Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Potęgowo, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00448760/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH Z.B. W POTĘGOWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup paliw płynnych do ciągników, samochodów i sprzętu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH Z.B. W POTĘGOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770729868

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UL. GŁUSZYŃSKA 10

1.5.2.) Miejscowość: Potęgowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-230

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598115073

1.5.8.) Numer faksu: 598115073

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zupzb@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuppotegowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliw płynnych do ciągników, samochodów i sprzętu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f90d8b63-6983-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zuppotegowo.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub identyfikatorem postępowania dostępnym w miniPortalu. Identyfikator postępowania dostępny jest na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (nie dotyczy składania ofert) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem e-mail: zuppotegowo@wp.pl lub dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP lub udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Adres strony internetowe Zamawiającego: https;//www.zuppotegowo.pl/ lub https;//www.bip.potegowo.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularz do:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się date ich przekazania na ePUAP. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Jarosław Dąbrowski. Dokumenty muszą być opatrzone przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie, ul. Głuszyńska 10, 76-230 Potęgowo;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie jest główna księgowa Małgorzata Wekwert, tel. 59 8115073;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw płynnych do ciągników, samochodów i sprzętu, prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZUP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przedmiot zamówienia obejmuje: zakup paliw płynnych do ciągników, samochodów i sprzętu w szacunkowej ilości:
- etylina 95 - do 1300l
- olej napędowy - do 26500l

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełni wszystkie wymogi SWZ i uzyska najwyższą ilość punków łącznie we wszystkich kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość upustu na paliwa od ceny detalicznej w dniu tankowania

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin zapłaty

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca winien spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami, zgodnie z ustawą prawo energetyczne;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy złożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 5,7,8,9,10 ustawy Pzp oraz w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
2) odpis lub informację z krajowego rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument składa każdy w Wykonawców

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące dokumenty:
1) aktualną koncesje na obrót paliwami, zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
15.1. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo powinno:
a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,
b) wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
c) każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.
15.2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
15.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum (umowę cywilnoprawną) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
a) sposób ich współdziałania,
b) zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
c) numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji kontraktu,
d) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
e) umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców razem i każdego osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego.
15.4. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców, gdyż nie jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.
15.5. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian w postanowieniach umowy w następujących sytuacjach:
1) problemów z realizacją zamówienia powstałych na skutek epidemii lub siły wyższej;
2) zmiany w obowiązujących przepisach;
3) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
4) zmian mających na celu poprawienie wartości przedmiotu zamówienia, sprawności lub wydajności;
5) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie, w sposób wymagany w umowie, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
6) innych korzystnych zmian dla Zamawiającego.
46.2. Zmiany umowy mogą dotyczyć:
- sposobu wykonania przedmiotu zamówienia;
- terminu wykonania;
- terminu zapłaty;
- wynagrodzenia;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego róniez za pośrednictwm miniPortalu (adres: www.miniportal.uzp.gov.pl)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Zobacz inne

Prawo