Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Polanica-Zdrój, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00446639/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA POLANICA-ZDRÓJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Obsługa bankowa budżetu Gminy Polanica-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2023- 2025.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLANICA-ZDRÓJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717941

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

1.4.2.) Miejscowość: Polanica-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 57-320

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kancelariadskp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446639

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00432843/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.
1.2. są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy zarówno banków działających jako spółki akcyjne, jak i banków spółdzielczych)
1.3. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada :
a) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku zgodnie z ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2439 ze zm), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe
b) uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2439 ze zm).

W przypadku banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek udziału w postępowaniu musi spełniać każdy z Wykonawców, który rzeczywiście będzie świadczył usługi bankowe.
1.4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej tzn.
• Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi, polegające na prowadzeniu obsługi bankowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której wielkość rocznych dochodów w okresie obsługi wynosiła co najmniej 20.000.000 (dwadzieścia millionów) PLN, każda.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców.
Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

• Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jednym oddziałem lub filią banku zlokalizowanym na terenie Gminy Polanica-Zdrój i zobowiąże się do posiadania w granicach administracyjnych Miasta Polanicy-Zdroju – w okresie wykonywania zamówienia-siedziby lub oddziału (placówki) posiadającą własny numer rozliczeniowy –celem zapewnienia możliwości dostarczenia i odebrania dokumentów finansowych oraz zapewnić wykonywanie czynności związanych z obsługą bankową Gminy Polanicy-Zdroju w dni robocze (od poniedziałku do piątku, poza dniami wolnymi ustawowo) w godzinach od 09:00 do 16:00.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.
1.2. są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy zarówno banków działających jako spółki akcyjne, jak i banków spółdzielczych)
1.3. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada :
a) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku zgodnie z ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2439 ze zm), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe
b) uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2439 ze zm).

W przypadku banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek udziału w postępowaniu musi spełniać każdy z Wykonawców, który rzeczywiście będzie świadczył usługi bankowe.
1.4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej tzn.
• Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi, polegające na prowadzeniu obsługi bankowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której wielkość rocznych dochodów w okresie obsługi wynosiła co najmniej 20.000.000 (dwadzieścia millionów) PLN, każda.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców.
Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

• Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje w granicach administracyjnych Miasta Polanicy-Zdroju lub w odległości do 20 km od granic administracyjnych Polanicy – Zdroju – w całym okresie wykonywania zamówienia -siedziby lub oddziału (placówki) posiadającą własny numer rozliczeniowy –celem zapewnienia możliwości dostarczenia i odebrania dokumentów finansowych oraz zapewnić wykonywanie czynności związanych z obsługą bankową Gminy Polanicy-Zdroju w dni robocze (od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi) w godzinach od 09:00 do 16:00.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 12:00

Po zmianie:
2022-11-25 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-21 13:00

Po zmianie:
2022-11-25 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-20

Po zmianie:
2022-12-24

Zobacz inne

Prawo