Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00447434/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ROPS.DO.3321.24.1.2022 - Szkolenie FAS/FASD - metody pracy wspierające rozwój dziecka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276761699

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Modelarska 10

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-142

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 730 68 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rops-katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops-katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

polityka społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROPS.DO.3321.24.1.2022 - Szkolenie FAS/FASD - metody pracy wspierające rozwój dziecka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0dbb543-673e-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447434

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014103/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Organizacja szkoleń dla rodziców zastępczych i realizatorów usług pieczy zastępczej w szczegolności pracowników RPOT i IOP

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim -Sygn. RPSL.09.02.09-24-0007/22

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip-slaskie.pl/rops/zamowienia_publiczne/1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip-slaskie.pl/rops/zamowienia_publiczne/1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj:
przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa adresata: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, identyfikator
adresata: /ropskatowice/zp.
2. Ofertę składa się za pośrednictwem miniPortalu. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy w
formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy,
zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo i inne
dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070),
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
8. Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę do postępowania musi
posiadać konto na Platformie ePUAP. Aby zaszyfrować i złożyć ofertę należy postępować zgodnie z „Instrukcją użytkownika
systemu miniPortal – ePuap” dostępną pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
9. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem.
10. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
11. Szczegółowe informacje nt. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zamieszczone są w
Rozdz. XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://bip-slaskie.pl/rops/zamowienia_publiczne/1

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ogłoszenie nr 2022/BZP 00428597/01 z dnia 2022-11-08
2022-11-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi Ogłoszenie nr 2022/BZP 00321879/01 z dnia 2022-08-26
2022-08-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w
Katowicach (40-142) przy ulicy Modelarskiej 10,
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jest Przemysław Sobusik (psobusik@rops-katowice.pl),
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710),
dalej „ustawa Pzp” oraz w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 902). Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, bankom, podmiotom zajmującym się archiwizacją, wykonawcom usług związanych z obsługą kadrowo-płacową a w zakresie danych korespondencyjnych operatorowi pocztowemu lub
kurierowi,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -
2020, a po jego rozliczeniu przez okres wynikający z przepisów archiwalnych,
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO,
h) posiada Pani/Pan:
i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*
iii. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
i) nie przysługuje Pani/Panu:
i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
iii. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ogłoszenie nr 2022/BZP 00321879/01 z dnia 2022-08-26
2022-08-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w
Katowicach (40-142) przy ulicy Modelarskiej 10,
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jest Przemysław
Sobusik (psobusik@rops-katowice.pl),
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710),
dalej „ustawa Pzp” oraz w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z
2022 r. poz. 902). Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych
osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, bankom, podmiotom zajmującym się archiwizacją,
wykonawcom usług związanych z obsługą kadrowo-płacową a w zakresie danych korespondencyjnych operatorowi pocztowemu lub
kurierowi,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -
2020, a po jego rozliczeniu przez okres wynikający z przepisów archiwalnych,
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO,
h) posiada Pani/Pan:
i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00428597/01 z dnia 2022-11-08
2022-11-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*
iii. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
i) nie przysługuje Pani/Panu:
i. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
iii. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROPS.DO.3321.24.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 55099,99 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 9333,33 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 40 godzin (1 godzina rozumiana jako 45minut) szkoleń pn.: „ Szkolenie; FAS/FASD – metody pracy wspierające rozwój dziecka”. –
1 szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych. Łącznie do przeprowadzenia jest 5 szkoleń dla maksymalnie 75 osób (1 grupa średnio będzie liczyć 15 osób). Szkolenia organizowane będą w Regionalnym Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej mieszczącym się w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10 lub Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gliwicach, przy ul. Jagiellońskiej 25 lub Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu z siedzibą w Laryszowie przy ul. Wolności 67. Przewiduje się realizację szkoleń w podziale na: 3 szkolenia jednodniowe w 2022 roku z możliwością przesunięcia na 2023 rok (3 szkolenia x 1 dzień szkoleniowy x 8 godzin dydaktycznych) oraz 2 szkolenia jednodniowe w 2023 roku (2 szkolenia x 1 dzień szkoleniowy x 8 godzin dydaktycznych).
Grupę docelową stanowić będą: rodzice zastępczy i realizatorzy usług pieczy zastępczej (w szczególności pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego) z województwa śląskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Cena oferty - 60,00 pkt.
b) Doświadczenie zespołu trenerów - 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenia zespołu trenerów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy dysponujący w czasie realizacji zamówienia co najmniej jednym trenerem, który spełnia poniższe minimalne warunki, to jest:
- posiada tytuł zawodowy magistra potwierdzony skanem/kopią dyplomu,
- posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze pracy
z dzieckiem z FAS/FASD potwierdzone skanem/kopią zaświadczeniami, rekomendacjami etc.,
-przeprowadził co najmniej 5 szkoleń z zakresu pracy z dzieckiem z zespołem FAS/FASD, potwierdzone skanem/kopią zaświadczeniami, rekomendacjami ect.,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.4.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
dw zakresie pkt 4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu w art. 125 ust 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 3 rozdziału XIII SWZ, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z złącznikiem nr 3 do SWZ.
2.W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawcy złożą stosowne oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
3.Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy:
wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 1 i 9 do SWZ.
Dodatkowo w wykazie osób należy podać doświadczenie, za które Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za dodatkowe doświadczenie trenerów w kryterium oceny ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.6. rozdz. XXI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.2. rozdziału XXI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Usługi wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę
2022-11-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (ust. 3.3. rozdziału XXI SWZ) również składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy zgodnie z treścią art. 117 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 7 do SWZ).
7. Dopuszcza się uczestnictwo któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyłącznie w jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie oparte będzie na zasadach
solidarności wierzycieli, co oznacza że Zamawiający uprawniony będzie do spełnienia swojego świadczenia na rzecz jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się ze skutkiem wygaśnięcia długu w stosunku do pozostałych
Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie (solidarność wierzycieli w rozumieniu przepisu art. 367 kodeksu cywilnego).
9. Zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ tj.:
a. Zaistnienia omyłki pisarskiej,
b. Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej, zagrożenia epidemiologiczne i inne zdarzenia) mającej wpływ na realizację umowy,
c.Wystąpienia innych zdarzeń mających wpływ na realizację umowy, w szczególności takich, które powstały niezależnie od działań samych stron, bądź których strony nie były w stanie przewidzieć,
d.W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności dopuszczalna jest zmiana osób prowadzących szkolenie, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego, z podaniem przyczyny tejże zmiany i uzyskaniu akceptacji dla osoby wskazanej na zastępcę. Zaproponowana osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ (na spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Ponadto zaproponowana osoba musi uzyskać taką samą liczbę punktów w kryterium „Doświadczenie zespołu trenerów” co osoba zmieniana. Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia Zamawiającemu Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z kopią/skanem zaświadczeń, rekomendacji etc.,
e.Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
f.Zmiany stawki podatku powstałej w odniesieniu do stawki ofertowej, niezależnie od przyczyny takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem niezmienności wysokości dotychczasowego wynagrodzenia,
g.Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej i /lub Zarządzającej,
h.Zmiany oświadczeń Wykonawcy i sposobu płatności za realizację usługi związaną z zastosowaniem systemu podzielonej płatności (split payment).
i.Terminu realizacji umowy w tym należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, jak również z powodu przyczyny o której mowa w ust. 3 poniżej.
3.Możliwości przenoszenia realizacji szkoleń między latami.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy istniejąca w kraju sytuacja epidemiczna bądź zagrożenia epidemicznego w szczególności w zakresie ustalonych obostrzeń, zakazów lub nakazów w ocenie Zamawiającego uniemożliwia należytą realizację niniejszej umowy. Prawo to Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od uzyskania informacji i podjęcia decyzji w tym zakresie. W przypadku o którym mowa powyżej Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego tytułu podnosił jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, związanych z niezrealizowanym przedmiotem umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5.Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo