Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00446935/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawy leków (dogrywka)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SP ZOZ MSWiA w Łodzi

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470805076

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Północna 42

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 91-425

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zozmswlodz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zozmswlodz.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446935

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00443592/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
Data do

Po zmianie:
Okres realizacji - miesiące

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
2023-10-02

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
6

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
Data do

Po zmianie:
Okres realizacji - miesiące

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
2023-10-02

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
6

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 3, Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
Data do

Po zmianie:
Okres realizacji - miesiące

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 3, Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
2023-10-02

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 3, Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:
6

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 4, Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:
Data do

Po zmianie:
Okres realizacji - miesiące

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 4, Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:
2023-05-23

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 4, Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:

Po zmianie:
6

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
a) zmiany ceny jednostkowej towaru spowodowanej zmianą stawki podatku od towarów i usług VAT,
b) wydłużenia okresu realizacji umowy w przypadku niewykorzystanych ilości asortymentowych (odrębnie dla każdego pakietu) , zmiany wymagają potwierdzenia pisemnego w formie aneksu do umowy,
c) zmiany wielkości opakowania handlowego na mniejsze niż w umowie, z zachowaniem ceny za 1 szt., zmiana nie wymaga potwierdzenia pisemnego.

Po zmianie:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w projekcie umowy - Załącznik nr 4 do SWZ.

Zobacz inne

Prawo