Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chrzanów, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00448347/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla nieruchomości administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120288979

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Garncarska 4

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 326241381

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzzk-zp@chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzzk.chrzanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla nieruchomości administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d39c79a0-6979-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448347

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038341/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla nieruchomości administrowanych przez MZZK w Chrzanowie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzzk.chrzanow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: mzzk-zp@chrzanow.pl,
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

Zamawiający informuje, że SWZ wraz załącznikami oraz wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, a w szczególności zmiany SWZ, przedłużenia terminu składania ofert, udzielanie wyjaśnień treści SWZ wraz z załącznikami, odpowiedzi na zadanie pytania oraz ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania, zamieszczane będą na stronie internetowej prowadzonego postępowanie https://bip.malopolska.pl/mzzkwchrzanowie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/8/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:
1.Usługi konserwacyjne dla budynków oraz lokali administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie, w tym usługi konserwacyjne, drobne, bieżące naprawy elementów budowlanych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz dozór i eksploatację kotłowni gazowych oraz konserwację placu zabaw.
2.Usługi pogotowia technicznego w razie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i innych zdarzeń losowych.
3.Usługi dla Cmentarza Komunalnego polegają na świadczeniu usług pogotowia technicznego i usługi konserwacyjne przy ul. Ks. J. Kamieńskiego i E. Marchettiego w Chrzanowie, dla 3 budynków wraz z terenem tj. chodnikami , alejkami i dojściami do grobów obejmuje drobne naprawy elementów budowlanych, instalacji wodno- kanalizacyjnych i elektrycznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają uprawnienia do określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odręb-nych przepisów-
Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
1. Warunek ekonomiczny –
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2..Warunek zdolności technicznej lub zawodowej-
2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 brutto polegającą na konserwacji nieruchomości . Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. W przypadku usług będących w trakcie realizacji, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej.
2.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, na stanowisku DOZORU i co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia w przedmiotowym zakresie na
stanowisku EKSPLOATACJI,
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń
i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPA na stanowisku DOZORU,
i co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia w przedmiotowym zakresie na stanowisku EKSPLOATACJI,
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją sieci
i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej
50 kW na stanowisku DOZORU i co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w przedmiotowym zakresie na stanowisku EKSPLOATACJI,
d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją kotłów
parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW wraz
z urządzeniami pomocniczymi na stanowisku DOZORU i co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia w przedmiotowym zakresie na stanowisku EKSPLOATACJI.

Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcje pod warunkiem, że spełnia określone wymagania dla poszczególnych funkcji.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują następującym sprzętem:
a) samochodem z podnośnikiem koszowym min 25m – minimum 1 szt.
b)samochodem dostawczym – minimum 2 szt.
c) przepycharką elektryczną do udrażniania kanalizacji – minimum 1 szt.
d) urządzeniem do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji – minimum 1 szt.
e) kamerą inspekcyjną – minimum 1 szt.
f) zamrażarką do rur – minimum 1 szt.
g) detektorem – minimum 2 szt.
h) śluzami do wymiany wkładek termostatycznych – minimum 2 szt.
i) przyrządami do pomiarów instalacji elektrycznej – minimum 2 szt.
j) spawarką – minimum 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, najpóźniej dzień przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
2.Wadium musi obejmować pełen okres związanie ofertą, tj. do dnia 30.12.2022r.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp.
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku BS , numer rachunku 23 84440008 0000 0081 5819 0005. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej dzień przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
6.W przypadku , gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art.98 ust 2 pkt 3 ustawy o Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art.226 ust.1 pkt 14 ustawy o Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art.98 ust.1-5 ustawy o Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art.98 ust.6 ustawy o Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ. Umowa zostaje zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany w umowie mogą również dotyczyć:
W przypadku zmniejszenia liczby obiektów lub powierzchni administrowanych przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone w przeliczeniu o ilość metrów, o jaką nastąpiło zmniejszenie powierzchni objętych zakresem nin. umowy.
W zależności od potrzeb, Zamawiający przewiduje możliwość́ skorzystania z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 31 ust. 1 i 441 ust. 1 Ustawy Pzp. Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości usług podobnych w ramach zawartej Umowy, maksymalnie do 10 000,00 zł netto i uruchomionego przez Zamawiającego na podstawie jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę̨ określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji
stanowić́ będą̨ ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3.2, może być́ wykonywane:
a)jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się̨, iż̇ Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę̨ zwiększenia zamówienia w stosunku do przewidywanego zamówienia podstawowego;
b)jeżeli Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę̨ przynajmniej na 14 dni kalendarzowych przed przewidywanym terminem złożenia przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej o uruchomieniu prawa opcji na dodatkowe wykonanie usług;
c)wielokrotnie, aż̇ do osiągniecia wysokości 10 000,00 zł netto;
d)w okresie obowiązywania umowy określonym w § 3 zawartej Umowy.
4. Zamawiający zastrzega, iż̇ cześć́ zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić́ w
zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie wskazanej w ust. 3.5 pkt b) Umowy. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń́ ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
.Zmiany umowy mogą dotyczyć również zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego oraz podwykonawców w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę (np. stan zdrowia, rezygnacja z pracy, likwidacja firmy podwykonawcy).Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiany umowy mogą dotyczyć również zmiany terminu realizacji:
a) gdy wystąpi konieczność wykonania usług zamiennych niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień
dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
b) w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy,
c) w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających ze zmian Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374, z póź. zm.) wchodzących w życie po dniu zawarcia Umowy,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePuap

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Zobacz inne

Prawo