celu wykazania spełniania warunku z rozdziału XII ust. 3.4.1.
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu żąda przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych w części 1 oraz/i w części 2.
2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dla wybranej części postępowania następujących przedmiotowych środków dowodowych:
2.1. Dokumentacji producenta zawierającej dane techniczne, parametry (w języku polskim), które potwierdzają wymagania zawarte w załączniku nr 2 do SWZ. W przypadku braku informacji
w dokumentacji producenta o parametrach wymaganych, Wykonawca składa oświadczenie producenta, że oferowany produkt w zakresie brakujących w dokumentach producenta danych, spełnia parametry określone w SWZ przez Zamawiającego.
2.2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych w postaci dokumentacji producenta zawierającej dane techniczne lub oświadczenia producenta lub w/w przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
2.3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
2.4. Z uwagi na konieczność zapewnienia gwarancji, że zaoferowany instrument w części 1 oraz w części 2 będzie spełniał wymagania Zamawiającego, w szczególności w zakresie profesjonalnych właściwości brzmienia, Zamawiający wymaga dostarczenia do testów instrumentu w części 1 oraz w części 2 wraz z ławą hydrauliczną, przeznaczonego do sprzedania Zamawiającemu. Wykonawca dostarczy, na własny koszt i ryzyko, instrument wraz z ławą najpóźniej do dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.11.2022 r. do godziny 12.00 do Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach, al. Niepodległości 53, 43-100 Tychy, w którym instrument zostanie przetestowany /oceniony przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego/ – oznacza to, że Zamawiający oczekuje prezentacji instrumentu w części 1 oraz w części 2 w celu dokonania jego oceny zgodnie z przyjętym kryterium jakościowym zawartym w SWZ oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia. Niedostarczenie ww. instrumentu w części 1 oraz w części 2 będzie prowadziło do odrzucenia oferty

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2.1. Dokumentacji producenta zawierającej dane techniczne, parametry (w języku polskim), które potwierdzają wymagania zawarte w załączniku nr 2 do SWZ. W przypadku braku informacji
w dokumentacji producenta o parametrach wymaganych, Wykonawca składa oświadczenie producenta, że oferowany produkt w zakresie brakujących w dokumentach producenta danych, spełnia parametry określone w SWZ przez Zamawiającego.
2.2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych w postaci dokumentacji producenta zawierającej dane techniczne lub oświadczenia producenta lub w/w przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.1. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozumie się np. konsorcjum firm, spółkę cywilną. W przypadku wykonawców będących spółką cywilną, zaleca się aby pełnomocnictwo do reprezentowania wspólników jako wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zostało podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej, zgodnie z rozdziałem XIX ust. 2 pkt. 2.3 SWZ.
1.2. W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dołączonego pełnomocnictwa, Zamawiający w toku postępowania wezwie Wykonawcę do złożenia stosownego pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w złożonym na wezwanie pełnomocnictwie lub w odrębnym oświadczeniu, potwierdzili czynności dokonane przez tzw. pełnomocnika rzekomego w okresie, kiedy nie posiadał on stosownego umocowania, pod rygorem nieważności czynności prawnej dokonanej w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek zdolności technicznej i/lub zawodowej winien być spełniony łącznie.
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia winno być spełnione przez każdego z Wykonawców.
1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia określonego przez Zamawiającego w rozdziale XI ust. 3 pkt. 3.4.1. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane – załącznik 1b do Formularza Ofertowego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Złożenie oferty powinno nastąić na formularzu ofertowym ( załacznik nr 1 do SWZ) wraz z dokumentami wymienionymi w rozdziale XIX ust.3 SWZ. Złożenie oferty oraz jej wycofanie odbywa się przy użyciu miniPortalu zamieszczonego na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/. System miniPortal zapewnia bezpłatną możliwość szyfrowania ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom (dotyczy zarówno Podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby, jak i Podmiotów udostępniających zasoby) i podania ich firm. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

Zobacz inne

Prawo