Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Galewice, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00447626/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Galewice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup systemu ePodatki (eFormularze) dla Gminy Galewice w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Galewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855073

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieluńska 5

1.5.2.) Miejscowość: Galewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-405

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@galewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.galewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup systemu ePodatki (eFormularze) dla Gminy Galewice w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36bc124a-676b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015231/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup systemu e Podatki w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/692549

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ttps://platformazakupowa.pl/pn/galewice

bezpośredni link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/692549

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Zamawiający, zgodnie z Rozporz. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz.2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje
c)zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż InternetExplorer
d)włączona obsługa JavaScript
e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf
2)Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
3)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar
a)Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący
b)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem 4)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
5)Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB
7) W przypadku większych plików w celu kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip, .7Z w celu podziału na mniejsze paczki po 150 MB każda. W przypadku użycia przez Wykonawcę podpisu zaufanego Zamawiający zaleca, aby plik wynikowy był mniejszy niż 10 MB
8)Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu
9)Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona
10)Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w zakładce “Wiadomości – komunikaty publiczne”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy za pośrednictwem zakładki „Wiadomości – wiadomości prywatne”.
12)W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej, Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres admin@galewice.pl, z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz oferty i oświadczenie z art. 125 Pzp) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
13) Pozostałe szczegóły są zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz. o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4.05. 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy siedzibą w Galewicach ul. Wieluńska 5 reprezentowany przez Wójta Gminy Galewice. Może się Pani/Pan kontaktować z nim: listownie na adres: ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:sekretariat@galewice.pl.
2)W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: listownie na adres: ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@myiod.pl.
3) Pani/a dane osobowe przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zw. z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4)odbiorcami Pani/na danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP
5)Pani/a dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
6)obowiązek podania przez Panią/a danych osobowych bezpośrednio Pani/a dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP,
7)w odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
8)posiada Pani/Pan:
a)na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/a dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczegól. podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b)na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/a danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)na podst. art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego);
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)nie przysługuje Pani/Panu:
a)w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO;
c)na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/a danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10)przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zasady przetwarzania danych osobowych w programie POLSKA CYFROWA 2014-2020 (POPC 2014-2020)Rozdz.XXVI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup systemu ePodatki (eFormularze) dla Gminy Galewice w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zgodnie z opisem rzeczowo-ilościowym oraz parametrami technicznymi, rozmiarami, wymogami użytkowymi określonymi w załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. W ramach zadania określonego w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Udzielenia zamawiającemu licencji na system ePodatki wraz z modemem eFormularze,
b) Dostarczenia instrukcji obsługi systemu ePodatki w języku polskim,
c) Świadczenia usług serwisowych związanych z przedmiotem zamówienia,
d) Wykonania wdrożenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia systemu ePodatki.
3. Wykonawca w ramach realizowanego wdrożenia zobowiązany będzie do:
a) przeprowadzenia integracji systemu ePodatki z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej;
b) dostawy oraz instalacji zestawu certyfikatów (certyfikat do deszyfracji asercji, certyfikat do podpisywania żądań) niezbędnych do integracji portalu z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej (okres ważności certyfikatów 2 lata od wystawienia);
c) przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego rozwiązania;
d) wykonania testów sprawdzających funkcjonalności oraz poprawność działania systemu ePodatki;
4. Dostarczone certyfikaty muszą spełniać wymagania Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie wymagań integracyjnych dotyczących kluczy i certyfikatów do integracji z systemem produkcyjnym Węzła Krajowego, a ich okres ważności musi wynosić dwa lata od daty wystawienia.
5. Dla oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niewyłącznej licencji Zamawiającemu lub przeniesienia na Zamawiającego niewyłącznego uprawnienia licencyjnego zgodnego z zasadami licencjonowania określonymi przez producenta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Nr kryterium Nazwa kryterium Waga kryterium
I Cena brutto (C) 60 %
II Czas reakcji serwisu (RS) 20 %
III Czas trwania nadzoru informatycznego nad systemem (NI) 20 %


Oferty nieodrzucone oceniane będą wg wzoru:
O = C + RS + NI, gdzie:
O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert
C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena oferty brutto
RS = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium – czas reakcji serwisu,
NI = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał w kryterium – czas trwania nadzoru informatycznego nad systemem

Kryterium I – cena brutto - C


Zamawiający dokona oceny cen ofertowych brutto wskazanych przez Wykonawców w formularzu ofertowym. Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 60 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cn / Cb) x 100 x 60%
Gdzie:
Cn – najniższa cena oferty, Cb – cena oferty badanej


Kryterium II – czas reakcji serwisu - RS


Czas reakcji serwisu jest liczony od momentu zgłoszenia (telefonicznego, faxem, mailem).
Pod pojęciem "czas reakcja serwisu" Zamawiający rozumie przybycie serwisanta do siedziby Zamawiającego i ustalenie prawdopodobnej przyczyny awarii urządzenia w formie protokołu. Maksymalny czas reakcji serwisu wymagany przez Zamawiającego wynosi 48 godzin. Punkty za kryterium zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego czasu reakcji serwisu wpisanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium stosując poniższe zasady:

Deklarowany czas reakcji serwisu Przyznane punkty
48 godzin i więcej 0 punktów
Powyżej 24 h - poniżej 48 h 10 punktów
do 24 godzin (włącznie) 20 punktów

Oferta Wykonawcy, który zaproponuje czas reakcji serwisu powyżej 48 godzin, zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w formularzu oferty żadnego czasu reakcji - Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje maksymalny czas, czyli 48 godzin i nie przyzna punktów.

Kryterium III – Czas trwania nadzoru informatycznego nad systemem (NI)


Minimalny czas nadzoru informatycznego nad serwisem wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy. Punkty za kryterium zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego czasu trwania nadzoru informatycznego nad systemem wpisanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium stosując poniższe zasady:

Deklarowany trwania nadzoru informatycznego nad systemem Przyznane punkty
12 miesięcy 0 punktów
Powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy (włącznie) 10 punktów
Powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy (włącznie) 20 punktów

Oferta Wykonawcy, który zaproponuje czas trwania nadzoru informatycznego nad systemem poniżej 12 miesięcy, zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w formularzu oferty żadnego czasu reakcji - Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje minimalny czas, czyli 12 miesięcy i nie przyzna punktów.
W przypadku zaoferowania długości czasu trwania nadzoru informatycznego nad systemem tj. 24 miesięcy lub więcej, Wykonawca otrzyma maksymalnie 20 punktów.

2. Jeden procent równa się jednemu punktowi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu (RS)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas trwania nadzoru informatycznego nad systemem (NI)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (formularz oferty - załącznik nr 2 do SWZ):
a) oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie (wstępne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP), że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczenia z postępowania - wg wymogu Załącznika nr 3 do SWZ

jeśli dotyczy:

b) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: wstępne oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierająca co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu umowy,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
5. Spółka cywilna traktowana będzie jako wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/galewice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa zamówienia:
Zakup systemu ePodatki (eFormularze) dla Gminy Galewice w projekcie Cyfrowa Gmina
w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00


[..]Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporz. 765/2006 i rozporz. 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 - zwana dalej: „Ustawą”);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporz. 765/2006 i rozporz. 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporz. 765/2006 i rozporz. 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
6. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 5. Okres wykluczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie Ustawy;
7. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 5, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji.

Zobacz inne

Prawo