Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rzeszów, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00446753/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

POWIAT RZESZOWSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie Powiatu Rzeszowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT RZESZOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 15

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 23 00 770

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@powiat.rzeszowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.rzeszowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie Powiatu Rzeszowskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-becb0be2-6717-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446753

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066689/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Ubezpieczenie Powiatu Rzeszowskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń, między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem: miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i ePUAPu lub poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem referencyjnym postępowania.
2. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem: miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i ePUAPu lub poczty elektronicznej.
3. Korzystanie z systemu miniPortal i ePUAP jest bezwzględnie wymagane dla przekazywania oferty oraz załączników do oferty.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Posiadając konto na ePUAP wykonawca ma dostęp do dedykowanych formularzy: „Formularz do komunikacji” oraz „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”(https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia). Formularze udostępniane są również przez miniPortal.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przesyłanej za pośrednictwem dedykowanych formularzy opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz innych oświadczeń, dokumentów lub informacji, przekazywanych w postępowaniu wraz z ofertą, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Zamawiający rekomenduje aby przekazywanie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, oświadczeń, zawiadomień oraz informacji, innych niż oferta i załączniki do oferty, odbywało się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: zampubliczne@powiat.rzeszowski.pl. Dokumenty te nie mogą być szyfrowane.
9. Wszelkie wezwania, zawiadomienia i informacje kierowane do wykonawców, zamawiający przekazywał będzie w postaci elektronicznej jako załączniki lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu poczty elektronicznej na adres wskazany przez wykonawcę w formularzu oferty.
10. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wezwania, zawiadomienia lub informacje, za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11. W przypadku gdy wykonawca nie potwierdzi otrzymania wiadomości, zamawiający uzna, że wiadomość wysłana na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu oferty, została doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią przez wykonawcę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w następującym zakresie:
a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z zasadami określonymi w § 18 ust. 2 pkt 1 Instrukcji dla wykonawców (Rozdział 1 SWZ).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie autocasco, odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, assistance.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z zasadami określonymi w § 18 ust. 2 pkt 2 Instrukcji dla wykonawców (Rozdział 1 SWZ).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z zasadami określonymi w § 18 ust. 2 pkt 3 Instrukcji dla wykonawców (Rozdział 1 SWZ).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1130) lub ważne zezwolenie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia tj.: co najmniej:
1) dla części 1 zamówienia – w grupach 1, 8, 9, 13 Działu II Załącznika nr 1 do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
2) dla części 2 zamówienia – w grupach 1, 3, 10 Działu II Załącznika nr 1 do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
3) dla części 3 zamówienia – w grupach 8, 9 Działu II Załącznika nr 1 do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zezwolenie organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021r., poz. 1130) lub ważne zezwolenie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeśli te zmiany mogłyby mieć wpływ na realizację postanowień umowy,
2) zmiany podmiotowego zakresu zamówienia (zmiany organizacyjne Stron) – powstanie nowych jednostek/ instytucji, przekształcenie, połącznie, likwidacja,
3) zmiany przedmiotowego zakresu zamówienia – aktualizacja sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej (zwiększenie, zmniejszenie), rozszerzenie działalności jednostek/instytucji objętych ochroną, modyfikacja zakresu ochrony w tym zmiana/rozszerzenie zakresu o nowopowstałe ryzyko ubezpieczeniowe nieprzewidziane w SWZ,
4) zmian wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, w przypadku zmian sum ubezpieczenia – wartości mienia w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku zmian wartości mienia zaistniałych w okresie pomiędzy przekazaniem danych do ubezpieczenia a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, w tym w szczególności na skutek modernizacji, ulepszenia, zakupu oraz wszelkiego rodzaju inwestycji,
5) zmian wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmian sum ubezpieczenia – wartości pojazdów w okresie ubezpieczenia, w przypadku zmiany liczby pojazdów – wejścia w posiadanie (zakup, użytkowanie) dodatkowych pojazdów i/lub sprzedaży/złomowania pojazdów, w wyniku zmiany zakresu ubezpieczenia autocasco i/lub assistance – w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku zmian zaistniałych w okresie pomiędzy przekazaniem danych do ubezpieczenia a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia,
6) zmiany terminów płatności, wysokości i/lub liczby rat składki,
7) konieczności uzupełnienia sumy gwarancyjnej, sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka, limitów odpowiedzialności w przypadku ich wyczerpania,
8) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeśli zmiany opisane w ust. 1) – 4) będą miały wpływ na wysokość tego wynagrodzenia,
9) zmiany, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 455 ustawy pzp.
2. Strony przewidują zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/–) w dacie wykonania świadczenia,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
3. W związku z okresem realizacji umowy, który wynosi ponad 6 miesięcy, w przypadku zmiany kosztów (stawek/składek ubezpieczeniowych) związanych z realizacją zamówienia wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji zgodnie z art. 439 ustawy pzp.
4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia określone zostały jedynie rodzaje przewidywanych zmian. Wszystkie informacje dotyczące rodzaju, zakresu oraz warunków ich wprowadzenia określone zostały w projektowanych postanowieniach umów w §10-§11 (Rozdział 5 SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu w zakładce „Formularze do komunikacji”.Adres skrzynki ePUAP: /StarostwoRzeszow/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Zobacz inne

Prawo