Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Hajnówka, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00446232/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050582500

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Doc. Adama Dowgirda 9

1.4.2.) Miejscowość: Hajnówka

1.4.3.) Kod pocztowy: 17-200

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@spzozhajnowka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spzozhajnowka.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446232

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00432490/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce”
Kody CPV:
30192113-6 wkłady drukujące,
30125110-5 tonery do drukarek laserowych i faksów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w „Formularzu asortymentowo - cenowym” – Załączniku nr 2, będącym integralną częścią SWZ.
3. W sytuacji, gdy opis wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje zamawiane produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę/producenta, należy przyjąć, że Zamawiający nie był w stanie opisać w tym zakresie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, w związku z czym dopuszcza oferowanie produktów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 i 6 p.z.p. oraz art. 101 ust. 4-5.
4. Za „równoważny” w stosunku do „referencyjnego” uznany zostanie produkt, który posiadać będzie nie gorsze parametry techniczne od oryginalnych (wydajność, jakość wydruku), jakościowe oraz funkcjonalne właściwe dla produktu (wyrobu) „referencyjnego”, czyli uznany zostanie produkt, który umożliwi uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana „równoważne” opisane przez Zamawiającego w SWZ, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek udowodnienia w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych [złożonych wraz z ofertą] tj. przedmiotowych środków dowodowych zawartych w lit. C rozdz. V SWZ, tak aby można było udowodnić tą „równoważność” o której mowa w art. 104-107 p.z.p., że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia dla produktu (wyrobu) „referencyjnego”.
5. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w „Formularzu asortymentowo-cenowym” – Załącznik nr 2 do SWZ.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż
wskazano w „Formularzu asortymentowo - cenowym” – Załącznik nr 2 do SWZ, jednak nie mniej niż 70%, w przypadku wystąpienia sytuacji braku obiektywnego zapotrzebowania na przedmioty zamówienia objęte ofertą Wykonawcy i podpisaną z nim umową np. zmniejszeniem ilości. W takim wypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu niezrealizowania praw przez Zamawiającego umowy w pewnym zakresie.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia muszą być zaoferowane przez jednego Wykonawcę, ponieważ produkty są na tyle wystandaryzowane, iż każdy potencjalny wykonawca sprzedający w/w przedmiot zamówienia ma możliwość zaoferowania w pełni wymaganego asortymentu.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce”
Kody CPV:
30192113-6 wkłady drukujące,
30125110-5 tonery do drukarek laserowych i faksów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w „Formularzu asortymentowo - cenowym” – Załączniku nr 2, będącym integralną częścią SWZ.
3. W sytuacji, gdy opis wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje zamawiane produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę/producenta, należy przyjąć, że Zamawiający nie był w stanie opisać w tym zakresie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, w związku z czym dopuszcza oferowanie produktów równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 i 6 p.z.p. oraz art. 101 ust. 4-5.
4. Za „równoważny” w stosunku do „referencyjnego” uznany zostanie produkt, który posiadać będzie nie gorsze parametry techniczne od oryginalnych (wydajność, jakość wydruku), jakościowe oraz funkcjonalne właściwe dla produktu (wyrobu) „referencyjnego”, czyli uznany zostanie produkt, który umożliwi uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana „równoważne” opisane przez Zamawiającego w SWZ, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określonego
przez Zamawiający. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Zamawiający będzie wymagał następujących przedmiotowych środków dowodowych tj.:
1)kartę produktu
2) raporty z testów wydajności przeprowadzone zgodnie z normami:
a) ISO/IEC 19752 (dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych), ISO/IEC 19798 (dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych) oraz ISO/IEC 24711 (dla wkładów drukujących) jest co najmniej taka, jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów urządzeń,
b) ISO/IEC 19752 – norma pomiarów wydajności dla kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych oraz komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku,
c) ISO/IEC 19798 – norma pomiarów wydajności dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych oraz komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku, d) ISO/IEC 24711 – norma pomiarów wydajności dla kolorowych kartridż atramentowych oraz do komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku. pełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

5. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w „Formularzu asortymentowo-cenowym” – Załącznik nr 2 do SWZ.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż
wskazano w „Formularzu asortymentowo - cenowym” – Załącznik nr 2 do SWZ, jednak nie mniej niż 70%, w przypadku wystąpienia sytuacji braku obiektywnego zapotrzebowania na przedmioty zamówienia objęte ofertą Wykonawcy i podpisaną z nim umową np. zmniejszeniem ilości. W takim wypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu niezrealizowania praw przez Zamawiającego umowy w pewnym zakresie.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia muszą być zaoferowane przez jednego Wykonawcę, ponieważ produkty są na tyle wystandaryzowane, iż każdy potencjalny wykonawca sprzedający w/w przedmiot zamówienia ma możliwość zaoferowania w pełni wymaganego asortymentu.

Zobacz inne

Prawo