Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Świdnik, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00446889/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miejska Świdnik

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Świdnik

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019359

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Stanisława Wyspiańskiego 27

1.4.2.) Miejscowość: Świdnik

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: 81 751 76 04

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@e-swidnik.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446889

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00423294/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 10:00

Po zmianie:
2022-11-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 11:00

Po zmianie:
2022-11-24 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-22

Po zmianie:
2022-12-23

Zobacz inne

Prawo