Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dębica, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00448529/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Miasta Dębica

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR dla Gminy Miasta Dębica 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Dębica

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524648

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ratuszowa 2

1.4.2.) Miejscowość: Dębica

1.4.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umdebica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debica.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448529

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00440065/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00038010/14/P

Po zmianie:
2022/BZP 00038010/15/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Po zmianie:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
- Dla części I: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
- Dla części II: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 10:00

Po zmianie:
2022-11-29 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 10:30

Po zmianie:
2022-11-29 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-23

Po zmianie:
2022-12-28

Zobacz inne

Prawo