Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kleszczele, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00446647/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA KLESZCZELE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
W GMINIE KLESZCZELE W 2023 ROKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KLESZCZELE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659071

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 4

1.5.2.) Miejscowość: Kleszczele

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-250

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856818004

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kleszczele@wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kleszczele.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
W GMINIE KLESZCZELE W 2023 ROKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45e43493-6733-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446647

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035513/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Kleszczele w 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, poczty elektronicznej Zamawiającego kleszczele@wrotapodlasia.pl oraz poczty elektronicznej Wykonawcy wskazanej w ofercie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej to 50 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kleszczele, 17-250 Kleszczele, tel. 85 681 80 04.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę sprawuje: Rafał Andrzejewski. Kontakt z IOD pod adresem email: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl oraz telefonicznie pod nr telefonu: 504 976 690.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Kleszczele w 2023 roku” prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 1.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 14. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.271.2.7.2022.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kleszczele oraz z wyznaczonych przez Zamawiającego punktów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Kryterium nr 1 - cena - znaczenie 60%
2) Kryterium nr 2 - termin płatności - znaczenie 20%
3) Kryterium nr 3 - aspekt ekologiczny - znaczenie 20%
2. W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:
1) W kryterium 1 Wykonawca otrzyma punkty za cenę zaproponowaną w ofercie według wzoru:
cena brutto oferty najniższej
------------------------------------ x 100pkt. x 60% = Liczba punktów w kryterium nr 1
cena brutto oferty badanej
2) W kryterium 2 wykonawca, który zaproponuje termin płatności faktury:
- 30 dni i więcej – otrzyma 20 punktów,
- 15 – 29 dni – otrzyma 10 punktów,
- 14 dni lub mniej dni – otrzyma 0 punktów.
3) W kryterium nr 3:
Przy ocenie oferty w kryterium aspekty środowiskowe („ŚR”) oferta Wykonawcy otrzyma punkty, gdy wykaże on, że przedmiot zamówienia realizowany będzie przy użyciu przynajmniej jednego pojazdu ekologicznego, przez które Zamawiający rozumie pojazdy zgodne z aktualnymi wymogami europejskich norm ekologicznych: EURO 3 lub wyższe.
- Wykonawca, który nie wykaże do realizacji zamówienia przynajmniej jednego pojazdu ekologicznego, spełniającego wymogi europejskich norm ekologicznych: EURO 3 lub wyższe – otrzyma 0 pkt.
3. Ilość punktów badanej oferty będzie stanowić suma uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt ekologiczny

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. Zdolności do występowania z obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
a) posiadają aktualny wpis do rejestru zgodnie z wymogami art. 49 podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) lub aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem;
b) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kleszczele wydany na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.);
c) posiadają pisemne zapewnienie odbioru odpadów do przetwarzania przez podmiot obsługujący instalację właściwą dla gminy Kleszczele;
d) posiadają wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wymagany zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1622).
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji zamówienia:
a) bazą magazynowo – transportową w odległości maksymalnie 60 km od granicy Gminy Miejsko – Wiejskiej Kleszczele,
b) co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zbieranych odpadów w sposób wykluczający mieszanie się poszczególnych frakcji odpadów,
c) co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
d) co najmniej jednym pojazdem umożliwiającym zbiórkę odpadów wielkogabarytowych,
e) co najmniej jednym pojazdem umożliwiającym obsługę nieruchomości o drogach dojazdowych lokalnych o szerokości do 2,5 m i o maksymalnej masie całkowitej 3,5 tony.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz pojazdów, które będą wykorzystywane do realizacji zamówienia - załącznik nr 5 do SWZ.
4) potwierdzenie wpisu do rejestru zgodnie z wymogami art. 49 podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub aktualnego zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,
5) oświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kleszczele,
6) oświadczenie potwierdzające zapewnienie odbioru odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
7) oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wymagany zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie za¬mó¬wie¬nia (dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby:
1) ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć stosowny dokument ustanawiający pełnomocnika np. pełnomocnictwo, umowę spółki cywilnej, umowę konsorcjum);
2) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane były wyłącznie z pełnomocnikiem lub Wykonawcą wyznaczonym przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do dokonywania rozliczeń w ich imieniu;
3) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale V SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do poszczególnych jego członków;
4) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w dziale VI SWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie;
5) w przypadku, gdyby oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
b) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych okolicznościami, za które Wykonawca nie odpowiada.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 10:20

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 10:25

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo