Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wisła, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00446189/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utwardzenie składnic drewna przy drogach leśnych wywozowych na terenie Nadleśnictwa Wisła z podziałem na 2 zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071001932

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czarne 6

1.5.2.) Miejscowość: Wisła

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-460

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338552426

1.5.8.) Numer faksu: 338551160

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wisla@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wisla.katowice.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka Leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utwardzenie składnic drewna przy drogach leśnych wywozowych na terenie Nadleśnictwa Wisła z podziałem na 2 zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4348722-6722-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446189

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/ https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-wisla/zamowienia-publiczne3

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza ostępnego na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/
oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE
https://josephine.proebiz.com/pl/. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania
wskazanym w SWZ. Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email
wisla@katowice.lasy.gov.pl. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z platformy Josephine https://josephine.proebiz.com/pl/ stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-wisla/zamowienia-publiczne3

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest Zamawiający tj. Nadleśnictwo Wisła z siedzibą 43-460 Wisła, ul. Czarne 6 tel. 33
8552426, który posiada inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@comp-net.
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie tegoż
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym.
3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 72 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź.zm.), dalej
„ustawa PZP”.
4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrzną instrukcja
kancelaryjną Zamawiającego.
5. obowiązek podania danych osób fizycznych bezpośrednio dotyczących tegoż zamówienia jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy PZP.
6. w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO.
7. Osoby fizyczne posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących narusza przepisy RODO,
8. Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą:
Utwardzenie składnic drewna przy drogach leśnych wywozowych na terenie Nadleśnictwa Wisła:
Zadanie nr 1
a) Składnica przy drodze leśnej wywozowej nr 96 oddz. 22b leśnictwo Olza;
b) Składnica przy drodze leśnej wywozowej nr 96 oddz. 23f leśnictwo Olza
II. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:
a) Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne podbudowy składnicy o głębokości 30 cm;
b) Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych;
c) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm;
d) Wykonanie podsypki piaskowej;
e) Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o wym. 300x150x15cm;
f) Obsypanie pobocza za płytami;
g) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych;
h) Montaż słupów odbojowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45213230-4 - Roboty budowlane w zakresie składów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium oceny ofert:
1) Cena - 60 %
2) Gwarancja – 40 %
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami
matematycznymi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą:
Utwardzenie składnic drewna przy drogach leśnych wywozowych na terenie Nadleśnictwa Wisła:
Zadanie nr 2
a) Składnica przy drodze leśnej wywozowej (szlaku zrywkowym) oddz. 60f leśnictwo Beskidek;
b) Składnica przy drodze leśnej wywozowej (szlaku zrywkowym) oddz. 57d leśnictwo Beskidek;
II. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:
a) Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne podbudowy składnicy o głębokości 30 cm;
b) Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych;
c) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm;
d) Wykonanie podsypki piaskowej;
e) Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o wym. 300x150x15cm;
f) Obsypanie pobocza za płytami;
g) Rozplantowanie ziemi z korytowania na poboczu;
h) Wykonanie rowu poza składnicą;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45213230-4 - Roboty budowlane w zakresie składów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium oceny ofert:
1) Cena - 60 %
2) Gwarancja – 40 %
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami
matematycznymi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 5k Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (przesłanki obligatoryjne wykluczenia),
b) art. 109 ust.1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy PZP (fakultatywne przesłanki wykluczenia), tj. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
2) na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 4 spełniają warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda, w zakresie robót drogowych zakończonych tj. remont, przebudowa, odbudowa dróg lub składnic o nawierzchni tłuczniowej, z płyt JUMB, płyt drogowych.
UWAGA
1) Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej,
2) Wykonawca może się powołać na doświadczenie zdobyte przy realizacji robót w ramach konsorcjum, tylko w takim zakresie, w jakim rzeczywiście roboty te sam wykonał
3) W przypadku konsorcjum przynajmniej jedna z firm musi spełnić warunek wymieniony w pkt. 2 ust a.
b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi drogowymi lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń , wydane wg art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm) - zwane dalej Prawem Budowlanym. Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień budowlanych poprzez przedstawienie osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach inaczej nazwanych, lecz wyłącznie takich, które uprawniają do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Wskazane przez Wykonawcę osoby, bez względu na kraj ich pochodzenia i miejsce zamieszkania, muszą spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo Budowlane. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 58 PZP wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnienie warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2, natomiast brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia musi wykazać samodzielnie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy PZP.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty każdy
wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załącznikach nr 3, 4 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. Wykonawca, który zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.1. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Do oferty
wykonawca dołącza stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do podpisania ofert nie wynika z
dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty
lub pełnomocnictwo do podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia działając na podstawie art. 274 ust. 1 wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
podmiotowych środków dowodowych tj.: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są poświadczenia lub referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a mający miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - składa dokumenty zgodnie z § 7
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 1 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415). Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów. W tym celu wykonawca przedkłada Zamawiającemu wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ), określające w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3)
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy inne podmioty, na zdolności, których
wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio dla zadań:
Zadanie nr 1
a) Składnica przy drodze leśnej wywozowej nr 96 oddz. 22b leśnictwo Olza;
b) Składnica przy drodze leśnej wywozowej nr 96 oddz. 23f leśnictwo Olza
1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset 00/100 złotych)
Zadanie nr 2
a) Składnica przy drodze leśnej wywozowej (szlaku zrywkowym) oddz. 60f leśnictwo Beskidek;
b) Składnica przy drodze leśnej wywozowej (szlaku zrywkowym) oddz. 57d leśnictwo Beskidek;
1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset 00/100 złotych)
1. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. 2020 poz. 299 ze zm.).
2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/ Bielsko-Biała nr 34 2030 0045 1110 0000 0088 8110, najpóźniej przed terminem składania ofert tj. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku zamawiającego.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny, z podaniem imienia i nazwiska. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
5. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały czas związania z ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 58 PZP wykonawcy muszą łącznie
wykazać spełnienie warunków uczestnictwa na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 4 spełniają warunki udziału dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował dwie roboty
budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie
mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda, w zakresie robót drogowych zakończonych tj. remont, przebudowa, odbudowa dróg
o nawierzchni tłuczniowej.
UWAGA
1) Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości
porównywalnej,
2) Wykonawca może się powołać na doświadczenie zdobyte przy realizacji robót w ramach konsorcjum, tylko w takim
zakresie, w jakim rzeczywiście roboty te sam wykonał
3) W przypadku konsorcjum przynajmniej jedna z firm musi spełnić warunek wymieniony w pkt. 2 ust a.
b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi drogowymi lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
wydane wg art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn.zm) - zwane dalej
Prawem Budowlanym. Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień budowlanych poprzez przedstawienie osób
posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach inaczej nazwanych, lecz wyłącznie takich, które uprawniają do
wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane
wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Wskazane przez Wykonawcę osoby, bez względu na kraj ich
pochodzenia i miejsce zamieszkania, muszą spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo Budowlane. Zamawiający
może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych
w art. 58 PZP wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnienie warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 2,
natomiast brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienia musi wykazać samodzielnie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy PZP i in.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy, w
następujących zakresach: 1) ceny ofertowej a) w przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia
okoliczności powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym; b) w przypadku zmiany:- stawki podatku od
towarów i usług,- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,- zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o
pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli w/w zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. Zgodnie z rozdziałem XIII SWZ
2) terminu wykonania przedmiotu umowy: a) w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie
skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia;b) w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od
Wykonawcy, a w szczególności w przypadku istotnych błędów w dokumentacji projektowej, aktualizacji rozwiązań z uwagi
na postęp technologiczny, zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót, wyjątkowo niekorzystnych warunków
klimatycznych itp.;c) w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu niekorzystnych warunków
atmosferycznych (np. duże opady deszczu, śniegu, niskie temperatury, wysoki poziom wody gruntowej), które
uniemożliwiają należyte wykonanie umowy;- w powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia ustali
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą uwzględniając zaistniałe okoliczności;
3) sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających
wpływ na realizację przedmiotu umowy;
4) zmiany osób wyznaczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę do nadzorowania i kontaktów roboczych w trakcie
realizacji –Zgodnie z rozdziałem XIII SWZ
5) Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach, których Wykonawca opierał się
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca
wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie
publiczne,
6) gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum, pod
warunkiem, że nowy podmiot przystępujący do konsorcjum lub podmioty pozostałe po ustąpieniu jednego z konsorcjantów,
spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana
taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy,
7) gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, Zamawiający
dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod warunkiem, że nowy wspólnik lub wspólnicy pozostali w spółce po
ustąpieniu jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy
do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy przetargowej JOSEPHINE dostępnej na stronie https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Zobacz inne

Prawo