Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sosnowiec, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00449020/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej w roku 2023 dla placówek SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271998066

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Teatralna 9

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 032 3636044

1.5.8.) Numer faksu: 032 3636002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rprsosnowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rprsosnowiec.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej w roku 2023 dla placówek SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9e2ffcc-698a-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449020

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00330465/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Zakup energii elektrycznej w 2023 roku dla placówek SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rprsosnowiec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/38915

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej: zamowienia@rprsosnowiec.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień poniższe osoby:
1) Cezary Nowak tel. 32 3636044 – zamowienia@rprsosnowiec.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://rprsosnowiec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/38915

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych składających w imieniu wykonawcy ofertę, pełnomocników, osób reprezentujących wykonawcę oraz osób prowadzących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizując obowiązek o którym mowa w art. 13 RODO informujemy:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. l ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Obowiązek   podania   przez   Panią/Pana   danych   osobowych   bezpośrednio   Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Nie przysługuje Panu/Pani w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w roku 2023 dla placówek SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ocenę łączną liczoną na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium
Waga kryterium
Cena
80 pkt
Odległość elektrowni od siedziby Zamawiającego
(Koszt dystrybucji)
20 pkt

Opis stosowanego kryterium: Cena – max 80 pkt.

X1 =
najniższa wartość kryterium występująca w ofertach
x 80 [pkt]

wartość kryterium wskazana w rozpatrywanej ofercie


X1 – ilość punktów
Wa- waga kryterium (w tym przypadku Wa = 0,8)


Opis Kryterium: Koszt dystrybucji - max 20 pkt.

Wartość punktowa oferty liczona na podstawie odległości elektrowni od siedziby Zamawiającego

0-20km – 20 pkt
>20-50km – 15 pkt
>51-100km – 10 pkt
>100km-200km – 5 pkt
>200km – 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie stawia w tym zakresie dodatkowych warunków.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów:
- Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli wykaże - dotyczy Część 1 / Część 2 zamówienia - posiadanie uprawnień w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Pe).
Warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i to on zrealizuje dostawę energii elektrycznej.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie stawia w tym zakresie dodatkowych warunków.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie dostawy energii elektrycznej do co najmniej 5 PPE (pięć)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, w zakresie określonym art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – Załącznik 5 do SWZ,
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej zamawiający żąda ważnej
Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
4) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedkładany wykaz dostaw dotyczyć musi dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- Oświadczenie zawierające adres źródła energii elektrycznej w postaci elektrowni/generatora, w celu oszacowania kosztów dystrybucji (zawarte w formularzu ofertowym).
- Oświadczenie o gotowości (W przypadku wyboru oferty), do nieodpłatnego działania w imieniu Zamawiającego w kontaktach z Tauron Dystrybucja S.A. i Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., w zakresie formalności dotyczących zmiany dostawcy energii elektrycznej, na podstawie pełnomocnictwa. (zawarte w formularzu ofertowym).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują spełnianie warunków łącznie.
2) Podlegają wykluczeniu z postępowania:
a) na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
b) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
c) złożą oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 4 do niniejszej SWZ.
2. Wykonawca, podwykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie nie mogą podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp:
1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie (Załącznik 4 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
2) w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców, oświadczenie (Załącznik 4 do SWZ) składa także każdy podwykonawca.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, tj. spowodowanych:
a) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
b) zmianą danych teleadresowych Stron.
c) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §11 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi w Umowie, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów o podatku od towarów i usług.
4. W celu zmiany Umowy, o której mowa w ust. l, i zawarcia aneksu każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo