Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bełżec, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00446397/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA BEŁŻEC

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Poprawa dostępności społeczno – gospodarczej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Bełżec„

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BEŁŻEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950014357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lwowska 5

1.5.2.) Miejscowość: Bełżec

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-670

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846652445

1.5.8.) Numer faksu: 846652337

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@belzec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.belzec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Poprawa dostępności społeczno – gospodarczej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Bełżec„

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a1ce180-6729-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446397

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017613/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 „Poprawa dostępności społeczno – gospodarczej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Bełżec„

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://belzec.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://belzec.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy znajdującej się pod adresem:
https://belzec.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
gmina@belzec.pl. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
a) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://belzec.ezamawiajacy.pl lub
https://oneplace.marketplanet.pl .
b) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
1) Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE.
Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu
wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje
potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".
2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania odpowiednio ofert.
3) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się
wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert
4) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 2), Zamawiający nie ma
obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert
5) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 4), nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
odpowiednio SWZ.
Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia
lub gwarancji: Składając Ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego
podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce
„OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec, adres e-mail: gmina@belzec.pl,
nr tel. 84 6652445.
2.Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl.
3.Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na „Poprawa dostępności społeczno – gospodarczej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00411059/01 z dnia 2022-10-26
2022-10-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Bełżec.„ prowadzonego w trybie podstawowym.
4.Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dalej „Ustawa Pzp”
oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5.Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, dane osobowe
przechowywane będą przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.Posiadają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących*;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Państwa dotyczących**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy
Państwo uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
*Wyjaśnienie: w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o
którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
**Wyjaśnienie: skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym
mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą.
***Wyjaśnienie: w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8.Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych wyłącza możliwość udziału w wyżej wymienionym
postepowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 5200000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 „Budowa połączenia drogi gminnej nr 127550L, pomiędzy drogą wojewódzką nr 865 i gminnym zakładem
ujęcia wody w m. Bełżec”
Przedmiot inwestycji składa się z nw. robót:
1. „Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 865 w km 71+749.50
z drogą gminną nr 127550L, na działce nr ewid. 1820 w m. Bełżec” (Decyzja Wojewody Lubelskiego nr 159/21 z dnia 2
grudnia 2021r.)
2. „Budowa połączenia drogi gminnej nr 127550L, pomiędzy drogą wojewódzką nr 865 i gminnym zakładem ujęcia wody w
m. Bełżec, na odcinku: km 0+003.50 ÷ 0+128.64 i km 0+144.37 ÷ 0+534.70” (Decyzja Starosty Tomaszowskiego
AB.6740.27.2022z dnia 27 stycznia 2022r.) Lokalizacja : km 0+008.80÷0+128.64 i km 0+144.37 ÷ 0+534.70”,
3. Przebudowa przejazdu kolejowego kat. D. linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne w km 120.250 na skrzyżowaniu z
drogą gminną nr 127550L w m. Bełżec (Zgłoszenie do Wojewody Lubelskiego
a/. budowę drogi klasy D i przebudowę skrzyżowań
b/. budowa odcinków chodnika, (zasadniczo jednostronnego (do km 0+216.10) o szerokości 2.00m.
c/. poprawa dostępności do przyległych działek, (zjazdy gospodarcze szer. 4.50m, pozostałe, w tym na drogi wewnętrzneszer. 5.0m)
d/. wykonanie powierzchniowo-wgłębnego system odwodnienia uwzględniając istniejące naturalne ukształtowanie terenu
oraz istniejącą i projektowaną infrastrukturę techniczną
d.1. Roboty w pasie drogi wojewódzkiej nr 865
d.2. Roboty w pasie drogi gminnej nr 127550L
d.2.1.Zbiornik retencyjny wód opadowych
d.2.2. Rów odpływowy od granicy terenu zamkniętego do wylotu ze zbiornika retencyjnego
d.2.3. Odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej powyżej projektowanego zbiornika retencyjnego wód opadowych
e/. przebudowa (usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych)
f/. budowa oświetlenia ulicznego
g/. budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 127579l ul. Lipowa w Bełżcu działki numer:
2675, 2676, 2677, 2705, 2695, 2716, 2717, 2708
h/. budowa kanału technologicznego
Zakres prac obejmuje wykonanie odcinka kanału technologicznego i montaż 1 szt. studni telekomunikacyjnej na odcinku
robót nr 1, oraz wykonanie odcinków kanału technologicznego i montaż 19szt. studni telekomunikacyjnej na odcinku robót
nr 2.
i/. organizacji ruchu drogowego.
Zakres robót, stałej organizacji ruchu drogowego określony jest w zatwierdzonych projektach. Dla realizacji prac
inwestycyjnych na odcinku określonym w robocie nr 1, należy wykorzystać opracowany i zatwierdzony projekt czasowej
organizacji ruchu, dla roboty nr 2 stosowny projekt wykona Wykonawca robót.
j/. budowa kanału technologicznego
Zakres prac obejmuje wykonanie odcinka kanału technologicznego i montaż 1 szt. studni telekomunikacyjnej na odcinku
Zadania 1, oraz wykonanie odcinków kanału technologicznego i montaż 19szt. studni telekomunikacyjnej na odcinku
Zadania 2.
k/. organizacji ruchu drogowego.
W „zgłoszeniu robót” wskazane są inne zalecenia związane z realizacją robót. Inwestor i jednocześnie Zarządca drogi
gminnej widzi możliwość krótkotrwałych zamknięć czasowych związanych z realizacją zadania, bez konieczności
wykonywania objazdów.
Zadanie nr 2 Przebudowa drogi wewnętrznej w Brzezinach dz. nr 170
1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest : „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzeziny dz. 170".
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejącym śladzie drogi tłuczniowej, w
granicach pasa drogowego.
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na załączonej dokumentacji graficznej stanowiące j integralną część
projektu zagospodarowania terenu.
Zadanie nr 3 Przebudowa drogi wewnętrznej w Brzezinach dz. nr 190
1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest : „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzeziny dz. nr 190”.
Zakres robót będzie obejmować przebudowę drogi wraz z poboczami w granicy pasa drogowego.
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejący śladzie drogi tłuczniowej, w
granicach pasa drogowego.
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączonej dokumentacji graficznej stanowiącej integralną część
projektu zagospodarowania terenu.
Zadanie nr 4 Przebudowa drogi wewnętrznej w Brzezinach dz. nr 154
1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzeziny dz. 154".
Zakres robót będzie obejmował przebudowę drogi częściowo z poboczami w granicy pasa drogowego. Szczegółowy zakres
opracowania obrazuje „Projekt zagospodarowania terenu".
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejący śladzie drogi tłuczniowej, w
granicach pasa drogowego
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączonej j dokumentacji graficznej stanowiącej integralną część
projektu zagospodarowania terenu.
Zadanie nr 5 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Partyzantów w Bełżcu dz. nr 592
1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest : „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Partyzantów (dz. 592)".
Zakres robót będzie obejmował przebudowę drogi wraz z poboczami w granicy pasa drogowego.
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejący śladzie drogi tłuczniowej, w
granicach pasa drogowego o szerokości 3,50 m.
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączone j dokumentacji graficznej stanowiące j integralną część
projektu zagospodarowania terenu.
Zadanie nr 6 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Partyzantów w Bełżcu dz. nr 2291. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest : „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Partyzantów (dz. 229) w Bełżcu".
Zakres robót będzie obejmował przebudowę drogi wraz z poboczami w granicy pasa drogowego.
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejący śladzie drogi tłuczniowej, w
granicach pasa drogowego o szerokości 3,50 m.
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączonej j dokumentacji graficznej stanowiące j integralną część
projektu zagospodarowania terenu.
Zadanie nr 7 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Marii Konopnickiej w Bełżcu dz. nr 2944
1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest : „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Marii Konopnickiej w Bełżcu”.
Zakres robót będzie obejmował przebudowę drogi wraz z poboczami w granicy pasa drogowego.
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejący śladzie drogi tłuczniowej, w
granicach pasa drogowego.
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączonej dokumentacji graficznej stanowiące j integralną część
projektu zagospodarowania terenu.
Zadanie nr 8 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodna w Bełżcu
1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest : „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodna dz. 2977 w Bełżcu".
Zakres robót będzie obejmował przebudowę drogi wraz z poboczami w granicy pasa drogowego.
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejącym śladzie drogi tłuczniowej, w
granicach pasa drogowego. Ponadto w ramach zadania przewidziano wykonanie drenu z lewej strony drogi o wymiarach
30,0 x 70,0 cm wypełniony tłuczniem kamiennym frakcji 40/63 mm oraz owinięty geotekstylem.
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączone j dokumentacji graficzne j stanowiące j integralną część
projektu zagospodarowania terenu.
Zadanie nr 9 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wrzosowa w Bełżcu dz. nr 425, 424
1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest : „Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Wrzosowa dz. nr 425, 424”.
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejącym śladzie drogi tłuczniowej, w
granicach pasa drogowego.
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączonej dokumentacji graficznej stanowiącej integralna część
projektu zagospodarowania terenu.
Zadanie nr 10 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Hetmańska w Bełżcu
Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest : „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Hetmańska w Bełżcu".
Zakres robót będzie obejmował przebudowę drogi wraz z poboczami w granicy pasa drogowego.
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejący śladzie drogi tłuczniowej, w
granicach pasa drogowego.
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączonej j dokumentacji graficzne j stanowiące j integralną część
projektu zagospodarowania terenu.
Zadanie nr 11 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Świerkowa w Bełżcu dz. nr 2186, 2321.
1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest : „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Świerkowa w Bełżcu".
Zakres robót będzie obejmował przebudowę drogi wraz z poboczami w granicy pasa drogowego.
Projekt przewiduje przebudowę drogi poprzez wykonanie jezdni bitumicznej w istniejącym śladzie drogi tłuczniowej, w
granicach pasa.
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne przedstawiano na załączonej j dokumentacji graficznej stanowiące j integralną część
projektu zagospodarowania terenu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45234129-6 - Roboty budowlane w zakresie torów kolei miejskiej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

32400000-7 - Sieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów
oceny ofert:
1) cena (C) - waga kryterium 60% = 60pkt
2) długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) – waga kryterium- 40% = 40pkt
RAZEM 100 % = 100pkt
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1
punkt.
W ramach kryterium „cena” (C) oceniana będzie cena łączna brutto za wykonanie całości zamówienia podana w formularzu oferty.
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C = C n x 60pkt
C o
gdzie:
C – ilość punktów w kryterium cena
C o – cena oferty badanej
C n – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
W ramach kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia” liczone w okresach
miesięcznych:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
G o
G = ----------- x 40 pkt
G max.
Gdzie:
G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
Go - okres gwarancji podany w badanej ofercie,
G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji,
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W
przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy
Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje
gwarancji i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60
miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy – najdłuższy przyjęty w kryterium oceny
ofert „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”. Wykonawcy oferują długości
okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy).
Deklarowany w formularzu ofertowym okres będzie wprowadzony do umowy. Zamawiający określił ogólne warunki w karcie
gwarancyjnej wykonanych robót stanowiącej załącznik umowy. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez
Wykonawcę na zasadach opisanych w karcie gwarancji.
Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) zostanie wyliczone na
podstawie sumy uzyskanych punktów w kryteriach opisanych powyżej zgodnie z wzorem:
P = C + G
P - łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów
C - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”
TP - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz
zamontowane materiały i urządzenia”
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów w kryteriach oceny ofert.
Zgodnie z art. 248 ustawy Pzp jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: postępowaniu
Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 2 000
000,00 zł.
Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
A) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie:
1. co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi/ulicy o nawierzchni
bitumicznej o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto KAŻDA robota
lub
2. co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi/ulicy o nawierzchni
bitumicznej o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto KAŻDA robota
oraz dołączy dowody (referencje) określające, czy roboty budowlane zostały wykonane lub w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie.
B) Osoby :
1). STANOWISKO: minimum jedna osoba (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy)
UPRAWNIENIA: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,
których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia
DOŚWIADCZENIE: w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie pełnił funkcję kierownika budowy przy realizacji robót która polegała na budowie, przebudowie
lub rozbudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł
2). STANOWISKO: minimum jedna osoba (która będzie pełnić funkcję kierownika robót)
UPRAWNIENIA: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem Zamówienia
3).STANOWISKO: minimum jedna osoba (która będzie pełnić funkcję kierownika robót)
UPRAWNIENIA: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi
przedmiotem Zamówienia
4). STANOWISKO: minimum jedna osoba (która będzie pełnić funkcję kierownika robót)
UPRAWNIENIA: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w specjalności
inżynieryjnej kolejowej których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia
UWAGA Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek
udziału w postępowaniu. a. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy
Pzp).
b. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
c. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym
okresie:
1. co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi/ulicy o nawierzchni bitumicznej o
wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto KAŻDA robota
lub
2. co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi/ulicy o nawierzchni bitumicznej o
wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto KAŻDA robota
oraz dołączy dowody (referencje) określające, czy roboty budowlane zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane należycie.
B) Osoby :
1). STANOWISKO: minimum jedna osoba (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy)
UPRAWNIENIA: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, których zakres
uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia
DOŚWIADCZENIE: w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie pełnił funkcję kierownika budowy przy realizacji robót która polegała na budowie, przebudowie lub
rozbudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł
2). STANOWISKO: minimum jedna osoba (która będzie pełnić funkcję kierownika robót)
UPRAWNIENIA: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem Zamówienia
3).STANOWISKO: minimum jedna osoba (która będzie pełnić funkcję kierownika robót)
UPRAWNIENIA: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem
Zamówienia
4). STANOWISKO: minimum jedna osoba (która będzie pełnić funkcję kierownika robót)
UPRAWNIENIA: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w specjalności
inżynieryjnej kolejowej których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN
(słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00\100).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej
Nr konta: 36 9617 0005 0000 1111 2000 0002
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.1.8.2022”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji\poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium
c) termin ważności gwarancji\poręczenia w formule: „od dnia…..-do dnia…..”,
d) zobowiązanie gwaranta\poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji\poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania z ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy
złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
 w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zgodnie z zapisami umowy, która stanowi załącznik numer 2 do umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają
możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe,
strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,
odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez
Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia
lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji
publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z
instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innegowykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie
kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania
robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę
dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z
właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
którym mowa w § 6 ust. 1,
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących
konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do
wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
6) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda zamawiającego oraz projektanta),
rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego
w umowie,
7) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia lub świadczenia stron umowy - cd w sekcji IX

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Składając ofertę w postaci elektronicznej Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://belzec.ezamawiajacy.pl,w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego
umowy o dofinansowanie zadania.
11) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie
składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie wynikającym z tych przepisów,
12) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystąpienia, okoliczności związanych z wpływem COVID-19 na
możliwość prawidłowej i terminowej realizacji Umowy, Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub jest wysoce
prawdopodobne, że wystąpi. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie
niż stosunek pracy, które uczestniczą w realizacji Umowy;
- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nakładających na wykonawcę obowiązek
podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
- poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów,
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do
sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
- innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ogranicza możliwość
wykonania umowy;
- okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lubdalszego podwykonawcy.
- każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte
wykonanie umowy.
- strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 11,
w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy
otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa powyżej, faktycznie
istotnie wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności
przez:
- zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej części, z tym, że zmiana terminu (wydłużenie) nie może być dłuższe niż czas trwania
przeszkody w realizacji umowy,
- zmianę sposobu wykonywania przedmiotu umowy,
Ciąg dalszy w dokumentach postępowania.

Zobacz inne

Prawo