Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Jonkowo, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00447631/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA JONKOWO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Jonkowo i jednostek organizacyjnych w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JONKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743166

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Klonowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Jonkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-042

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: tel. +48 896706911, +48 895129237, +48 895129166

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jonkowo.pl; biuropodawcze@jonkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.jonkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA W JONKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000269239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ks. Jana Hanowskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Jonkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-042

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 5129221

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatspjonkowo@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spjonkowo.edupage.org/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRZESINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 001205721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 43

1.5.2.) Miejscowość: Wrzesina

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-042

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 895128119

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spwrzesina@jonkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pspwrzesina.superszkolna.pl/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM KAWKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 001205566

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 25

1.5.2.) Miejscowość: Nowe Kawkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-042

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 5128566

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nkszkola@jonkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spnowekawkowo.edupage.org/

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE W JONKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 511314817

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spacerowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Jonkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-042

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 5129137

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkolej@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole.jonkowo.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 510968190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Jonkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-042

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 5129110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgkjonkowo@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zgk.jonkowo.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiającym prowadzącym postępowanie jest Gmina Jonkowo. Organem wykonawczym Gminy Jonkowo prowadzącym postępowanie na rzecz w Zamawiających jest Wójt Gminy Jonkowo.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Jonkowo i jednostek organizacyjnych w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84ddb236-6766-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447631

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039814/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Jonkowo i jej jednostek organizacyjnych w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz w określonych sytuacjach pocztą elektroniczną email.
2. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /jonkowoug/SkrytkaESP
Adres poczty elektronicznej email: biuropodawcze@jonkowo.pl;
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu formularzy opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnymi odpowiednio pod adresami:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
3. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych zgodnych z katalogiem formatów wskazanych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (T.j. Dz.U. z 2017, poz. 2247), w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, .xls, .jpg (.jpeg),
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem za pośrednictwem formularzy Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jonkowo jest Gmina Jonkowo reprezentowana przez Wójta Gminy (z siedzibą: Urząd Gminy Jonkowo, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, e-mail: sekretariat@jonkowo.pl, tel. 89 670-69-11).
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 Pzp.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej w 2023 r. na potrzeby:
1) obiektów Gminy Jonkowo 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, REGON: 510743166, NIP: 7393851111, w tym Urzędu Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo,
2) obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Jonkowo posiadających samodzielność finansową, związanych z ich własną działalnością:
a) Szkoły Podstawowej w Jonkowie, ul. Hanowskiego 29, 11-042 Jonkowo,
b) Szkoła Podstawowej we Wrzesinie, Wrzesina 43, 11-042 Jonkowo,
c) Szkoła Podstawowej w Nowym Kawkowie, Nowe Kawkowo 25,
11-042 Jonkowo,
d) Przedszkola w Jonkowie, ul. Spacerowa 2, 11-042 Jonkowo,
e) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie, ul. Lipowa 11, 11–042 Jonkowo.
2. Planowaną wysokość zużycia energii elektrycznej, dla poszczególnych punktów poboru określonych w podziale na poszczególnych Zamawiających w Załączniku nr 2 SWZ, szacuje się łącznie w wysokości 1030,186 MWh.
3. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) zgłoszenia o zawarciu Umów na sprzedaż energii elektrycznej,
2) sprzedaży energii elektrycznej z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii elektrycznej rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD,
3) przeniesienia na Zamawiających własności energii elektrycznej,
4) bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiających,
5) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń,
6) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie aktualnych cen oraz zasad rozliczeń,
7) przyjmowania wniosków i reklamacji,
8) przekazywania istotnych informacji dotyczących realizacji umowy,
9) rozliczania za dostarczoną energię elektryczną na podstawie wskazań zainstalowanych układów pomiarowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Maksymalna ilość punktów [MP] możliwa do przydzielenia w toku oceny oferty w obrębie kryterium “cena” wynosi 100 pkt. Waga kryterium 100%. Oferta z najniższą ceną ofertową brutto otrzyma maksymalną ilość punktów z
możliwych do przydzielenia tj.: 100 pkt. Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów obliczoną według matematycznego wzoru:
cena najniższa / cena oferty badanej x 100 x 100 % =
Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.(Zamawiający dokona zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku następująco: jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie równa lub większa od 5 zaokrągli liczbę punktów wynikających z działania matematycznego w „górę”, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie mniejsza od 5 zaokrągli liczbę punktów „w dół”).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

• Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
O realizację zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które posiadają aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) i ważną w okresie wykonywania zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców będzie posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) i będzie odpowiedzialny za realizację świadczenia objętego koncesją.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani będą zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy również Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej,
Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, a jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Wykonawca nie ma obowiązku złożenia podmiotowych środków dowodowych, o ile Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem, że Wykonawca wskaże w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.) zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie/nia, z którego będzie wynikało, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Zamawiający nie wymaga złożenia innych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć.
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 i 2 SWZ: wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ, a także oświadczenie w celu potwierdzenia
braku okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), podpisanych podpisem elektronicznym: w formie elektronicznej (podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego będzie wynikało, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium we wskazanej wyżej wysokości winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 14) ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Gminy Jonkowo Nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie z dopiskiem „Wadium – nr postępowania ZP.271.13.2022”.
5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Wniesienie wadium w formie pieniężnej za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy pieniądze wpłyną na podany rachunek przed upływem terminu składania ofert – za wniesienie wadium przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku Zamawiającego, a nie dzień i godzinę dokonania przelewu przez Wykonawcę.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, wadium należy przekazać Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
8. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno obejmować cały okres związania ofertą oraz zawierać w treści dokumentu:
a) dokładne określenie nazwy zamówienia,
b) kwotę zabezpieczenia,
c) termin ważności - obejmujący co najmniej okres związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert),
d) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca:
- w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, innych oświadczeń i dokumentów lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami, itp.) powinni, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp., ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (partnerem wiodącym/liderem).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.) zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie/nia, z którego będzie wynikało, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku zaistnienia zmian w prawie skutkujących nałożeniem na Wykonawcę dodatkowych obciążeń para podatkowych (np. zmian w systemie certyfikatów), Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z informacją o wprowadzonych zmianach prawnych określając jednocześnie wpływ tych zmian na zmianę ceny jednostkowej energii elektrycznej. Wprowadzenie do rozliczeń zmienionej jednostkowej ceny energii elektrycznej jest możliwe po zawarciu stosownego aneksu.
2. W przypadku zmian wynikających z Ustawy o podatku akcyzowym mających wpływ na konieczność wprowadzenia do rozliczeń stawek podatkowych lub dokonania zmiany wysokości naliczanych stawek akcyzowych Wykonawca będzie prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek akcyzowych począwszy od dnia zaistnienia nowych okoliczności wprowadzonych zmianami prawnymi. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na podstawie zmienionych stawek. Ponadto zmiany związane z rozpoczęciem naliczania akcyzy bądź zaprzestaniem jej naliczania będą realizowane po przesłaniu przez Zamawiającego
zmienionego Oświadczenia o sposobie wykorzystania nabytej energii elektrycznej, z którego będzie wynikał zakres wprowadzanych zmian w zakresie płatności akcyzowych.
3. W przypadku zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT Wykonawca będzie prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek podatku VAT począwszy od dnia wejścia przedmiotowych zmian w życie.
Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na podstawie zmienionych stawek.
4. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:
a) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy,
b) zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnętrznym w stosunku do człowieka, zdarzenie niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, zdarzenie, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności działania sił przyrody (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany), zaburzenia życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajk, epidemie), akty władzy państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią niemożliwym wykonanie danego zobowiązania) – zmiany te mogą spowodować zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy,
c) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym regulacji prawnych, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28.11.2022 r. do godz. 11:30 za pośrednictwem: • miniPortalu adres internetowy: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub • platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal (z zakładki „Inne sprawy urzędowe”), adres ePUAP Zamawiającego: /jonkowoug/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-23

Zobacz inne

Prawo