Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Złotów, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00448100/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Miasto Złotów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-TECHNICZNEJ NA „ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ JEZIORA
PROBOSZCZOWSKIEGO”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Złotów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791342

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Piasta 1

1.4.2.) Miejscowość: Złotów

1.4.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.4.7.) Numer telefonu: + 48 67 263 26 40

1.4.8.) Numer faksu: + 48 67 265 00 25

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zlotow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zlotow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448100

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00438563/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał - co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo –
technicznej budowy dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich o długości minimum 600 mb każda, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały
wykonane należycie. Wymóg ten nie dotyczy sytuacji gdy realizacja dotyczyła Zamawiającego. Nie dopuszcza się
sumowania długości dróg w celu uzyskania wymaganego parametru.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i
wykształceniem niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności określonymi przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień - Doświadczenie zawodowe (liczba
lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.
1. Projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej – 1 osoba- 2 lata – 2 lata –
podstawa dysponowania,
2. Projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba - 2 lata – 2 lata – podstawa dysponowania,
3. Projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 1 osoba - 2 lata – 2 lata –
podstawa dysponowania,
4. Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej – 1 osoba - 2 lata – 2 lata – podstawa dysponowania,
Osoby wskazane do pełnienia stanowisk wymienionych powyżej muszą mieć wymagane dla przedmiotowego stanowiska
uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na
mocy wcześniej obowiązujących przepisów, a także posiadać zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.).
Stanowiska określone w powyższej tabeli mogą zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a
ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. 7.2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał - co najmniej dwie usługi (w tym co najmniej jednej zakończonej i oddanej do użytku inwestycji) polegające na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo – technicznej zagospodarowania terenu rekreacyjno – sportowego lub parku w zakresie budowy, przebudowy lub remoncie ścieżek i placów, oświetlenia, małej architektury, placu zabaw lub siłowni plenerowej.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i
wykształceniem niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności określonymi przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień - Doświadczenie zawodowe (liczba
lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.
1. Projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej – 1 osoba- 2 lata – 2 lata –
podstawa dysponowania,
2. Projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba - 2 lata – 2 lata – podstawa dysponowania,
3. Projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 1 osoba - 2 lata – 2 lata –
podstawa dysponowania,
4. Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej – 1 osoba - 2 lata – 2 lata – podstawa dysponowania,
Osoby wskazane do pełnienia stanowisk wymienionych powyżej muszą mieć wymagane dla przedmiotowego stanowiska
uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na
mocy wcześniej obowiązujących przepisów, a także posiadać zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.).
Stanowiska określone w powyższej tabeli mogą zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a
ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

Zobacz inne

Prawo