Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Trzebieszów Drugi, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00447491/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA TRZEBIESZÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego z konfiguracją
dla Gminy Trzebieszów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TRZEBIESZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582517

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 89

1.5.2.) Miejscowość: Trzebieszów Drugi

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-404

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 25/7960355

1.5.8.) Numer faksu: 25/7960373

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@trzebieszow.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebieszow.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego z konfiguracją
dla Gminy Trzebieszów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32550875-667a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447491

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038017/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych, z dostawą sprzętu komputerowego i sieciowego z konfiguracją dla Gminy Trzebieszów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://trzebieszow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://trzebieszow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne zostały podane w pkt. 14 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 22.1. Administratorem danych osobowych w związku z realizacją zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i sieciowego z konfiguracją dla Gminy Trzebieszów w ramach w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w ra-mach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Osi Prioryte-towej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagro-żenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. jest Gmina Trzebieszów, reprezentowana przez Wójta Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21- 404 Trzebieszów, telefon kontaktowy: 25 796 03 55.
22.2. Zobowiązuje się Wykonawcę do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 RODO, stanowiącego załączniki nr 9 i 10 do zamówienia publicznego wobec osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszego postępowania.
22.3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO i art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamó-wienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
22.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w załączeniu do oferty, podpisany przez osobę/by, której dane dotyczą odpowiednio obowiązek informacyjny z art. 13 lub 14 RODO, stanowiący załącznik nr 9 i 10 do zamówienia publicz-nego.
22.5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej od-porności na zagrożenia, dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. tj. Minister Funduszy i Poli-tyki Regionalnej - jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 oraz zarzą-dzający Centralnym Systemie Teleinformatycznym wspierającym realizację POPC 2014-2020, pełni również rolę Administratora danych osobowych. Grantodawcą jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Grantodawca pełni również funkcję Instytucji Pośredniczącej, a także podmiotu przetwarzającego na podstawie Porozumienia w sprawie powierzania przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z dnia 12 czerwca 2015 r., zawartego pomiędzy Powierzają-cym a Instytucją Pośredniczącą. W związku z powyższym w ramach badania kwalifikowalności wydatków dojdzie do udostępnienia dokumentacji w tym danych osobowych wskazanym instytucjom, które staną się wówczas Admini-stratorem danych osobowych.
22.6. Zgodnie z zapisami umowy powierzenia grantu, Zamawiający został zobowią-zany do spełnienia obowiązku informacyjnego przez Grantodawcę w imieniu Administratorów, o których mowa w pkt. 5.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): KONTYNUACJA SEKCJI 3.15
22.7. Zobowiązuje się Wykonawcę do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 RODO, stanowiącego załączniki nr 11 i 12 do zamówienia publicznego wobec osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszego postępowania.
22.8. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO i art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowania.
22.9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w załączeniu do oferty, podpisany przez osobę/by, której dane dotyczą odpowiednio obowiązek informacyjny z art. 13 lub 14 RODO, stanowiący załączniki nr 11 i 12 do zamówienia publicznego.
22.10 .Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego spanienia obowiązku informacyjnego z Art. 13 i 14 RODO, o którym mowa w zał. 9 i 10 oraz 11 i 12 do zamówienia publicznego, również w trakcie realizacji umowy w przypadku jej zawarcia w wyniku niniejszego postępowania i zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu podpisanego obowiązek informacyjnego w dniu przekazania danych, nie późnij niż 10 dni od przekazania danych Zamawiającemu.
22.11 Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych, z dostawą sprzętu komputerowego i sieciowego z konfiguracją dla Gminy Trzebieszów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr RRG.271.1.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Dostawa sprzętu komputerowego, serwera NAS, UPS, obejmuje:
• Dostawę i uruchomienie stacji roboczych typ 1 (komputery stacjonarne z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym) – 10 szt.,
• Dostawę i uruchomienie stacji roboczych typ 2 (komputery stacjonarne z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym) – 1 szt.,
• Dostawę i uruchomienie stacji roboczych typ 3 (laptopy z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym) – 1 szt.,
• Dostawa serwera sieciowego NAS z zasilaczem awaryjnym - 1 zestaw.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
• Część 1 - Zał. nr 1 CZĘŚĆ 1 OPZ AIO NAS UPS

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

48820000-2 - Serwery

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Dostawa i konfiguracja urządzenia UTM oraz switchy sieciowych, obejmuje:
• UTM z 2 letnią licencją na oprogramowanie – 1 szt.,
• Switch sieciowy 24 portowy - 1 szt.
• Switch sieciowy 48 portowy - 2 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
• Część 2 - Zał. nr 2 CZĘŚĆ 2 OPZ UTM SWITCH

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1 Dla części 1 zamówienia warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeśli Wykonawca wykaże, że:
9.1.1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia, tj. dostawę co najmniej 5 komputerów i 1 laptopa z systemem operacyjnym, oprogramowaniem oraz konfiguracją,
9.2 Dla części 2 zamówienia warunki udziału w postępowaniu dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeśli Wykonawca wykaże, że:
9.2.1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia, tj. dostawę wraz z konfiguracją dwóch switchy zarządzalnych oraz UTM ( w tym konfiguracja min. 4 sieci VLAN w oparciu o swiche),
9.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się realizacją jednego wymaganego zamówienia jednego rodzaju (w danej części).
9.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
9.5 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9.6 W przypadku, gdy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, gdy podmiot udostępniający zdolność techniczną lub zawodową zrealizował samodzielnie jedno zamówienie jednego rodzaju (w każdej części) wymagane przez Zamawiającego.
9.7 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 10.1 Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu sporządzone według wzoru stanowiącego „Zał. nr 6 oświadczenie„.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.6 Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (dotyczy Wykonawców składających ofertę na Część 1 zamówienia i Część 2 zamówienia):
10.6.1 wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego „Zał. nr 8 wykaz_dostaw_usług”);
10.6.2 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 10.6.1, dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
10.6.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5.1 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące środki dowodowe:
5.1.1 Wypełnione załączniki nr 4 i nr 5 opisujące zaoferowany sprzęt, umożliwiające Zamawiającemu weryfikację spełniania przez oferowany sprzęt wymagań minimalnych, wskazujący dla każdego elementu zawartego w Zał. nr 3 FORMULARZ OFERTOWY (odpowiednio do części zamówienia, na którą ofertę składa Wykonawca) nazwę producenta i modelu urządzenia, w zakresie sprzętu odnoszący się ponadto do każdego z wymagań określonych w Załącznikach nr 1 i nr 2 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) z załączeniem:
5.1.1.1 Wydruków ze strony internetowej www.cpubenchmark.net potwierdzających wyniki testów dla procesorów zainstalowanych w stacjach roboczych (komputerach stacjonarnych), laptopie (odpowiednio dla danej części zamówienia), dopuszcza się wydruki w języku angielskim;
5.1.1.2 Wydruk ze strony producenta systemu operacyjnego stanowiący potwierdzenie kompatybilności komputerów stacjonarnych, laptopa (odpowiednio dla danej części zamówienia) z oferowanym systemem operacyjnym, dopuszcza się wydruk w języku angielskim.
5.2 Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym w wezwaniu.
5.3 Postanowienia pkt. 5.2 nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5.4 Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z pkt. 5 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartych umów, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektów Umów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej (https://trzebieszow.ezamawiajacy.pl) w sposób określony w pkt. 14 SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo