Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lublin, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00447851/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH dla potrzeb Zespołu Szkół Elektronicznych Internatu Technikum Elektronicznego im. Obrońców Lublina 1939 roku w Lublinie, przy ul. Wojciechowskiej 38

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000194599

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojciechowska 38

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-704

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 525 66 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: internatprzetargi@zsel.lublin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsel.lublin.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH dla potrzeb Zespołu Szkół Elektronicznych Internatu Technikum Elektronicznego im. Obrońców Lublina 1939 roku w Lublinie, przy ul. Wojciechowskiej 38

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f923c22-6909-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447851

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://biuletyn.lublin.eu/zsel/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
https://biuletyn.lublin.eu/zsel/zamowienia-publiczne/; mail: internatprzetargi@zsel.lublin.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
informacjami zawartymi w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z klauzulą w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DS-W-III.261.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa drobiu

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: telefoniczny kontakt z osobą realizującą dostawę

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa wędlin i mięsa

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131130-5 - Wędliny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15113000-3 - Wieprzowina

15111100-0 - Wołowina

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: telefoniczny kontakt z osobą realizującą dostawę

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie :
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.
3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r, poz. 835)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia/ przesłania na adres poczty elektronicznej: : internatprzetargi@zsel.lublin.eu lub na miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia – tj. niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem *);
*) Zamawiający nie będzie żądał dokumentu wskazanego w pkt. 1) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych - o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym, dane umożliwiające dostęp do tego dokumentu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów :
2.1) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 4 do SWZ).
UWAGA: Zamawiający w postępowaniu nie będzie żądał złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących braku podstaw wykluczenia dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby
2.2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg wytycznych wskazanych w Rozdz. 4 pkt. 2 ppkt. 3) SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem). Pełnomocnictwo powinno:
- precyzować zakres umocowania,
- wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie - wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika – Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Strony zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków.
a) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Odbiorcy ani sporządzenia Aneksu do umowy;
b) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT – cena brutto zostanie skorygowana proporcjonalnie do poziomu zmiany stawki VAT (cena netto wynikająca z treści oferty złożonej w postępowaniu / aneksu zmieniającego zapisy umowy nie ulegnie podwyższeniu);
c) w przypadku nie wyczerpania ilości asortymentu objętego umową lub nie wyczerpania jej łącznej wartości w terminie jej obowiązywania - strony mogą przedłużyć niniejszą umowę do wyczerpania ilości przedmiotu umowy (jednak nie dłużej niż do wyczerpania wartości umowy), nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy;
d) dopuszcza się zmianę artykułów objętych umową w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego środków spożywczych - zgodnie z art. 52c ust. 6 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2132) – strony ustalą w drodze negocjacji rodzaj, ilość i cenę jednostkową wprowadzanych produktów;
e) dopuszcza się możliwość zastąpienia części oferowanego przedmiotu umowy zamiennikami, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest możliwa realizacja zamówienia, a produkt zamienny ma jakość nie gorszą i cenę nie wyższą niż oferowany pierwotnie.
5. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione, a w miarę możliwości również udokumentowane przez stronę wnioskującą.
6. Strony umowy przewidują możliwość zmiany (odpowiednio: wzrost lub obniżenie) wynagrodzenia Dostawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem łącznego zaistnienia następujących warunków:
1) wyliczenie wysokości zmiany ceny materiałów lub kosztów odbywać się będzie według danych comiesięcznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie ceny produktów rolnych w konkretnym miesiącu (www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/ceny/ceny-produktow-rolnych-w--xxx-xxx-roku) tj. odpowiednio do zakresu zamówienia: cen żywca wołowego i wieprzowego na targowiskach oraz ceny skupu drobiu rzeźnego, zwanego dalej wskaźnikiem GUS;
2) w sytuacji, gdy wskaźnik GUS, o którym mowa w pkt 1) zmieni się o poziom przekraczający 10% w stosunku do wskaźnika z miesiąca, w którym nastąpiło składanie ofert, Strony mogą złożyć wniosek o dokonanie zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do kolejnych dostaw po dacie ustalenia przez Strony zmiany cen;
3) pierwsza zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy a każda kolejna zmiana nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 3 miesięcy po dokonaniu poprzedniej zmiany;
4) zmiana wynagrodzenia zostanie wyliczona według następującego wzoru:
A x (B% - 10%) gdzie:
A – wartość wynagrodzenia umownego Dostawcy (cena jednostkowa konkretnego produktu),
B – wartość wskaźnika GUS, o którym mowa w pkt 1),
10% - wartość procentowa, o której mowa w pkt 2),
5) maksymalna wartość zmiany cen materiałów lub kosztów, jaką dopuszcza Odbiorca w wyniku zastosowania niniejszego postanowienia umownego wynosi w przypadku każdej zmiany nie więcej niż 5% w stosunku do cen materiałów lub kosztów stosowanych w rozliczeniach pomiędzy Stronami, a łączna zmiana na tej podstawie w całym okresie obowiązywania umowy nie może być wyższa niż 12% w stosunku do wynagrodzenia określonego § 3 ust. 1 Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd zmian do umowy: 7. Każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (w zakresie części przedmiotu zamówienia, którego realizacja nie rozpoczęła się do dnia zmiany wynagrodzenia) w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów w okolicznościach wskazanych w ust. 6, wraz z jego uzasadnieniem zawierającym:
1) wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Dostawcy powinno ulec zmianie;
2) dowody na to, że wzrost lub obniżenie kosztów miało wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy;
3) wskazanie daty, od której zmiana powinna nastąpić.
8. Odbiorca zastrzega, iż Dostawca nie będzie miał podstawy do zmiany wynagrodzenia wyłącznie z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów (nawet jeśli osiągnie ona pułap założony w ust. 6), jeśli nie wykaże, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpływa na koszt wykonania zamówienia. Przez zmianę cen materiałów lub kosztów należy rozumieć zarówno ich wzrost, jak i ich obniżenie, co za tym idzie zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej może powodować odpowiednie zwiększenie, ale także zmniejszenie wynagrodzenia.
9. Uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa w dniu zakończenia realizacji umowy.
10. Strony podpiszą aneks w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po wykazaniu prawidłowej kwoty zmiany wysokości wynagrodzenia Dostawcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia Dostawcy obowiązywać będzie nie wcześniej niż od dnia, od którego zmiana mogła nastąpić, zgodnie z ust. 6

Zobacz inne

Prawo