Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mściwojów, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00448878/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA MŚCIWOJÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MŚCIWOJÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647417

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 43

1.5.2.) Miejscowość: Mściwojów

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-407

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 768728522

1.5.8.) Numer faksu: 768728595

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@msciwojow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.msciwojow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72dc1c45-696e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448878

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035549/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.msciwojow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu adres:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu adres: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
Formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określane w Regulaminie nimiPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający udostępnia na prowadzonej przez siebie stronie internetowej bip.msciwojow.pl link do postępowania oraz ID
postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej
opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (inna niż składanie ofert oraz
załączników do ofert) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być
szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się znakiem
sprawy postępowania.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mściwojów,
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Mściwojowie dostępny jest pod adresem: iod@lesny.com.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy , przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego
postępowania posiadają:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa
sprostowania nie może się skutkować zmianą wyniku niniejszego sprostowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Osobom , których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OZP.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy zadania pod nazwą:
„Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych”
MINIMALNE wymagania techniczne i użytkowe
WYMAGANIA OGÓLNE
Rodzaj pojazdu Pojazd specjalistyczny spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, w szczególności
dotyczących warunków i/lub wymagań technicznych dla danego typu pojazdu, zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów
specjalnych
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności
organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z
2022 r. poz. 1849)
Rok produkcji 2022/2023 pojazd fabrycznie nowy maksymalny dopuszczalny przebieg samochodu do 50 km
Pojemność skokowa Minimum 1900 cm3
Typ silnika Diesel
Skrzynia biegów Manualna
Napęd Oś przednia
System bezpieczeństwa Komputer pokładowy
Monitor stanu pojazdu
Czujniki parkowania przednie i tylne
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
Ostrzeganie o hamowaniu awaryjnym
Funkcja wyboru trybu jazdy
ABS z elektronicznym systemem podziału siły hamowania
Kontrola obciążenia pojazdu
Kontrola ryzyka wywrócenia pojazdu
Tempomat
Układ poprawiający stabilność na zakrętach
Układ ułatwiający ruszanie pod górę
Układ wspomagania awaryjnego hamowania
Klucze Minimum 2 kpl.Ogumienie Komplet opon letnich i zimowych
PARAMETRY TECHNICZNE
KABINA
Ilość miejsc siedzących 9 (1+2+3+3)
Liczba drzwi 5, w tym:
2 w kabinie
1 przesuwne z boku pojazdu
2 z tyłu samochodu
uchwyt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego
Tapicerka Materiałowa na fotelach
Ochronna boków kabiny
Fotele Kabina: miejsce kierowcy + 2 miejsca siedzące
2 rząd – 3 miejsca siedzące z indywidualną regulacją pochylenia oparć
i możliwością demontażu
3 rząd – 3 miejsca siedzące z indywidualną regulacją pochylenia oparć i możliwością demontażu miejsc siedzących i
montażu wózków inwalidzkich zamiennie z 3 rzędem. Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy
bezwładnościowe. wraz z pasami bezpieczeństwa dla wózków oraz uchwyty do motażu
Oświetlenie Lampki w podbitce z funkcja stopniowego wygaszania
Lampki do czytania
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Zabezpieczenie Immobilizer
Klimatyzacja Strefowa
Lusterka boczne Elektrycznie sterowane i podgrzewane
Szyby Przyciemniane, sterowane elektrycznie
Elektryczne podgrzewanie przedniej szyby
Światła Światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu
Reflektory Halogenowe projekcyjne z funkcją doświetlania zakrętów, światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
Koło zapasowe Pełnowymiarowe z zestawem narzędzi
Kierownica Regulacja w dwóch płaszczyznach
Radioodtwarzacz Radio cyfrowe z zestawem głośnomówiącym bluetooth, gniazdem USB, sterowanie w kierownicy, 4
głośniki
Wykładzina podłogi W kabinie gumowa, winylowa w pozostałej części pojazdu
Dywaniki Z tworzywa
Elementy użytkowe Gaśnica, trójkąt, apteczka, gniazda zasilania 2 x 12V, usb,
Przystosowanie do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku Schowek – miejsce na pasy
Mocowanie wózka w podłodze pojazdu
Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego
Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim
GWARANCJA
Mechaniczna (na silnik wszystkie podzespoły samochodu, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady
materiałowe i fabryczne) oraz zabudowę samochodu służącą do przewozu osób niepełnosprawnych Minimum 2 lata
Na powłokę lakierniczą Minimum 2 lata
Na perforację korozyjną nadwozia Minimum 8 lat
PRZYSTOSOWANIE DO PRZEWOZU OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dodatkowe szyny, dodatkowy atestowany pas biodrowo-krzyżowy zgodny z normą ISO 10542-2
Oznaczenie progów kolorami kontrastowymi
Odpowiednie oznakowanie pojazdu, tj. zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie pojazdu emblematami
informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych), zamieszczenie w widocznym miejscu na pojeździe logotypu
Zamawiającego oraz informacji o dofinansowaniu zakupu pojazdu ze środków PFRON wraz
z logotypem PFRON (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na
etapie realizacji zamówienia tj. oznaczenia zgodne z wytycznymi PFRON)
Antypoślizgowa i wodoodporna podłoga w przestrzeni pasażerskiej

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114300-2 - Pojazdy opieki socjalnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji mechanicznej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na powłokę lakierniczą

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na perforację korozyjną nadwozia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej,
b) Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą, sporządzoną na Formularzu oferty – stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, (w postaci elektronicznej
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z
plikami stanowiącymi ofertę skompresowanym do jednego pliku archiwum (ZIP), Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące Załącznik nr 2
do SWZ
2) Pełnomocnictwo:
a) Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument pełnomocnictwa, z treści
którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowaniaw postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców.
- jeżeli dotyczy.
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001,
z dopiskiem wadium na: „Postępowanie OZP.271.14.2022”
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299 ze zm.).
5. Jeśli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 2-4, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o zamówienie wspólnie.
2. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,
o którym mowa w ust. 2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
4. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców powyższe wykazuje.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie
Prawo zamówień publicznych, a także w następujących przypadkach:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana danych teleadresowych),
2) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana
umowy będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez strony,
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:
1) inicjowanie zmian przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
2) uzasadnienie zmiany,
3) forma pisemna pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą formularza za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązuje się do przekazania zamawiającemu:
1) informacji, dotyczącej osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w ramach realizacji umowy.
2. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

Zobacz inne

Prawo