Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Biały Bór, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00446743/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA BIAŁY BÓR

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zamieszkałych czasowo na terenie Gminy Biały Bór w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIAŁY BÓR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920601

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słupska 10

1.5.2.) Miejscowość: Biały Bór

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-425

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 943739002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@bialybor.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bialybor.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zamieszkałych czasowo na terenie Gminy Biały Bór w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09c869a6-6735-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446743

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bialybor.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: zamowienia@bialybor.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” I „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Biały Bór zwane dalej Administratorem;
2) przekazane Administratorowi dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres minimum 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub okres gwarancji przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w szczególności w przypadku wystąpienia sporu prawnego w trakcie realizacji umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIZP.271.47.2022.DO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i zamieszkałych czasowo na terenie Gminy Biały Bór w roku 2023.
2. Zamówienie obejmuje:
1. Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zamieszkałych czasowo na terenie miasta i gminy Biały Bór zgodnie z przepisami, w zakresie:
1.1. odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w tym zamieszkałych czasowo, na terenie miasta i gminy Biały Bór,
1.2. transportu i przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zbieranych selektywnie do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wardyniu Górnym (Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym) dla regionu wschodniego, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2023-2028, będącej Spółką Prawa Handlowego, której udziałowcami są wyłącznie gminy z regionu wschodniego utworzonego w uchwale Nr XVIII/322/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2023-2028 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 4887)
1.3. opróżniania pojemników na baterie i akumulatory ustawionych w obiektach użyteczności publicznej oraz innych miejscach publicznych, a także pojemników na przeterminowane lekarstwa ustawionych w aptekach,
1.4. przeprowadzania zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
1.5. wyposażenia nieruchomości zamieszkałych – punktów gromadzenia odpadów (PGO) w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny w okresie obowiązywania umowy na wykonanie zamówienia:
• szkło,
• papier i tektura,
• tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
• odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 (Szczegółowy OPZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

1. Cena oferty brutto – waga 60%
Cena oferty punktowana będzie wg wzoru:

Cena najtańsza z ofert
KC = ------------------------------ x 100 pkt x 60%
Cena badanej oferty
Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Czas na realizację zgłoszonej reklamacji – waga 30%
Punkty przyznawane w kryterium czas na realizację zgłoszonej reklamacji, będą naliczane według następujących zasad:
a) czas na realizacje zgłoszonej reklamacji (od 49h do 72h) – 10 pkt
b) czas na realizacje zgłoszonej reklamacji (od 25h do 48h) – 20 pkt
c) czas na realizacje zgłoszonej reklamacji (od 1h do 24h) – 30 pkt
punkty przyznane ofercie badanej
KR = ------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt x 30 %
największa ilość przyznanych pkt. w badanych ofertach
Czas na realizację zgłoszonej reklamacji nie może być dłuższy niż 72 h.
3. Dodatkowe interwencyjne odbiory odpadów wielkogabarytowych w okresie realizacji zamówienia – waga 10 %
Punkty przyznawane w kryterium dodatkowe interwencyjne odbiory odpadów wielkogabarytowych w okresie realizacji zamówienia będą naliczane według następujących zasad:
a) liczba dodatkowych odbiorów odpadów wielkogabarytowych (od 1 do 3) – 5 pkt
b) liczba dodatkowych odbiorów odpadów wielkogabarytowych (od 4 do 5) – 10 pkt
Podana liczba dodatkowych interwencyjnych odbiorów odpadów wielkogabarytowych w okresie realizacji zamówienia nie może być większa niż 5.
W przypadku nie podania w formularzu ofertowym żadnej informacji, podanie wartości „0”, lub „-„ , lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
Pod pojęciem „dodatkowy interwencyjny odbiór odpadów wielkogabarytowych w okresie realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie odbiór odpadów wielkogabarytowych na zgłoszenie Zamawiającego z 1 do 3 lokalizacji, który wykonać należy poza terminami umownymi. Maksymalny czas dokonania odbioru odpadów od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego 48h.
Oferty oceniane będą punktowo, dla każdego kryterium oddzielnie, liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach.
C = KC + KR + KOG - łączna liczba zdobytych punktów
1) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów przyznaną wg powyżej wskazanych kryteriów.
3) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej za względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na realizację zgłoszonej reklamacji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe interwencyjne odbiory odpadów wielkogabarytowych w okresie realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Nie podlegają wykluczeniu;
- Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1. Posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. Burmistrza Białego Boru.
2. Posiadanie zezwolenia na transport odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), a po utworzeniu rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy – uzyskania wpisu do tego rejestru, z uwzględnieniem art. 234 ust 2 w/w ustawy;
3. Posiadanie zezwolenia na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.);
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
4. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł,
Zdolności technicznej lub zawodowej:
5. Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto za okres maksymalnie kolejno następujących po sobie 12 miesiącach, potwierdzonych, że usługi zostały wykonane należycie.
6. Dysponowanie narzędziami i urządzeniami technicznymi do wykonania przedmiotu zamówienia:
6.1 w zakresie sprzętu, posiadania co najmniej:
Nazwa i opis wymaganego sprzętu Wymagana ilość
Samochód ciężarowy bezpylny typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6,5 t. 2 szt.
Samochód przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych wyposażony w urządzenie załadowcze HDS 1 szt.
Samochód przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych 1 szt.
Samochód do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, wyposażony w dźwig hakowy lub bramowy 1 szt.
Samochód przystosowany do odbierania odpadów z terenów trudnodostępnych (wąskie ulice, drogi polne, ograniczona nośność) 1 szt.
Razem: 6 szt.

Wyżej wymieniona ilość sprzętu (określona w tabeli) jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu Gminy Biały Bór były na bieżąco odbierane i transportowane do IPOK w Wardyniu Górnym.
Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać normy dopuszczalnej emisji spalin – co najmniej norma Euro 4.
Narzędzia i urządzenia techniczne, którymi będzie dysponował Wykonawca muszą spełniać wymagania w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń oraz w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
7. Posiadanie średniego rocznego zatrudnienia w wielkości min. 8 osób, w tym dysponowanie:
- 4 osobami, z których każda posiada uprawnienia do kierowania pojazdem tj. prawo jazdy kategorii C zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz minimum 2 lata doświadczenia w zakresie obsługi pojazdu do odbierania odpadów komunalnych,
- 3 osobami przeznaczonymi do załadunku odpadów,
- 1 osobą z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu, kierowaniu i rozdysponowywaniu taboru samochodowego w procesach logistycznych związanych z odbieraniem odpadów komunalnych.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia /konsorcjum, spółka cywilna/ wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum, a zamawiającym będą się odbywać za pośrednictwem pełnomocnika.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: „Oświadczenie wykonawcy” - załącznik nr 2

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
2. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy na dzień składania ofert obejmują:
1) Dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w dziale VII, ust. 5 SWZ. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, powinien zawierać: wartości przedmiotu, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 4 do SWZ).
2) Dokument potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. Burmistrza Białego Boru.
3) Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia na transport odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), a po utworzeniu rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy – uzyskania wpisu do tego rejestru, z uwzględnieniem art. 234 ust 2 w/w ustawy.
4) Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).
5) Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków na podstawie dostarczonego oświadczenia (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz dokumentów stanowiących przedmiotowe środki dowodowe.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w dziale VII, ust. 5 SWZ. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, powinien zawierać: wartości przedmiotu, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 4 do SWZ).
2) Dokument potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. Burmistrza Białego Boru.
3) Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia na transport odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), a po utworzeniu rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy – uzyskania wpisu do tego rejestru, z uwzględnieniem art. 234 ust 2 w/w ustawy.
4) Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).
5) Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.
6) aktualnego na dzień złożenia - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
7) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu (Załącznik nr 3) – w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona więcej jak jedna oferta.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w dziale VII, ust. 5 SWZ. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, powinien zawierać: wartości przedmiotu, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 4 do SWZ).
2) Dokument potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. Burmistrza Białego Boru.
3) Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia na transport odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), a po utworzeniu rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w/w ustawy – uzyskania wpisu do tego rejestru, z uwzględnieniem art. 234 ust 2 w/w ustawy.
4) Dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).
5) Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
2) Wypełnione dokumenty stanowiące załączniki do SWZ, tj.: Załączniki nr 2, 4, 5.
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (Jeżeli dotyczy).
5) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w dziale XI ust. 2 SWZ,
6) Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zadania wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert tj. 25.11.2022 r.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.U.2019.310 t.j. z dnia 2019.02.18 z późn. zm./.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – Gmina Biały Bór, 78-425 Biały Bór, ul. Słupska 10 – Bank Spółdzielczy w Sławnie oddział Biały Bór, nr konta: 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. Zamawiający wymaga w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu wadium nieodwołalnego i bezwarunkowego, z którego wynika, że roszczenie Gminy Biały Bór zostanie zaspokojone bez obowiązku spełnienia jakichkolwiek warunków związanych z oceną zasadności roszczenia przez wykonawcę oraz warunków, które nie są w nim wymienione.
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia /konsorcjum, spółka cywilna/ wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum, a zamawiającym będą się odbywać za pośrednictwem pełnomocnika.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności i na zasadach wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710 t.j.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo