Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tychowo, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00446771/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Tychowo

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Tychowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tychowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920506

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bobolicka 17

1.5.2.) Miejscowość: Tychowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-220

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943115130

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@tychowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tychowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Tychowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b307706c-6735-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446771

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016062/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Tychowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.tychowo.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o środkach komunikacji elektronicznej, należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Składanie ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą dopuszcza się jedynie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, przy użyciu systemu „miniPortal" (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).
3. Zamawiający może komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
4. Przesłanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu
poczty elektronicznej lub „miniPortalu" (https://miniportal.uzp.gov.pl).
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://bip.tychowo.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Składanie ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą dopuszcza się jedynie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu systemu „miniPortal” (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).
2. Korzystanie z „miniPortalu” jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z systemu „miniPortal” oraz Warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Wykonawca, zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu „miniPortal” oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci elektronicznej, w formacie danych .doc, .docx, .rtf, .odt,
.pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .xls, .xlsx, .zip, .7z (zalecane).
7. Sposób złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym zaszyfrowania oferty, sposób wycofania oferty, opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również w systemie „miniPortal”.
9. Zamawiający zaleca zapoznanie się z opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opinią „Jak należy
podpisać ofertę w postaci elektronicznej?”: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-
postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej.
10. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny
weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4.05.2016r., str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Tychowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Tychowie, ul. Bobolicka
17, 78-220 Tychowo, (94) 3115130, e-mail: umig@tychowo.pl;
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00337666/01 z dnia 2022-09-07
2022-09-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@tychowo.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej
„ustawą Pzp";
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NBŚ.271.29.2022.BK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Tychowo”.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie
593 695 kWh w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3. Zamawiający, Gmina Tychowo w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz nw. jednostek:
1) Gminny Ośrodek Sportu i Gospodarki Komunalnej, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo;
2) Gminne Przedszkole, ul. Mickiewicza 1, 78-220 Tychowo;
3) Gminny Żłobek, ul. Mickiewicza 1, 78-220 Tychowo;
4) Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie, ul. Wolności 7, 78-220 Tychowo;
5) Szkoła Podstawowa w Dobrowie, 78-220 Tychowo;
6) Szkoła Podstawowa w Tychowie ul. Dworcowa 11, 78-220 Tychowo.
4. Wskazane w pkt 2 prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla zamawiającego (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru na poziomie (+/-) 15%.
5. Szczegóły dotyczące zużycia w poszczególnych punktach poboru zawiera załącznik do SWZ.
6. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał zawartą oraz obowiązującą umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD) tj. ENERGA OPERATOR S.A., na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów zamawiającego wskazanych w załączniku do SWZ.
7. Taryfy: C11, C12 A, C12 B, C22B.
8. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów. Termin obowiązywania obecnych umów upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw tj. 31. 12. 2022 r.
10. W Załączniku do SWZ – wykaz punktów - w kolumnie "Płatnik/ Odbiorca"(adres do przesyłania faktur)" wskazano nabywców faktur oraz adresy do przesyłania faktur. Dane dotyczące wystawiania i dostarczania faktur zawarte zostaną również w Umowie sprzedaży/załączniku do Umowy sprzedaży energii elektrycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 ze zm.).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) posiadanie uprawnień w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które świadczenia wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe, składane na żądanie zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
ważna koncesja w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy, składane na żądanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu – oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczącej zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji (§ 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415)) – wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.
1b. Przepisu, o którym mowa w pkt 1a nie stosuje się w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z treścią art. 455 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza między innymi następujące zmiany w umowie:
1) zmiana jednostkowej stawki i lub ceny za dostarczenie 1 kWh wyłącznie w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT i/lub
b) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym wyłącznie o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek.
Zmiany, o których mowa w pkt 1) litera a i b obowiązywać będą od dnia wejścia w życie stosownych przepisów i nie wymagają zmiany Umowy (Aneksu),
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
d) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wyłącznie o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek.
Zmiany, o których mowa w pkt 1) litera c, d i e obowiązywać będą od dnia zawarcia przez Strony stosownego Aneksu. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do Aneksu jest udokumentowanie przez Wykonawcę wpływu przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty wskazujące na wzrost wynagrodzeń (w wyniku przedmiotowych zmian) osób biorących bezpośredni udział w realizacji zamówienia oraz wykazać wpływ wzrostu kosztów wynagrodzeń na wzrost kosztów realizacji niniejszej umowy;
2) zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z włączenia punktów poboru, z likwidacji punktu poboru z eksploatacji w okresie trwania Umowy lub zmiany stanu prawnego punktu poboru (w tym przejęcia), zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów. Przy czym zwiększenie ilości punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ;
2. Zmiana ceny jednostkowej energii będzie dokonana w przypadku ustawowej zmiany ceny jednostkowej energii wprowadzonej.
3. W ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku została określona maksymalna cena energii elektrycznej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na „miniPortalu” pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://bip.tychowo.pl.
2. Adres strony internetowej do składania ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą (przy użyciu „miniPortalu”): https://miniportal.uzp.gov.pl.

Zobacz inne

Prawo