Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00447038/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa 1 sztuki/układu skanującego fotometru słonecznego i lunarnego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325908

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Księcia Janusza 64

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-452

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@igf.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.igf.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność naukowo-badawcza w zakresie nauk geofizycznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 1 sztuki/układu skanującego fotometru słonecznego i lunarnego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6745f1c8-6738-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447038

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00091059/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawa fotometru słonecznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.igf.edu.pl/zp-22-22.php

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3c3a8277-f237-4b64-ac76-989e27786dcf

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje innego sposobu kontaktowania się z Wykonawcami niż wskazany w Rozdziale XII SWZ (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej). Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się, za pośrednictwem:
1) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl (informacja o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze e-PUAP)
2) ePUAP: https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia (formularze do komunikacji, składanie ofert)
3) platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu)
4) poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowieniapubliczne@igf.edu.pl
5) strony internetowej Zamawiającego: https://www.igf.edu.pl/zp-22-22.php (dokumenty zamówienia, w tym SWZ i informacje dla Wykonawców, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ)
4. Komunikacja elektroniczna za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą.
5. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem ZP/22/22.
6. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wskazany powyżej numer postępowania we wszystkich dokumentach składanych do Zamawiającego dotyczących niniejszego postępowania.
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
9. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
11. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
12. Zaszyfrowania Oferty dokonuje się za pośrednictwem miniPortalu po wejściu w szczegóły danego postępowania. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz Identyfikator postępowania stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
13. Poza składaniem ofert, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania. Zamawiający i Wykonawca mogą również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowieniapubliczne@igf.edu.pl (nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 3 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia Janusza 64, 01 – 452 Warszawa;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk jest Pan Michał Tuz, z którym w sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@igf.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 1 sztuki/układu skanującego fotometru słonecznego i lunarnego (nr ref. sprawy: ZP/22/22), prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy;
4) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu, który odpowiedział na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazanym powyżej;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz art. 19 ust. 3 ustawy;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/22/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki/układu skanującego fotometru słonecznego i lunarnego, zwanego dalej „urządzeniem” lub „zestawem pomiarowym”. Na przedmiot zamówienia składają się:
1) dostawa 1 sztuki głowicy pomiarowej
2) dostawa 1 sztuki dwuosiowego robota, układu śledzenia pozycji Słońca
3) dostawa 1 kompletu elektroniki sterującej głowicą pomiarową, robotem oraz zapewniającej transfer danych do komputera PC lub przez sieć GSM
4) dostawa 1 sztuki skrzyni wielokrotnego użytku umożliwiającej bezpieczny transport lotniczy głowicy pomiarowej, dwuosiowego robota (układu śledzenia pozycji Słońca) i elektroniki sterującej
Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu NCN, OPUS-21, „Reprezentatywność przestrzenna profili aerozolowych, holistyczne podejście wieloprzyrządowe”, nr 2021/41/B/ST10/03660
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Urządzenia wchodzące w zakres dostawy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku.
Wykonawca dostarczy 1 sztukę/układ fotometru słonecznego - lunarnego wraz z oprogramowaniem do obsługi urządzenia wskazanego w pkt 1 do siedziby Zamawiającego pod adres ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa.
Oprogramowanie musi być dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieograniczoną terytorialnie i bezterminową licencję na zainstalowane oprogramowanie (zapewniające okres użytkowania oprogramowania nie krótszy niż 20 lat), w polskiej i/lub angielskiej wersji językowej oraz przekaże dokumenty potwierdzające jej udzielenie.
Koszty transportu urządzenia do miejsca dostawy wskazanego powyżej pozostaną po stronie Wykonawcy.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38200000-7 - Przyrządy geologiczne i geofizyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38291000-1 - Aparatura telemetryczna

38341500-2 - Urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia go z postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 24

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 16

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – złożonego na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ – w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Na potwierdzenie spełniania przez oferowane urządzenie warunków SWZ, Wykonawcy załączą do oferty oświadczenie według Załącznika nr 6 do SWZ - Parametry oferowanego urządzenia.
2. Przedmiotowe środki dowodowe składane są pod rygorem nieważności zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdziale XVI ust. 14 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie według Załącznika nr 6 do SWZ - Parametry oferowanego urządzenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w Formularzu oferty dane umożlwiające dostęp do tych dokumentów.
b) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3. Oświadczenie o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ składają odrębnie wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 oraz § 14 ust. 3.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy. Zmiana Umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter Umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej Umowy, w szczególności, gdy zachodzą przesłanki wymienione w art. 454 ust. 2 ustawy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiana nie ma charakteru istotnego w rozumieniu ust. 2, w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT (w tym przypadku kwota wynagrodzenia netto nie zmieni się, a zmianie ulegnie kwota brutto);
2) zmiany sposobu i zakresu świadczenia usług gwarancyjnych wynikających
z aktualnych potrzeb Zamawiającego;
3) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wynikającej ze zmiany zawartej przez Zamawiającego Umowy o uzyskanie zewnętrznego finansowania Umowy;
4) zmiany dotyczącej przedmiotu Umowy, w razie:
a) niedostępności na rynku urządzenia wskazanego w Ofercie, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego urządzenia;
b) pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztów eksploatacji urządzenia;
c) pojawienia się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;
5) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom;
6) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
7) Siły wyższej, o której mowa w § 12;
8) zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 Ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

Zobacz inne

Prawo