Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ełk, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00447670/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

"PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie oraz adaptacji części pomieszczeń Bloku F w poziomie parteru na pomieszczenia administracyjno-biurowe w Szpitalu ,,Pro-Medica'' w Ełku Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510996861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Baranki 24

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.promedica.elk.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie oraz adaptacji części pomieszczeń Bloku F w poziomie parteru na pomieszczenia administracyjno-biurowe w Szpitalu ,,Pro-Medica'' w Ełku Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e83825d-671f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447670

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

,,Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.’’ dofinansowanego w ramach projektu ,, Dostępność Plus dla zdrowia’’ – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/promedica_elk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://platformazakupowa.pl/pn/promedica_elk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający informuje, że komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu odbywa się przy użyciu
następujących środków komunikacji elektronicznej tj.: Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem:
http://platformazakupowa.pl/pn/promedica_elk - oferta, musi zostać przekazana wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.
2. Szczegółowe wymagania techniczne i sprzętowe dla Platformy określa SWZ.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego
postępowania.
4. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach
danych, w szczególności w formatach .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
5. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
6. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
7. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8 . Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. 19- 300 Ełk, ul. Baranki 24;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. jest Pan Wiesław Skoczyński, kontakt: telefon: 691-
366-446, adres e-mail: iod@szpital.elk.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy p.z.p
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
1.a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
1.c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
1.d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu :
1.a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3491/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie oraz adaptacji części pomieszczeń Bloku F w poziomie parteru na pomieszczenia administracyjno- biurowe w Szpitalu ,,Pro-Medica'' w Ełku Sp. z o.o. w ramach realizacji grantu pn. ,,Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.’’ dofinansowanego w ramach projektu ,, Dostępność Plus dla zdrowia’’ – Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z erratą do projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót stanowiącą załącznik do tejże dokumentacji.
3. Dokumentacja projektowa stanowi Załącznik nr 10 do SWZ – skompresowane pliki.
UWAGA:
1) W przedmiarze dotyczącym pomieszczeń Sali Konferencyjnej i Działu Kadr,
wyłączona z niniejszego postępowania jest pozycja 2 – Wyposażenie i meble (39130000-2), a
2) w przedmiarze dotyczącym pomieszczeń Pozostałych wyłączone z postępowania są pozycje:
(2.1) 2 – Wyposażenie i meble (39130000-2), oraz
(2.2) 3 – Platforma schodowa dla niepełnosprawnych (34514700-0).
Wyżej wymienionych pozycji Wykonawca nie uwzględnia w kalkulacji wartości niniejszego zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45262520-2 - Roboty murowe

44112310-4 - Ścianki działowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
1) przy wyborze i ocenie oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie postępował zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp oraz kierował się kryterium oceny ofert określonej w niniejszej SWZ,
2) przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.
3) Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru,
5) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie wezwie on Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach,
6) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń, w tym zaoferowanej ceny. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienie wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
7) jeżeli termin związania oferta upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgodny na wybór jego oferty,
8) w przypadku braku zgody, o której mowa w punkcie powyżej oferta podlega odrzuceniu, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania,
9) cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 600.000,00 złotych.
2) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli:
a) wykaże, że dysponuje następującymi osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi:
(a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
(kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej),
(b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń (kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych),
(c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (kierownik robót
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych).
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2021r., poz. 1646).
b) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane każda o wartości co
najmniej 390.000,00 złotych brutto - polegające na remoncie lub budowie lub
przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego. Przez remont, budowę,
przebudowę, rozbudowę należy rozumieć sytuacje o których mowa w art. 3 pkt 6, 7, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia
Wykonawcy musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia samodzielnie przez co najmniej jednego z tych Wykonawców.
4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, to kwoty te zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót budowlanych wykonanych stanowi Załącznik nr 7 do SWZ; wzór referencji stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca wnosi wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art.
97 ust. 7 pkt 1-4 pzp:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 i z 2022 r. poz. 807 i 1079).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BNP Paribas O/Ełk 74 2030 0045 1110 0000 0103 8710 z dopiskiem „Wadium” i wskazaniem numeru niniejszego postępowania.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Dlatego też Zamawiający zaleca wniesienie wadium w formie pieniądza nie później niż na jeden dzień przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 pzp, musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium określone w art. 98 ust. 6 pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie
Zamawiającego;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer niniejszego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz podstawy zatrzymania wadium określa art. 98 pzp.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.
8. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
9. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
10. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIII ust. 3 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każ- dy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 Pzp określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będąca następstwem okoliczności:
a) wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
b) konieczność wprowadzenia po upływie terminu składania ofert zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zalecanych przez projektanta lub konieczności usunięcia błędów lub wystąpienia warunków odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie istniejących instalacji zakrytych,
c) spowodowane innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy w szczególności awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych, blokadami granic oraz siłami natury,
d) spowodowanej wystąpieniem siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności.
e) konieczność wykonania robót zamiennych,
f) konieczność realizacji dodatkowych robót, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia jego wykonania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
2) zmiany sposobu realizacji zamówienia:
a) konieczność wykonania robót / prac wynikających z zaleceń organów administracji
(np. nadzór budowlany), wydanych po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia,
b) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub wyrobów budowlanych niż wskazane w dokumentacji projektowej ze względu na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jeżeli ich zastosowanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych,
c) zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów budowlanych, jeżeli zastosowanie tych rozwiązań technicznych, technologicznych lub wyrobów spowoduje polepszenie parametrów technicznych lub cech funkcjonalnych obiektu budowlanego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do zmiany ogólnego charakteru umowy i są dopuszczalne jedynie wówczas, gdy rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze od tego, jakie zostało określone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót.
3) zmiany sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne:
a) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
Powyższe zmiany nie mogą stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
4) pozostałe zmiany:
a) zmiany w zakresie osób przewidzianych do nadzoru nad realizacją umowy pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą posiadały nie niższe kwalifikacje niż osoby wskazane w umowie,
b) zmiana części zamówienia, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części zamówienia, w tym również części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie,
c) dopuszczalne są zmiany terminów określonych w harmonogramie rzeczowym prac oraz zakresy rzeczowe robót oraz zmiany kolejności ich wykonywania, jeżeli konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których Zamawiający lub Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć lub wynikają z błędów projektanta. Dalszy zakres zmian ujęty jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za posrednictwem Platformy, działającej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/promedica_elk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

Zobacz inne

Prawo