Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00446083/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi związane ze służbowymi wyjazdami międzynarodowymi pracowników,
studentów, doktorantów, osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne
oraz cudzoziemców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-637

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aganieszka.bartkowiak@up.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi związane ze służbowymi wyjazdami międzynarodowymi pracowników,
studentów, doktorantów, osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne
oraz cudzoziemców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ed90b21-6718-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446083

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040653/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Zagraniczne wyjazdy służbowe (bilety lotnicze, kolejowe)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

program Osi III Szkoln. wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt.: „Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju UPP", „Najlepsi z natury 2.0. Zintegrowany Program UPP”, „Zintegrowany Program UPP rzecz Innowacyjnej Wielkopolski”, „Osiągnięcie wysokiej jakości i efektywności kształcenia na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich WMWZ UPP”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://up-poznan.logintrade.net/.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej znajdującej się pod adresem https://up-poznan.logintrade.net/ (dalej: Platforma Przetargowa).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, w tym wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności:
a) w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym
- przez osoby upoważnione do składania w imieniu wykonawcy oświadczeń woli.
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z zamawiającym w pozostałych obszarach.
Korzystanie z Platformy Przetargowej jest bezpłatne.
Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Platformy Przetargowej opisane są na stronie:
https://up-poznan.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty/ dokumentu przez wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link ”Potwierdzam” dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty/dokumentu, będąc niezalogowanym na Platformie Przetargowej. Wiadomość otrzymuje wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania oferty/dokumentu przez Platformę Przetargową.
Dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu danych przesyłanych plików: pdf.
W celu ewentualnych kompresji danych, zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
Zamawiający zaleca przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF
i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES, ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452).
Przez cyfrowe odwzorowanie dokumentu, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych przekazywanych przez wykonawców jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28 60-637 Poznań
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała tomasz.napierala@up.poznan.pl tel. 61 848-7799
uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na : Usługi związane ze służbowymi wyjazdami międzynarodowymi pracowników, studentów, doktorantów, osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne oraz cudzoziemców (np. gości zagranicznych) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”
(nr postępowania 537B/AZ/262/2022) prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
c) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp
d) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
e) podanie przez wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
f) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem posiadają:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 537B/AZ/262/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: usługi związane ze służbowymi wyjazdami międzynarodowymi pracowników, doktorantów, studentów, osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne oraz cudzoziemców (np. gości zagranicznych UPP) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.


Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

KRYTERIUM C – cena
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie, koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmie cenę brutto wskazaną w formularzu ofertowym.
Zamawiający przyzna poszczególnym ofertom liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, wyliczoną wg wzoru:

C=(Cmin:Cb) x 60 pkt
gdzie:
C-liczba punktów, jaką otrzyma oferta badana w kryterium Cena
Cmin-najniższa cena spośród ważnych i nieodrzuconych ofert
Cb-cena oferty badanej

Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

KRYTERIUM S — Ilość używanych systemów GDS:
S- przyznane punkty w kryterium ilość posiadanych systemów GDS

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Wykonawca, który przedstawi 2 systemy otrzyma - 0 pkt
Wykonawca, który przedstawi 3 systemy otrzyma - 10 pkt
Wykonawca, który przedstawi 4 systemy otrzyma - 20 pkt
Wykonawca, który przedstawi 5 i więcej systemów otrzyma - 30 pkt

Minimalna ilość systemów GDS wymaganych przez Zamawiającego wynosi 2 sztuki.
Zaoferowanie ilości poniżej wymaganego minimum (2 sztuk) spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
W przypadku nie wskazania w Formularzu ofertowym ilości używanych systemów GDS, oferta nie otrzyma punktów w tym kryterium.

Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 30 punktów.

KRYTERIUM AS - Aspekt społeczny – ilość osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Punkty w tym kryterium będą przyznawane w następujący sposób:
Wykonawca, który nie zatrudni żadnej osoby niepełnosprawnej przy realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy otrzyma 0 pkt
Wykonawca, który zatrudni jedną i więcej osób niepełnosprawną/ne przy realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy otrzyma 10 pkt

Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
Ostateczny wynik punktowy oferty będzie wyliczony wg wzoru:

C+S+AS=PO
gdzie:
C-liczba punktów,jaką otrzymała oferta badana za kryterium Cena
S-liczba punktów jaką otrzymała oferta badana za kryterium Ilość używanych
systemów GDS
AS-liczba punktówunktów,jaką otrzymała oferta badana za kryterium
Aspekt społeczny
PO-suma punktów uzyskana przez ofertę w kryteriach oceny ofert

Suma punktów uzyskanych w trzech kryteriach (cena, ilość używanych systemów GDS, aspekt społeczny) stanowić będzie ocenę końcową danej oferty. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość używanych systemów GDS

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia organizatora turystyki i pośrednika turystycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U z 2022 poz. 511 ze zm).

2. Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże prawidłowe wykonanie, co najmniej dwóch usług pośrednictwa w wyjazdach odpowiadających przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 PLN brutto każda (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do których realizacji uprawnienia te są wymagane.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby powyższy warunek spełniał przynajmniej jeden z Wykonawców w całości.

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, który został wskazany w rozdziale XV pkt 1 ppkt 1.4. SWZ.
Zamawiający wymaga, aby powyższy wykaz został sporządzony według załącznika nr 2 do SWZ
Wykaz usług.

Dowody potwierdzające należyte wykonanie usług, wykazanych w załączniku nr 2 do SWZ.
(dowody określające, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy)

Uprawnienia organizatora turystyki i pośrednika turystycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawa o usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U z 2017 poz. 2361 ze zm).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 do SWZ

Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu oferty dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.


Jeżeli dotyczy:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (umocowanie do reprezentowania wykonawcy) - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów określających status prawny wykonawcy.
b) Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c) Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Oświadczenie składa się, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

UWAGA:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (zgodnie z zał. nr 6 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie (zgodnie z zał. nr 6 do SWZ) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
W przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy, do oferty dołącza również oświadczenie podwykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 6 do SWZ).

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
UWAGA:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (zgodnie z zał. nr 7 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie (zgodnie z zał. nr 7 do SWZ) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia składane na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy)

Oświadczenie (art. 117 ust. 4) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy).

Wypełniony formularz cenowy – wg załącznika nr 9 do SWZ
Dokument stanowiący ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty), wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę.
6. Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
7. W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu - każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
1) zmiany prawa powszechnie obowiązującego oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie wpływającego na zasady realizacji przedmiotu niniejszej umowy ;
2) wprowadzenia zmian w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
w zakresie prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
3) w przypadku zmiany ustawowej regulacji dotyczącej podatku VAT;
4) zmniejszenia zakresu zamówienia spowodowanego tym, iż wykonanie całości zamówienia nie leży w interesie publicznym;
5) z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstania szkody w znacznych rozmiarach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://up-poznan.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa postępowania:
Usługi związane ze służbowymi wyjazdami międzynarodowymi pracowników,
studentów, doktorantów, osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne
oraz cudzoziemców (np. gości zagranicznych) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego zobowiązania brutto, w zależności od tego, który wariant nastąpi pierwszy.
Jeśli w we wskazanym wyżej okresie kwota przeznaczona na realizację zamówienia nie zostanie wykorzystana w całości, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy o kolejne 6 miesięcy.

Zamawiający realizuje program Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt.:
„Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”,
„Najlepsi z natury 2.0. Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”,
„Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski”,
„Osiągnięcie wysokiej jakości i efektywności kształcenia na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich WMWZ Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”.

Zobacz inne

Prawo