Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Police, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00448339/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług transportowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810543707

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bankowa 18

1.5.2.) Miejscowość: Police

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-010

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 43 11 350

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkim.police.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.police.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d337810-696d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448339

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020312/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług transportowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d337810-696d-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na platformie e-Zamówienia.
10. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki jednego formularza).
14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ug.police.pl - nie dotyczy składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18, 72-010 Police.
2. Kontakt z wyznaczonym w ZGKiM inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu: iod@zgkim.police.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Świadczenie usług transportowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 74 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;


9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Klauzula informacyjna została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.zgkim.police.pl
11. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGKIM.DP.262.25.2022.WD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Opis przedmiotu zamówienia - zgodnie z załącznikami 10a, 10b do SWZ oraz ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ. Wykaz sprzętu dostępnego przy realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 11 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60171000-7 - Wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena – 60%
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena (C)”:
Cena najniższa z ofert
1) C= --------------------------------- × 100 pkt × znaczenie kryterium 60 %
Cena oferty ocenianej

W kryterium „cena” można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
2) Wiek pojazdu – 30%
Sposób przyznania punktów w kryterium „wiek pojazdu (WP)”:
Punkty zostaną przyznane, w zależności od wieku konkretnego pojazdu, w następujący sposób:
Wiek pojazdu (w latach) Ilość punktów
1-5 30 pkt
6-10 20 pkt
11-15 10 pkt
W kryterium „wiek pojazdu” można uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Jeśli wiek pojazdu przekroczy 180 miesięcy (15 lat), Zamawiający przypisze ilość punktów: 0 pkt
3) Wysokość kary umownej za nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy – 10%
Za nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy zamawiający uzna:
każde świadczenie usług w sposób niezgodny z zawartą umową oraz z opisem zawartym w SWZ. tj.:
- świadczenie usług przez osobę nieuprawnioną, bez wymaganego uzgodnienia z zamawiającym;
- świadczenie usług przy pomocy pojazdu innego, aniżeli wskazany przez wykonawcę w ofercie cenowej, bez wymaganego uzgodnienia z zamawiającym.
Sposób przyznania punktów w kryterium „wysokość kary umownej za stwierdzone nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy” (N):
Punkty zostaną przyznane, w zależności od wysokości zaoferowanej przez Wykonawcę kary umownej za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w realizacji przedmiotu umowy, w następujący sposób:
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną w minimalnym wymiarze wymaganym w siwz, tj. w wysokości
200 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w realizacji przedmiotu umowy – otrzyma 0 pkt,
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną w wysokości 300 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w realizacji przedmiotu umowy – otrzyma 5 pkt,
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną w wysokości 400 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w realizacji przedmiotu umowy – otrzyma 10 pkt.
W kryterium „wysokość kary umownej za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w realizacji przedmiotu umowy” można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości większej niż 400 zł za każdy dzień opóźnienia, do oceny ofert w kryterium „wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy”, zostanie mu policzona kara w wysokości 400 zł jako maksymalna zgodna z żądaniem i możliwościami Zamawiającego.
2. Komisja przetargowa oceni oferty sumując iloczyny uzyskane z poszczególnych kryteriów (C+ WP+N).
3. Punktacja przyznawana oferentom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
5. Punktacja przyznawana oferentom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Opis przedmiotu zamówienia - zgodnie z załącznikami 10a, 10b do SWZ oraz ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ. Wykaz sprzętu dostępnego przy realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 11 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60171000-7 - Wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena – 60%
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena (C)”:
Cena najniższa z ofert
1) C= --------------------------------- × 100 pkt × znaczenie kryterium 60 %
Cena oferty ocenianej

W kryterium „cena” można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
2) Wiek pojazdu – 30%
Sposób przyznania punktów w kryterium „wiek pojazdu (WP)”:
Punkty zostaną przyznane, w zależności od wieku konkretnego pojazdu, w następujący sposób:
Wiek pojazdu (w latach) Ilość punktów
1-5 30 pkt
6-10 20 pkt
11-15 10 pkt
W kryterium „wiek pojazdu” można uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Jeśli wiek pojazdu przekroczy 180 miesięcy (15 lat), Zamawiający przypisze ilość punktów: 0 pkt
3) Wysokość kary umownej za nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy – 10%
Za nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy zamawiający uzna:
każde świadczenie usług w sposób niezgodny z zawartą umową oraz z opisem zawartym w SWZ. tj.:
- świadczenie usług przez osobę nieuprawnioną, bez wymaganego uzgodnienia z zamawiającym;
- świadczenie usług przy pomocy pojazdu innego, aniżeli wskazany przez wykonawcę w ofercie cenowej, bez wymaganego uzgodnienia z zamawiającym.
Sposób przyznania punktów w kryterium „wysokość kary umownej za stwierdzone nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy” (N):
Punkty zostaną przyznane, w zależności od wysokości zaoferowanej przez Wykonawcę kary umownej za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w realizacji przedmiotu umowy, w następujący sposób:
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną w minimalnym wymiarze wymaganym w siwz, tj. w wysokości
200 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w realizacji przedmiotu umowy – otrzyma 0 pkt,
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną w wysokości 300 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w realizacji przedmiotu umowy – otrzyma 5 pkt,
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje karę umowną w wysokości 400 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w realizacji przedmiotu umowy – otrzyma 10 pkt.
W kryterium „wysokość kary umownej za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w realizacji przedmiotu umowy” można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości większej niż 400 zł za każdy dzień opóźnienia, do oceny ofert w kryterium „wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy”, zostanie mu policzona kara w wysokości 400 zł jako maksymalna zgodna z żądaniem i możliwościami Zamawiającego.
2. Komisja przetargowa oceni oferty sumując iloczyny uzyskane z poszczególnych kryteriów (C+ WP+N).
3. Punktacja przyznawana oferentom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
5. Punktacja przyznawana oferentom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, tj. wykonawcy, którzy posiadają polisę OC wraz z dowodem opłaty składki należnej z tytułu polisy OC. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy)
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
- wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę. Za jedną usługę Zamawiający uzna:
- usługę polegającą na świadczeniu usług transportowych przy użyciu samochodu ciężarowego o ładowności min. 1,5 tony – dotyczy CZĘŚCI I
- usługę polegającą na świadczeniu usług transportowych przy użyciu samochodu ciężarowego o ładowności min. 1 tony – dotyczy CZĘŚCI II
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
Wykonawca może spełniać ww. warunki samodzielnie lub polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
1) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.
2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, tj. wykonawcy, którzy posiadają polisę OC wraz z dowodem opłaty składki należnej z tytułu polisy OC. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy)
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
4) Wykaz usług (wg wzoru - załącznik nr 7) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Ww. oświadczenie, dowody i inne dokumenty należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny
ww. wykaz.
5) Wykaz osób, (wg wzoru - załącznik nr 8) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale.
Kserokopie o opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia OC, będą wymagane jedynie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana - przed podpisaniem umowy.
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.
Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

6) przedmiotowe środki dowodowe: Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Ww. oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

OFERTY WSPÓLNE (KONSORCJUM)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć do oferty.
5. Pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
7. Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ.
8. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale VII SWZ.
9. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 – 7 niniejszego rozdziału.
10. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1 zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będą oni mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy, regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
11. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania będzie skutkowało odmową zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą z winy Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy
1. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany w przepisach prawa,
b) zajścia okoliczności, na które Strony nie miały wpływu, a dotyczących działań lub zaniechań właściwych organów, osób trzecich lub osób upoważnionych przez Strony, w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a skutkujących – bezpośrednio lub pośrednio – znacznym utrudnieniem lub uniemożliwieniem spełnienia świadczeń Stron
w sposób określony przy podpisaniu umowy, o ile wyżej wymienione okoliczności mają charakter obiektywny,
2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania i udokumentowania Zamawiającemu rzeczywistego wpływu tych zmian na koszty wykonania usług transportowych.
3. Po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego stanowiska Wykonawcy, strony zawrą aneks do Umowy, w którym określą odpowiednio zmienioną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Powyższa procedura może być wszczęta również przez Zamawiającego, jeżeli wyżej określone zmiany będą skutkowały zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli strony zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
4. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana związana z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy,
2) zmiana danych teleadresowych.
5. Zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
6. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.
7. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
8. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

4. Zamawiający, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, może:
1) dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, bez przeprowadzania negocjacji, albo:
2) przeprowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji zaprosić Wykonawców do składania ofert dodatkowych.
5. Decyzja o sposobie wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. bez przeprowadzenia negocjacji albo po przeprowadzeniu negocjacji, należy do Zamawiającego.
6. W przypadku decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób wskazany w ust. 4 pkt 2, Zamawiający zaprosi do negocjacji trzech Wykonawców, których oferty uzyskały najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert.
7. W zaproszeniu do negocjacji Zamawiający wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji, a także kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
8. Negocjacje mają charakter poufny oraz są prowadzone w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich Wykonawców. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
9. Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ oraz mogą dotyczyć wyłącznie elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
10. Po przeprowadzeniu negocjacji Zamawiający informuje Wykonawców o ich zakończeniu oraz zaprasza do składania ofert dodatkowych.
11. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych, uwzględniając czas potrzebny na przygotowanie tych ofert, nie krótszy jednak niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.
12. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, w innym wypadku podlega odrzuceniu. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert
w zaproszeniu do negocjacji.
13. Do ofert dodatkowych Rozdział XII SWZ stosuje się odpowiednio.
14. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

WYKONAWCY ZAGRANICZNI
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

Zobacz inne

Prawo