Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Goleniów, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00448285/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Projekt RADiM – REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811768934

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pocztowa 43

1.5.2.) Miejscowość: Goleniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretriat@pcpr-goleniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprgoleniow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Projekt RADiM – REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c98c3f07-6766-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00313891/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Projekt "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c98c3f07-6766-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c98c3f07-6766-11ed-abdb-a69c1593877c

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c98c3f07-6766-11ed-abdb-a69c1593877c

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c98c3f07-6766-11ed-abdb-a69c1593877c

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy,
że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z siedzibą: ul.
Pocztowa 43, 72-100 Goleniów. Kontakt: osobisty w siedzibie urzędu, telefoniczny: 91 407 22 41; 91/418 38 60 fax – 91 418 38 60
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pcpr-goleniow.pl
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi Wykonawca może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
poprzez adres email: iodskwira@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0aca8e7a-6743-11edabdba69c1593877c
prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele
archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat)
natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres
przechowywania 10 lat);
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCPR.RADIM.271.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jednodniowe plenerowe spotkanie warsztatowo - integracyjne.
1.Przedmiot zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie plenerowego spotkania warsztatowo – integracyjnego
dla 200 uczestników
1) Plenerowe spotkanie warsztatowo – integracyjne adresowane jest dla uczestników projektu „Regionalna Akademia Dzieci
i Młodzieży”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie
społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
2) W trakcie spotkania winny odbywać się konkursy, gry, animacje i warsztaty.
Spotkanie ma być formą aktywizacji i integracji dzieci i rodzin poprzez wspólne i aktywne spędzanie czasu w warunkach
pozadomowych oraz rozwijanie kompetencji relacyjnych między uczestnikami.
3) Zamówienie obejmuje: catering; zapewnienie obsługi technicznej; zapewnienie miejsca spotkania; zaopatrzenie w
energię elektryczną; zapewnienie namiotów, sceny, stołów, stolików i krzeseł/ławek; placu zabaw; animacji i warsztatów dla
dzieci z zapewnieniem stanowisk animacyjnych wyposażonych w stosowną ilość stolików i krzeseł oraz doświadczonego
zespołu animacyjnego do obsługi poszczególnych atrakcji; zapewnienie konferansjera; zorganizowanie zaplecza
sanitarnego; zapewnienie serwisu sprzątającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena oferty, (C) 50 pkt
2. Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania (D) 20pkt.
3. Atrakcje (A)20 pkt
4. Klauzula społeczna 10 pkt
W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:
ad.1 W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).
Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:
Cmin
Wartość punktowa „C” = -------- x Max(C)
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Cbad
gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Max(C) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty .
ad.2.
Wyliczenie wartości punktowej dla kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania obliczone zostanie według
poniższego wzoru według zasady:
1) Wskazana osoba organizowała 3-4 imprezy plenerowe dla szerokiego grona publiczności (w szczególności o charakterze
artystyczno-rozrywkowym, edukacyjnym, rekreacyjnym lub sportowym) - zamawiający przyzna 5 pkt;
2) Wskazana osoba organizowała 5-6 imprez plenerowych dla szerokiego grona publiczności (w szczególności o charakterze
artystyczno-rozrywkowym, edukacyjnym, rekreacyjnym lub sportowym) - zamawiający przyzna 10 pkt;
3) Wskazana osoba organizowała 7 lub więcej imprez plenerowych dla szerokiego grona publiczności (w szczególności o
charakterze artystyczno-rozrywkowym, edukacyjnym, rekreacyjnym lub sportowym) - zamawiający przyzna 20 pkt;
Brak wskazania w ofercie (w formularzu ofertowym) doświadczenia osób skierowanych do realizacji zadania (organizacji imprez
plenerowych) będzie równoznaczne z brakiem minimalnej ilości przeprowadzonych imprez celem uzyskania dodatkowych punktów,
czyli minimum 3, w tej sytuacji Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Jeżeli Wykonawca wskaże ilość zorganizowanych imprez plenerowych większą niż 7, do oceny ofert w kryterium „doświadczenie
osób skierowanych do realizacji zadania” oferta otrzyma w tym kryterium oceny ofert 20 punktów.
ad. 3
Atrakcje, w ramach realizacji zadania polegają na:
• podaniu liczby animacji i warsztatów o charakterze edukacyjnym, integracji międzypokoleniowej, zdrowego stylu życia,
planowanych do zorganizowania podczas spotkania plenerowego dla szerokiego grona publiczności,
• dopasowaniu atrakcji do dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów.
Wyliczenie wartości punktowej dla kryterium atrakcje obliczone zostanie według zasady:
1) zorganizowanie 11 animacji i warsztatów w plenerze dla dzieci, młodzieży, dorosłych (o charakterze edukacyjnym, ekologicznym,
integracji międzypokoleniowej, zdrowego stylu życia) - zamawiający przyzna 5 pkt;
2) zorganizowanie 12-13 animacji i warsztatów w plenerze dla dzieci, młodzieży, dorosłych (o charakterze edukacyjnym,
ekologicznym, integracji międzypokoleniowej, zdrowego stylu życia) -- zamawiający przyzna 10 pkt;
3) zorganizowanie 14 i więcej animacji i warsztatów w plenerze dla dzieci, młodzieży, dorosłych (o charakterze edukacyjnym,
ekologicznym, integracji międzypokoleniowej, zdrowego stylu życia) -- zamawiający przyzna 20 pkt;
Brak wskazania w ofercie (w formularzu ofertowym) atrakcji będzie równoznaczne z brakiem minimalnej ilości przeprowadzonych
animacji i warsztatów celem uzyskania dodatkowych punktów, czyli minimum 11, w tej sytuacji Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Jeżeli Wykonawca wskaże liczbę animacji i warsztatów większą niż 14, do oceny ofert w kryterium „atrakcje” oferta otrzyma w tym
kryterium oceny ofert 20 punktów.
ad.4
Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty w tym kryterium jeśli do realizacji zamówienia zatrudni na umowę o pracę lub spółdzielczą
umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną osobę/osoby:
zgodnie z ust.19.1.1 ad.4 SWZ - 10 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Atrakcje

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych, specjalistycznych dla uczestniczek/uczestników projektu
2) Uczestnikami poradnictwa prawnego będą osoby biorące udział w projekcie „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne,
Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
3) poradnictwo prawne – 60 h

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi kryteria
1. Cena oferty, (C) 60 pkt
2. Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania (D) 40pkt.
ad.1 W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).
Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:
Cmin
Wartość punktowa „C” = -------------------------------- x Max(C)
Cbad
gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Max(C) - maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium cena oferty (tj. 60 pkt)
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym
Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość
punktów.
Ad 2. Sposób obliczenia punktów dla kryterium Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania (D):
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi 40,00 pkt.
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania polega na podaniu dla wskazanej osoby ilości godzin przeprowadzonego
doradztwa prawnego, które to zostały przeprowadzone w okresie ostatnich trzech lat.
Wyliczenie wartości punktowej dla kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania obliczone zostanie według
poniższego wzoru według zasady:
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione niżej wzór:
1) Wskazana osoba dysponuje doświadczeniem w ostatnich 3 - ech latach w prowadzeniu indywidualnych doradztw prawnych w
zakresie pomocy członkom rodzin dotkniętych kryzysem o wielkości minimum 101 - 150 godzin – zamawiający przyzna 10 pkt;
2) Wskazana osoba dysponuje doświadczeniem w ostatnich 3 - ech latach w prowadzeniu indywidualnych doradztw prawnych w
zakresie pomocy członkom rodzin dotkniętych kryzysem o wielkości minimum 151- 200 godzin – zamawiający przyzna 20 pkt;
3) Wskazana osoba dysponuje doświadczeniem w ostatnich 3 - ech latach w prowadzeniu indywidualnych doradztw prawnych w
zakresie pomocy członkom rodzin dotkniętych kryzysem o wielkości 201 lub więcej godzin – zamawiający przyzna 30 pkt;
Brak wskazania w ofercie (w formularzu ofertowym) doświadczenia osób skierowanych do realizacji zadania (przeprowadzonego
doradztwa prawnego) będzie równoznaczne z brakiem minimalnej ilości przeprowadzonych szkoleń celem otrzymania dodatkowych
punktów w tej sytuacji Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Jeżeli Wykonawca wskaże ilość przeprowadzonego doradztwa prawnego większą niż 500 h, do oceny ofert w kryterium
„doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania” oferta otrzyma w tym kryterium oceny ofert 30 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach
określonych w rozdziale 12 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące odpowiedni do danej części:
2.1 Część nr 1 – Jednodniowe plenerowe spotkanie warsztatowo - integracyjne
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie
warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie
warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie
warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie
doświadczenia tj., że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali
należycie co najmniej dwie usługi w zakresie kompleksowej organizacji imprez plenerowych dla szerokiego grona
publiczności (w szczególności o charakterze artystyczno-rozrywkowym, edukacyjnym, rekreacyjnym lub sportowym).
b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie
dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , co najmniej jedną osobą posiadającą:
1) wykształcenie wyższe oraz
2)doświadczenie w osobistym organizacji i prowadzeniu w ostatnich 3-ech latach minimum 2 imprez plenerowych dla
szerokiego grona publiczności (w szczególności o charakterze artystyczno-rozrywkowym, edukacyjnym, rekreacyjnym lub
sportowym)
3) wskazana osoba musi ponadto spełniać warunki określone w:
- ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
- ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to jest w szczególności:
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu
egzekucyjnego;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- nie figuruje w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
2.2. Część nr 2 Poradnictwo prawne.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie
warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie
warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie
warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie
dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: co najmniej jedną osobą posiadającą:
- wykształcenie wyższe oraz
- posiada prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego albo adwokata,
- potwierdzone doświadczenie przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze
niż 2 lata,
- doświadczenie w ostatnich 3 - ech latach w prowadzeniu minimum indywidualnych doradztw prawnych w zakresie pomocy
członkom rodzin dotkniętych kryzysami, doświadczenie min. 100 godzin doradztwa

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1. oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla odpowiedniej części na którą Wykonawca składa
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy - Usługi
ofertę – zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr 2.2 do SWZ dla części nr 2,
2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 14.1 SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w
postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.
2. Dla odpowiedniej części na którą złożył wykonawca ofertę - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr
5.2 do SWZ dla części nr 2,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie.
Dla odpowiedniej części na którą złożył wykonawca ofertę - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr 6.2 do SWZ dla części nr 2,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dla odpowiedniej części na którą Wykonawca składa ofertę -
zgodnie z załącznikiem nr 3.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr 3.2 do SWZ dla części nr 2,
3. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 14.1 SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w
postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe.
4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.
5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1). Dla odpowiedniej części na którą złożył wykonawca ofertę - Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – z załącznikiem nr 8.1 do SWZ dla części nr 1,
załącznikiem nr 8.2 do SWZ dla części nr 2

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane przez wykonawców na daną część
1. formularz ofertowy odpowiednio dla danej części na którą wykonawca składa ofertę przygotowany - zgodnie wzorami
określonymi jako załącznik nr 1.1 do SWZ dla części nr 1, załącznik nr 1.2 do SWZ dla części nr 2,
b) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu odpowiednio dla danej części na którą
wykonawca składa ofertę przygotowane - zgodnie wzorami określonymi jako załącznikiem nr 2.1 do SWZ dla części nr 1,
załącznikiem nr 2.2 do SWZ dla części nr 2,
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania odpowiednio dla danej części na którą wykonawca składa
ofertę przygotowane - zgodnie z załącznikiem nr 3.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr 3.2 do SWZ dla części nr 2,
pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(jeżeli dotyczy);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy odpowiednio dla danej części na którą wykonawca składa
ofertę przygotowany - zgodnie z załącznikiem nr 7.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr 7.2 do SWZ dla części nr 2
(jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu – odpowiednio dla danej części na którą wykonawca składa
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
ofertę przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do SWZ dla części nr 1, załącznikiem nr 4.2 do SWZ dla części nr 2
(jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają
pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik
Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli
obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację
przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania
gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich prowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach
umowy stanowiących Załącznik nr 9.1 do SWZ -dla części nr 1, Załącznik nr 9.2 do SWZ - Projektowane dla części nr 2.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c98c3f07-6766-11ed-abdb-a69c1593877c

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-22

Zobacz inne

Prawo