Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Piotrków Trybunalski, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00447391/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miasto Piotrków Trybunalski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochroniarskich dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 i 2024 roku - Część 1, Część 2, Część 3, Część 4.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Piotrków Trybunalski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648468

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pasaż Karola Rudowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@piotrkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochroniarskich dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 i 2024 roku - Część 1, Część 2, Część 3, Część 4.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-539b6077-6736-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447391

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016777/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.24 Usługa strzeżenia, konwój gotówki, monitoring obiektów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/688851

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/688851
Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.
2) Zamawiający dopuszcza korzystanie z komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@piotrkow.pl lub skrzynki podawczej ePUAP, z zastrzeżeniem sposobu i formy składania oferty.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2) W korespondencji wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w IDW.
3) Formaty dokumentów elektronicznych (plików):
a) .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx,.pdf, .jpg, .zip. – zamawiający rekomenduje stosowanie formatu .pdf. z uwagi na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu.
b) formaty m.in. .rar .gif .bmp .numbers .pages, niewystępujące w Rozporządzeniu w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (…), mogą być uznane przez zamawiającego za złożone nieskutecznie.
c) do kompresji danych (zalecane) zamawiający rekomenduje formaty: .zip lub .7Z – zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego pliku.
4) Rozmiar jednego pliku przesyłanego przez:
a) Platformę – formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty – max. 150 MB, pozostała komunikacja max. 500 MB.
b) pocztę elektroniczną lub ePUAP max. 50 MB.
5) Do podpisania plików wykonawca może użyć:
a) kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – dla dokumentów w formacie „pdf” zamawiający zaleca podpisywanie formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca podpisywać formatem XAdES zewnętrzny.
W przypadku użycia podpisu zewnętrznego plik z podpisem należy przekazać łącznie z podpisywanym dokumentem. W przeciwnym razie zamawiający uzna taki dokument za niepodpisany.
b) podpisu zaufanego (inaczej Profil Zaufany) – wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB po podpisaniu dokumentu, dostępny format podpisu „xml”. Plik można podpisać na stronie:
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
c) zaawansowanego podpisu elektronicznego z dowodu osobistego
– informacje na stronach: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
oraz https://www.gov.pl/web/e-dowod
Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju (podpisywanie różnymi rodzajami podpisów, np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików) oraz nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu, co mogłoby skutkować naruszeniem integralności plików. 
6) Data wpływu (doręczenia) dokumentów elektronicznych:
a) data wczytania do Platformy oferty / wniosku o dopuszczenie, dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą po użyciu przycisku „Złóż ofertę”,
b) datę wczytania do Platformy oświadczeń, zawiadomień oraz informacji po użyciu przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”,
c) data otrzymania potwierdzenia od zamawiającego doręczenia mu wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną,
d) data poświadczenia wysłania dokumentu na urzędową skrzynkę na ePUAP z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń.
3. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:
Ewa Tymińska, tel. 44 732 77 96;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych wykonawcy jest Prezydent Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Włodzimierzem Laskiem w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@piotrkow.pl, tel. 7327765.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, archiwizacji a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
1) dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
2) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
7. Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy).
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
1) dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
2) sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZ.271.53.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 w 2023 i 2024 roku, polegających na:
1) zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracowników i innych osób przebywających w budynku Zamawiającego,
2) ochronie budynku oraz terenu posesji,
3) ochronie zbiorów i mienia znajdujących się na terenie zamawiającego przed: napadem rabunkowym, włamaniem i kradzieżą, wandalizmem
i chuligaństwem, ekscesami ze strony osób będących pod działaniem alkoholu lub narkotyków, wypadkami losowymi i awariami np. pożar, zalanie, itp., innymi przypadkami naruszenia prawa i spokoju.
Usługa ma być świadczona całodobowo w systemie ciągłym, tj. przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, tj.: zamawiający wymaga, aby wykonawca w trakcie realizacji zamówienia wszystkie czynności wykonywał osobiście.
Wyjątek stanowią czynności: dot. wykonywania prac porządkowych, prac gospodarczych oraz czynności związanych z „Przystankiem dla czworonogich przyjaciół”, wymienione w § 1 ust. 3 pkt 14, 15 i 17 SWZ CZĘŚĆ II - OPZ, dla których zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.
Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 w zw. z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w SWZ CZĘŚĆ II – odpowiednio dla Części 1 zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji koordynatora

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 w 2023 i 2024 roku, polegających na:
1) zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracowników i innych osób przebywających w budynku zamawiającego,
2) ochronie budynku oraz terenu posesji,
3) ochronie zbiorów i mienia znajdujących się na terenie zamawiającego przed: napadem rabunkowym, włamaniem i kradzieżą, wandalizmem i chuligaństwem, ekscesami ze strony osób będących pod działaniem alkoholu lub narkotyków, wypadkami losowymi i awariami np. pożar, zalanie, itp., innymi przypadkami naruszenia prawa i spokoju.
Usługa ma być świadczona całodobowo w systemie ciągłym, tj. przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, tj.: Zamawiający wymaga, aby wykonawca w trakcie realizacji zamówienia wszystkie czynności wykonywał osobiście.
Wyjątek stanowią czynności: dot. wykonywania prac porządkowych, prac gospodarczych oraz czynności związanych z „Przystankiem dla czworonogich przyjaciół”, wymienione w § 1 ust. 3 pkt 14, 15 i 18 SWZ CZĘŚĆ II - OPZ, dla których Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.
Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 w zw. z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w SWZ CZĘŚĆ II – odpowiednio dla Części 2 zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji koordynatora

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług ochronnych w formie monitorowania, systemów alarmowo
– antywłamaniowych zamontowanych w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
tj.: przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, przy ul. Szkolnej 28, przy ul. Zamurowej 11 i przy ul. Farnej 8 z działaniem patrolu interwencyjnego poprzez:
1) monitorowanie przez Centrum Operacyjne lokalnych systemów alarmowych, w tym przyjmowanie informacji, ich rejestrację i przekazywanie jej zamawiającemu, osobom upoważnionym lub odpowiednim instytucjom oraz podejmowanie czynności zgodnie z procedurami postępowania (dla każdego obiektu oddzielnie) w przypadku wystąpienia sygnału alarmowego.
Przedmiotowe procedury zostaną przekazane wykonawcy w ostatnim tygodniu przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług, a ich treść będzie zgodna z dołączonym wzorem.
2) utrzymywanie w pełnej gotowości uzbrojonej grupy interwencyjnej, przeznaczonej do fizycznego zabezpieczenia chronionych obiektów, zapewniającej:
 reakcję po otrzymaniu sygnału alarmowego ze stacji monitorującej nieprzekraczającą 20 minut (dokładny czas reakcji zadeklaruje wykonawca w ofercie – kryterium oceny ofert), w godzinach od 2000 do 600 dnia następnego oraz w święta i dni wolne od pracy,
 reakcję po otrzymaniu sygnału alarmowego ze stacji monitorującej nieprzekraczającą 25 minut (dokładny czas reakcji zadeklaruje wykonawca w ofercie – kryterium oceny ofert), w godzinach od 600 do 2000 w dni powszednie,
 czasy powyższe mogą nieznacznie ulec wydłużeniu ze względu na natężenie ruchu lokalnego oraz w sytuacjach niezależnych od wykonawcy, które czynią wykonanie zobowiązania w określonym czasie niemożliwym do realizacji.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, tj.: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia wszystkie czynności wykonywał osobiście.
Wyjątek stanowią czynności dot. utrzymywania w pełnej gotowości uzbrojonej grupy interwencyjnej, przeznaczonej do fizycznego zabezpieczenia chronionych obiektów, o których mowa w pkt 9 i 10 SWZ CZĘŚĆ II - OPZ, dla których zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.
Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 w zw. z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w SWZ CZĘŚĆ II – odpowiednio dla Części 3 zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji grupy interwencyjnej w godzinach od 6:00 do 20:00 w dni powszednie

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji grupy interwencyjnej w godzinach od 20:00 do 6:00 oraz w dni wolne od pracy i święta

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) świadczenie usług zbrojnego konwojowania i przewozu gotówki w formie wpłaty zamkniętej w bezpiecznych kopertach do wrzutni nocnej na trasach:
 Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10 → Oddział banku w Piotrkowie Trybunalskim (konkretna nazwa i siedziba banku zostanie wskazana po rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego),
 Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 →Oddział banku w Piotrkowie Trybunalskim (konkretna nazwa i siedziba banku zostanie wskazana po rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego).
Usługa polega na przyjęciu od kasjera Zamawiającego zapieczętowanego, zamkniętego pakietu z gotówką w bezpiecznych kopertach i zbrojnym przetransportowaniu w stanie nienaruszonym do miejsca przeznaczenia, codziennie od poniedziałku do piątku.
Odbiór pakietów z gotówką będzie dokonywany codziennie w dni robocze:
 pomiędzy godz. 1530, a godz. 1540 (w poniedziałki, środy, czwartki, i piątki) i pomiędzy godz. 1700, a godz. 1710 (we wtorki), z Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10 do Oddziału banku w Piotrkowie Trybunalskim (konkretna nazwa i siedziba banku zostanie wskazana po rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego),
 pomiędzy godz. 1700, a godz. 1710 (od poniedziałku do piątku) z Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 do Oddziału banku w Piotrkowie Trybunalskim (konkretna nazwa i siedziba banku zostanie wskazana po rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego), w uzasadnionych przez zamawiającego przypadkach dopuszcza się przesunięcie godzin odbioru o 30 min.
2) świadczenie usług ochrony transportu wartości pieniężnych na trasach:
 Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10 → Oddział banku w Piotrkowie Trybunalskim (konkretna nazwa i siedziba banku zostanie wskazana po rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego),
 Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10,
 Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 → Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10 → Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28.
Usługa polega na przewiezieniu i konwojowaniu pracownika zamawiającego, odpowiedzialnego za formalne pobieranie pieniędzy przeznaczonych do transportu oraz zdaniu pieniędzy w jednostce, będącej celem transportu lub w banku, maksymalnie 5 x tygodniowo.
Rozpoczęcie usługi następować będzie na telefoniczne zgłoszenie zamawiającego z zachowaniem 1- godzinnego wyprzedzenia.
Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 w zw. z art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, tj.: Zamawiający wymaga, aby wykonawca w trakcie realizacji zamówienia wszystkie czynności wykonywał osobiście.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w SWZ CZĘŚĆ II – odpowiednio dla Części 4 zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone, zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Wykonawca o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy:
Część 1 i 2:
1) mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, iż procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie może być mniejszy niż 50% osób zatrudnionych u wykonawcy,
2) którzy posiadają aktualne uprawnienia do świadczenia usług ochrony obiektów i mienia, tj. posiadają koncesję MSWiA uprawniającą do świadczenia usług w zakresie ochrony obiektów i mienia wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Część 3 i 4:
którzy posiadają aktualne uprawnienia do świadczenia usług ochrony obiektów i mienia, tj. posiadają koncesję MSWiA.
Dotyczy Części 1, Części 2, części 3 i Części 4:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z tych wykonawców musi spełniać ww. warunek.
ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA:
1. DOTYCZĄCA DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Część 1:
zrealizowali należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia, których czas realizacji na podstawie jednej umowy wynosił minimum 12 miesięcy następujących po sobie, polegające na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każde.
Część 2:
zrealizowali należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia, których czas realizacji na podstawie jednej umowy wynosił minimum 12 miesięcy następujących po sobie, polegające na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każde.
Część 1 i 2:
W przypadku składania oferty na dwie części Część 1 i 2:
zrealizowali należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia, których czas realizacji na podstawie jednej umowy wynosił minimum 12 miesięcy następujących po sobie, polegające na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mieniana w obiektach użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każde.
Część 3:
zrealizowali należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia, których czas realizacji na podstawie jednej umowy wynosił minimum 12 miesięcy następujących po sobie, polegające na świadczeniu usług w zakresie ochrony w formie monitorowania obiektów użyteczności publicznej z działaniem patrolu interwencyjnego, o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł brutto każde.
Część 4:
zrealizowali należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie, którego czas realizacji na podstawie jednej umowy wynosił minimum 12 miesięcy następujących po sobie, polegające na świadczeniu usług w zakresie zbrojnego konwojowania i przewozu gotówki oraz ochrony transportu wartości pieniężnych o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto każde.
Dotyczy Części 1, Części 2, części 3 i Części 4:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z tych wykonawców musi spełniać ww. warunek.
Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to oceniane będzie na podstawie konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego.
2. DOTYCZĄCA OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują i skierują do realizacji zamówienia następujące osoby:
Część 1:
1) minimum 5 osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z minimum 2 letnim doświadczeniem w ochronie budynków użyteczności publicznej,
2) minimum 1 osobę do pełnienia funkcji „Koordynatora”, posiadającą minimum 24 miesięczne (następujące po sobie) doświadczenie na takim stanowisku, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy – to z tego okresu. Przez doświadczenie tej osoby należy rozumieć m.in.: zajmowanie się sprawami organizacyjnymi, sporządzanie harmonogramów pracy dla minimum 5 osób, oraz ustalanie zastępstw w przypadku absencji pracowników. Wyznaczony przez Wykonawcę „Koordynator” nie może być osobą, która pełni służbę na obiekcie, musi być dyspozycyjna oraz musi być wyposażona w stale dostępny telefon.
Część 2:
1) minimum 5 osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z minimum 2 letnim doświadczeniem w ochronie budynków użyteczności publicznej,
2) minimum 1 osobę do pełnienia funkcji „Koordynatora”, posiadającą minimum 24 miesięczne (następujące po sobie) doświadczenie na takim stanowisku, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy – to z tego okresu. Przez doświadczenie tej osoby należy rozumieć m.in.: zajmowanie się sprawami organizacyjnymi, sporządzanie harmonogramów pracy dla minimum 10 osób, oraz ustalanie zastępstw w przypadku absencji pracowników. Wyznaczony przez Wykonawcę „Koordynator” nie może być osobą, która pełni służbę na obiekcie, musi być dyspozycyjna oraz musi być wyposażona w stale dostępny telefon.
Część 1 i 2:
W przypadku składania oferty na dwie części Część 1 i 2:
1) minimum 10 osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z minimum 2 letnim doświadczeniem w ochronie budynków użyteczności publicznej,
2) minimum 1 osobę do pełnienia funkcji „Koordynatora”, posiadającą minimum 24 miesięczne (następujące po sobie) doświadczenie na takim stanowisku, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy – to z tego okresu. Przez doświadczenie tej osoby należy rozumieć m.in.: zajmowanie się sprawami organizacyjnymi, sporządzanie harmonogramów pracy dla minimum 10 osób, oraz ustalanie zastępstw w przypadku absencji pracowników. Wyznaczony przez Wykonawcę „Koordynator” nie może być osobą, która pełni służbę na obiekcie, musi być dyspozycyjna oraz musi być wyposażona w stale dostępny telefon.
Część 3: Brak wymagań w tym zakresie.
Część 4: minimum 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, uprawnione do konwojowania i przeprowadzania inkasa wartości pieniężnych z minimum 12 miesięcznym doświadczeniem w usługach konwojowania i przewozu gotówki.
Dotyczy Części 1, Części 2, części 3 i Części 4: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, gdy spełnią go ww. wykonawcy łącznie.
3. DOTYCZĄCA POTENCJAŁU TECHNICZNEGO:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Część 3: dysponują co najmniej jednym pojazdem przeznaczonym do przemieszczania się grupy interwencyjnej, w celu szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia okoliczności tego wymagającej.
Część 4: dysponują co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do konwojowania i przewozu gotówki oraz ochrony transportu wartości pieniężnych.
Dotyczy Części 1, Części 2, części 3 i Części 4: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, gdy spełnią go ww. wykonawcy łącznie.
W przypadku składania oferty na Część 3 i Część 4 warunki udziału muszą zostać spełnione odrębnie dla każdej z tych części.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp ,
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty (jeśli dotyczy):
1) Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku wykonawcy polegającego na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień składania:
Część 1:
1) aktualnej decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
2) dokumentu (np. INF-1), z którego wynika, że min. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi min. 50%, zamawiający nie stawia żadnych wymogów dot. ulgi na PFRON,
3) aktualnej koncesji MSWiA do świadczenia usług w zakresie ochrony obiektów i mienia,
4) wykazu usług, zgodnych z warunkami zamówienia,
5) dowodów określających czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane (wykonywane) należycie,
6) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zgodnych z warunkami zamówienia.
Część 2:
1) aktualnej decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
2) dokumentu (np. INF-1), z którego wynika, że minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez wykonawcę wynosi min. 50%, przy czym zamawiający nie stawia żadnych wymogów dot. ulgi na PFRON,
3) aktualnej koncesji MSWiA do świadczenia usług w zakresie ochrony obiektów i mienia,
4) wykazu usług, zgodnych z warunkami zamówienia,
5) dowodów określających czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane (wykonywane) należycie,
6) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zgodnych z warunkami zamówienia.
Część 1 i 2:
W przypadku składania oferty na dwie części Część 1 i 2:
1) aktualnej decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
2) dokumentu (np. INF-1), z którego wynika, że minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez wykonawcę wynosi min. 50%, przy czym zamawiający nie stawia żadnych wymogów dot. ulgi na PFRON,
3) aktualnej koncesji MSWiA do świadczenia usług w zakresie ochrony obiektów i mienia,
4) wykazu usług, zgodnych z warunkami zamówienia,
5) dowodów określających czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane (wykonywane) należycie,
6) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zgodnych z warunkami zamówienia.
Część 3:
1) aktualnej koncesji MSWiA do świadczenia usług w zakresie ochrony obiektów i mienia,
2) wykazu usług, zgodnych z warunkami zamówienia,
3) dowodów określających czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane (wykonywane) należycie
4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych do realizacji zamówienia publicznego, zgodnych z warunkami zamówienia.
Część 4:
1) aktualnej koncesji MSWiA do świadczenia usług w zakresie ochrony obiektów i mienia,
2) wykazu usług, zgodnych z warunkami zamówienia,
3) dowodów określających czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane (wykonywane) należycie,
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zgodnych z warunkami zamówienia.
5) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych do realizacji zamówienia publicznego, zgodnych z warunkami zamówienia.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca składa również za pośrednictwem Platformy (jeśli dotyczy):
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca w formularzu Oferta wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Wykonawcy działający wspólnie:
 jeżeli ofertę składa kilku wykonawców działających wspólnie, obowiązani są ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – do pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,
 pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców),
 jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
3) pełnomocnictwo do złożenia Oferty, podpisania podmiotowych środków dowodowych lub innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z Ofertą, chyba że prawo do ich podpisania wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1,
4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału XIX IDW,
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, – oświadczenie nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby wykonawcy składającego ofertę, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1),
7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
8) przedmiotowe środki dowodowe: nie dotyczy.
9) oświadczenia i/lub dokumenty, stanowiące wyjaśnienia, na podstawie których zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli wykonawca zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Część 1: 5.000,00 złotych,
Część 2: 5.000,00 złotych,
Część 3 i 4: nie dotyczy.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
1) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu:
 wykonawca dokonuje przelewu na rachunek bankowy zamawiającego (niedopuszczalna jest bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku):
GETIN NOBLE BANK S.A.:
58 1560 0013 2323 1404 1000 0003
w tytuł: Wadium – przetarg nieograniczony pn.:
Część 1: Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 – znak SPZ.271.53.2022.
Część 2: Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Szkolnej 28 – znak SPZ.271.53.2022.
 prawidłowe wniesienie wadium następuje w terminie uznania rachunku zamawiającego przed upływem wymaganego terminu, w wymaganej wysokości,
 ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem,
 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wnoszone w częściach przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika.
2) w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
 wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej,
 beneficjenta wadium należy wskazać:
Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb.
 wadium musi obejmować cały okres związania ofertą,
 treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta,
 musi obejmować odpowiedzialność gwaranta za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
 musi umożliwiać skuteczne zaspokojenie roszczeń zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania wadium:
 np. nie może zawierać zapisu, że wszelkie roszczenia należy zgłosić w okresie ważności gwarancji, w przypadku gdy termin jej ważności jest tożsamy z terminem związania ofertą,
 musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione;
 musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6, bez konieczności potwierdzana tych okoliczności przez wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez wykonawcę lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku korespondenta lub innej tego typu instytucji,
 w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa,
 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wadium może być wniesione przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z tym że w treści gwarancji lub poręczenia zaleca się, aby zostali wymienieni (objęci zakresem gwarancji/poręczenia) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W przypadku gwarancji/poręczenia, w której treści nie zostaną wymienieni jako zobowiązani wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zabezpieczenie oferty wspólnej będzie skuteczne, jeżeli gwarancja wadialna zostanie wystawiona po zawiązaniu konsorcjum na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Część 1 i 2:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać:
Miasto Piotrków Trybunalski z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Karola Rudowskiego 10.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia – zamawiający nie narzuca jego wzoru, jednak winien on zawierać wszystkie istotne postanowienia wskazane w załączniku nr 13 do SWZ IDW.
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w SWZ CZĘŚĆ III – odpowiednio dla części zamówienia.
7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Wypłata, o której mowa w pkt 8 IDW, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Zgodnie z art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, przy uwzględnieniu wymagań określonych w ust. 4-6, zabezpieczenie może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane – nie dotyczy.
Część 3 i 4: Nie dotyczy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje dokonać zmian umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, określonych w projektowanych postanowień umowy:
Część 1: projekt umowy: § 16
Część 2: projekt umowy: § 16
Część 3: projekt umowy: § 15
Część 4: projekt umowy: § 17
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/688851

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Część 1 i 2:
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych – osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez wykonawcę wynosi minimum 50 %.
Ograniczenie ww. nie dotyczy Części 3 i Części 4.
Ofertę stanowi:
1) formularz Oferta, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, bądź też w innej zgodnej formie, odpowiadającej treści IDW,
2) część niejawna oferty (jeśli dotyczy), zawierająca informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – należy załączyć w osobnym pliku z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5. ustawy Pzp.

Zobacz inne

Prawo