Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00446614/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Archiwizacja dokumentacji technicznej i aktowej odziedziczonej po Wojewódzkim Zarządzie Dróg Publicznych i Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych, GDDKiA O/Kraków”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500075

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mogilska 25

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-542

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446614

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00442636/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej:
- 1 (jednego) lub 2 (dwóch) zadań polegających na archiwizacji dokumentacji technicznej w łącznej ilości co najmniej 10 m.b.

W przypadku umów/zadań nadal realizowanych, Zamawiający wymaga, aby łączna ilość zarchiwizowanych przed terminem składania ofert dokumentów wynosiła co najmniej 10 m.b.

b) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą stanowić Personel Kluczowy
i będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się następującymi kwalifikacjami:
Wykonawca wskaże 2 (dwie) osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, każda posiadająca ukończony kurs w zakresie archiwistyki I i II stopnia, w tym co najmniej 1 (jedna) osoba musi posiadać wykształcenie wyższe w zakresie archiwistyki.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu lub wykonywaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej:
- 1 (jednego) lub 2 (dwóch) zadań polegających na archiwizacji dokumentacji technicznej w łącznej ilości co najmniej 10 m.b.

W przypadku umów/zadań nadal realizowanych, Zamawiający wymaga, aby łączna ilość zarchiwizowanych przed terminem składania ofert dokumentów wynosiła co najmniej 10 m.b.

Uwagi:
Zgodnie z art. 58 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że warunek opisany w pkt. 8.2.4.a) IDW nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z Wykonawców musi wykazać się całą wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).


b) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą stanowić Personel Kluczowy i będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się następującymi kwalifikacjami, odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
a) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Zespołu:
wymagana liczba osób: 1

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe w zakresie archiwistyki

b) osoba proponowana do pełnienia funkcji Archiwista:
wymagana liczba osób: 1

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe w zakresie archiwistyki lub ukończony kurs w zakresie archiwistyki I i II stopnia.

Uwagi:

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji wymienionych powyżej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Przed zmianą:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt z pkt 5.4) Ogłoszenia.

Po zmianie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 5.4) Ogłoszenia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 11:15

Po zmianie:
2022-11-28 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 11:30

Po zmianie:
2022-11-28 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-23

Po zmianie:
2022-12-27

Zobacz inne

Prawo