Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Klembów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00447231/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141624286

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Generała Franciszka Żymirskiego 1A

1.4.2.) Miejscowość: Klembów

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-205

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.7.) Numer telefonu: (29) 753-88-40

1.4.8.) Numer faksu: (29) 777-90-85

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@klembow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://biblioteka.klembow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447231

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00427017/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 10:00

Po zmianie:
2022-11-28 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 11:00

Po zmianie:
2022-11-28 15:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-22

Po zmianie:
2022-12-27

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Brak informacji dodatkowych

Zobacz inne

Prawo