Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zelów, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00449435/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA ZELÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 23 CZERWCA 2023 R."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZELÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648273

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Zelów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-425

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 6341000

1.5.8.) Numer faksu: 44 6341341

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umzelow@zelow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 23 CZERWCA 2023 R."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9610cd0-6713-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449435

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019264/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Zelów w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.zelow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://miniportal.uzp.gov.pl, e-mail: umzelow@zelow.pl, zpi@zelow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Instrukcjach ePUAP dostępnych na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal. Szczegółowe informacje na temat parametrów zostały określone w rozdziale XII SWZ. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zelowa. tel. 44 634 10 00, e-mail: umzelow@zelow.pl;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: : iod@zelow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.71.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR I - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Zelów w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. i sprzedaż na rzecz Zamawiającego biletów miesięcznych uprawniających do dowozu uczniów do powyższych placówek oświatowych.
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt biletów upoważniających, uprawnionych uczniów i dzieci do korzystania z usługi dowozu na danej części zamówienia. Bilet miesięczny jest biletem imiennym i posługiwać może się nim osoba, której imię i nazwisko widnieje na bilecie. W razie kontroli Wykonawca może wymagać przedstawienia przez ucznia dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza biletu. Bilet miesięczny jest ważny na jeden miesiąc od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Bilety dostarcza Wykonawca na swój koszt do Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Zelowie. Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o Uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 295) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 5 ust.1. Na bilety miesięczne będące przedmiotem zamówienia obowiązują wszystkie ulgi ustawowe przewidziane dla komunikacji samochodowej. Jako cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wskazać w Formularzu Oferty cenę po uwzględnieniu ulg ustawowych oraz cenę biletu miesięcznego normalnego dla uczniów 5-letnich.
2) Wykonawca zobowiązany będzie do dowiezienia uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli oraz ich odwiezienia zgodnie z wykazem tras. Łączna liczba uczniów do przewiezienia do szkół i przedszkoli jak i z powrotem wynosi 327 i jest to przewidywana liczba uczniów korzystających z dowozu w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r., podana według stanu w miesiącu październiku 2022 r. na podstawie złożonych informacji przez dyrektorów szkół. Podana ilość dowożonych uczniów, może zwiększyć się lub zmniejszyć.
Wykonawca winien dowieźć uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli na zajęcia co najmniej 5 minut przed ich rozpoczęciem. Faktyczne godziny odjazdów autobusów po zajęciach Wykonawca ustali z dyrektorami poszczególnych szkół i przedszkoli. Zestawienie dojazdów uczniów do szkół stanowi załącznik nr 4. Zamawiający będzie informował każdorazowo
za pośrednictwem korespondencji e-mail co najmniej około 28 dnia każdego miesiąca przed rozpoczęciem nowego miesiąca o ilości biletów w danym miesiącu dla danej trasy. Zmiany liczby uczniów w stosunku do sumy biletów wskazanych w ofercie nie mogą być większe niż 10% ceny ofertowej brutto.
3) W myśl art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu do szkół i przedszkoli jak i również w drodze powrotnej. Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić uczniom miejsca siedzące w autokarze dodatkowo poza kierowcą i opiekunem.
4) Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną tras przewozu w celu uzyskania informacji koniecznych do przygotowania ofert, w szczególności może sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach i dostosować ją do ilości dojeżdżających uczniów, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
5) Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Wykonawca stosownie do art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o Przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 152 z późn. zm.) sprawdzi osoby wykonujące czynności związane z dowozem i odwozem uczniów (tj. opiekuna i kierowcę) w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Na dowód tego, Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego złoży oświadczenie, z którego będzie wynikało iż opiekun i kierowca wykonujący czynności związane z dowozem i odwozem uczniów zostały sprawdzone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i nie są karane,
- Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym osoby, które będzie chciał zatrudnić przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia w czasie trwającej już umowy, a jeżeli z rejestru wyniknie, iż osoba została karana za przestępstwa na tle seksualnym Wykonawca nie zatrudni jej.
6) Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, niekarana, która jest zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej i cywilnej za działanie lub zaniechanie w związku ze sprawowaną opieką. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci do przedszkoli i szkół, zapewnienia bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci, opieki i zwracania uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w czasie przejazdu, a w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci w pojeździe, niedopuszczenie do przewozu dzieci.
7) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują autobusami posiadającymi ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC i NNW, w ilości zapewniającej uczniom miejsca siedzące oraz prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowców autobusów, którzy posiadają uprawnienia o których mowa w art. 39a. ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201) tj. ukończone 21 lat, o ile uzyskał kwalifikację wstępną, ważne prawo jazdy kat. D, posiadają ważne badania lekarskie i psychologiczne oraz kurs dokształcania dla kierowców.
9) Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę opiekuna i kierowcę wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j . Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.):
a) sposób dokumentowania zatrudnienia opiekuna i kierowcy oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95:
- w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, z którego wynikało będzie, iż przy realizacji zamówienia zatrudnione są osoby na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.)
b) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 95:
- Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy.
10) W przypadku wystąpienia, podczas wykonywania usługi, awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę wyznaczonego autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, autobus zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni taką ilość pojazdów, aby była ona dostosowana do ilości przewożonych uczniów na danej trasie.
11) Zamawiający zastrzega, że możliwe są zmiany godzin przywozu i odwozu uczniów w trakcie trwania roku szkolnego wynikających z harmonogramu zajęć szkolnych. Dyrektorzy szkół po wcześniejszym ustaleniu z organem prowadzącym poinformują Wykonawcę o zmianach telefonicznie nie później niż dwa dni przed wprowadzanymi zmianami. Istnieje również możliwość zmiany długości trasy oraz zmiany liczby przystanków.
12) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę innych rozwiązań przebiegu tras dowozu i odwozu uczniów niż zaproponowany przez Zamawiającego jedynie w przypadku rozwiązań bardziej praktycznych, efektywnych i korzystnych dla Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na dokonanie zmiany harmonogramu dowozu i odwozu uczniów.
13) W momencie wystąpienia w kraju stanu epidemii, pandemii lub zwalczania chorób zakaźnych u ludzi, Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania realizacji umowy w całości lub w części.
14) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
15) Odbiór uczniów na wyznaczonych trasach będzie się odbywał z istniejących przystanków autobusowych.
16) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełni ww. obowiązek, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik do SWZ.
17) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia wymienionych w ppkt 18.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60 %
Dodatkowe kryteria oceny ofert: czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii - 40 %
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert:

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniami:
• Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga 60%
• Spełnienie dodatkowego kryterium „czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii” – waga 40%

Każda z ofert otrzyma określoną liczbę punktów (O) obliczoną według wzorów:
a) Kc:
ilość punktów (kryterium cena) = x 60.

b) KA:

ilość punktów (kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii) = oświadczenie wykonawcy (tak = 40 punktów lub nie = 0 punktów).

c) O:
O = (Kc x Wc) + (KA x WA)

Kc – liczba uzyskanych punktów badanej oferty - Kryterium cena
KA – liczba uzyskanych punktów (kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii)
O – liczba punktów oferty badanej.
Wc - waga kryterium cena
WA - waga kryterium „czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii”.

Zamawiający ogranicza czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii do dwóch możliwości:
a) podstawienie autobusu zastępczego w razie awarii do 40 minut od jej wystąpienia. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym dla danej części skreślić „NIE” otrzyma 40 punktów w Kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii.
b) niepodstawienie autobusu zastępczego w razie awarii do 40 minut od jej wystąpienia. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym dla danej części skreślić „TAK” otrzyma 0 punktów w Kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR II - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Zelów w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. i sprzedaż na rzecz Zamawiającego biletów miesięcznych uprawniających do dowozu uczniów do powyższych placówek oświatowych.
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt biletów upoważniających, uprawnionych uczniów i dzieci do korzystania z usługi dowozu na danej części zamówienia. Bilet miesięczny jest biletem imiennym i posługiwać może się nim osoba, której imię i nazwisko widnieje na bilecie. W razie kontroli Wykonawca może wymagać przedstawienia przez ucznia dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza biletu. Bilet miesięczny jest ważny na jeden miesiąc od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Bilety dostarcza Wykonawca na swój koszt do Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Zelowie. Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o Uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 295) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 5 ust.1. Na bilety miesięczne będące przedmiotem zamówienia obowiązują wszystkie ulgi ustawowe przewidziane dla komunikacji samochodowej. Jako cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wskazać w Formularzu Oferty cenę po uwzględnieniu ulg ustawowych oraz cenę biletu miesięcznego normalnego dla uczniów 5-letnich.
2) Wykonawca zobowiązany będzie do dowiezienia uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli oraz ich odwiezienia zgodnie z wykazem tras. Łączna liczba uczniów do przewiezienia do szkół i przedszkoli jak i z powrotem wynosi 327 i jest to przewidywana liczba uczniów korzystających z dowozu w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r., podana według stanu w miesiącu październiku 2022 r. na podstawie złożonych informacji przez dyrektorów szkół. Podana ilość dowożonych uczniów, może zwiększyć się lub zmniejszyć.
Wykonawca winien dowieźć uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli na zajęcia co najmniej 5 minut przed ich rozpoczęciem. Faktyczne godziny odjazdów autobusów po zajęciach Wykonawca ustali z dyrektorami poszczególnych szkół i przedszkoli. Zestawienie dojazdów uczniów do szkół stanowi załącznik nr 4. Zamawiający będzie informował każdorazowo
za pośrednictwem korespondencji e-mail co najmniej około 28 dnia każdego miesiąca przed rozpoczęciem nowego miesiąca o ilości biletów w danym miesiącu dla danej trasy. Zmiany liczby uczniów w stosunku do sumy biletów wskazanych w ofercie nie mogą być większe niż 10% ceny ofertowej brutto.
3) W myśl art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu do szkół i przedszkoli jak i również w drodze powrotnej. Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić uczniom miejsca siedzące w autokarze dodatkowo poza kierowcą i opiekunem.
4) Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną tras przewozu w celu uzyskania informacji koniecznych do przygotowania ofert, w szczególności może sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach i dostosować ją do ilości dojeżdżających uczniów, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
5) Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Wykonawca stosownie do art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o Przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 152 z późn. zm.) sprawdzi osoby wykonujące czynności związane z dowozem i odwozem uczniów (tj. opiekuna i kierowcę) w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Na dowód tego, Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego złoży oświadczenie, z którego będzie wynikało iż opiekun i kierowca wykonujący czynności związane z dowozem i odwozem uczniów zostały sprawdzone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i nie są karane,
- Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym osoby, które będzie chciał zatrudnić przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia w czasie trwającej już umowy, a jeżeli z rejestru wyniknie, iż osoba została karana za przestępstwa na tle seksualnym Wykonawca nie zatrudni jej.
6) Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, niekarana, która jest zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej i cywilnej za działanie lub zaniechanie w związku ze sprawowaną opieką. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci do przedszkoli i szkół, zapewnienia bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci, opieki i zwracania uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w czasie przejazdu, a w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci w pojeździe, niedopuszczenie do przewozu dzieci.
7) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują autobusami posiadającymi ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC i NNW, w ilości zapewniającej uczniom miejsca siedzące oraz prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowców autobusów, którzy posiadają uprawnienia o których mowa w art. 39a. ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201) tj. ukończone 21 lat, o ile uzyskał kwalifikację wstępną, ważne prawo jazdy kat. D, posiadają ważne badania lekarskie i psychologiczne oraz kurs dokształcania dla kierowców.
9) Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę opiekuna i kierowcę wykonujących czynności
w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j . Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.):
a) sposób dokumentowania zatrudnienia opiekuna i kierowcy oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95:
- w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, z którego wynikało będzie, iż przy realizacji zamówienia zatrudnione są osoby na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.)
b) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 95:
- Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy.
10) W przypadku wystąpienia, podczas wykonywania usługi, awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę wyznaczonego autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, autobus zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni taką ilość pojazdów, aby była ona dostosowana do ilości przewożonych uczniów na danej trasie.
11) Zamawiający zastrzega, że możliwe są zmiany godzin przywozu i odwozu uczniów w trakcie trwania roku szkolnego wynikających z harmonogramu zajęć szkolnych. Dyrektorzy szkół po wcześniejszym ustaleniu z organem prowadzącym poinformują Wykonawcę o zmianach telefonicznie nie później niż dwa dni przed wprowadzanymi zmianami. Istnieje również możliwość zmiany długości trasy oraz zmiany liczby przystanków.
12) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę innych rozwiązań przebiegu tras dowozu i odwozu uczniów niż zaproponowany przez Zamawiającego jedynie w przypadku rozwiązań bardziej praktycznych, efektywnych i korzystnych dla Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na dokonanie zmiany harmonogramu dowozu i odwozu uczniów.
13) W momencie wystąpienia w kraju stanu epidemii, pandemii lub zwalczania chorób zakaźnych u ludzi, Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania realizacji umowy w całości lub w części.
14) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
15) Odbiór uczniów na wyznaczonych trasach będzie się odbywał z istniejących przystanków autobusowych.
16) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełni ww. obowiązek, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik do SWZ.
17) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia wymienionych w ppkt 18.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60 %
Dodatkowe kryteria oceny ofert: czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii - 40 %
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert:

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniami:
• Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga 60%
• Spełnienie dodatkowego kryterium „czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii” – waga 40%

Każda z ofert otrzyma określoną liczbę punktów (O) obliczoną według wzorów:
a) Kc:
ilość punktów (kryterium cena) = x 60.

b) KA:

ilość punktów (kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii) = oświadczenie wykonawcy (tak = 40 punktów lub nie = 0 punktów).

c) O:
O = (Kc x Wc) + (KA x WA)

Kc – liczba uzyskanych punktów badanej oferty - Kryterium cena
KA – liczba uzyskanych punktów (kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii)
O – liczba punktów oferty badanej.
Wc - waga kryterium cena
WA - waga kryterium „czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii”.

Zamawiający ogranicza czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii do dwóch możliwości:
a) podstawienie autobusu zastępczego w razie awarii do 40 minut od jej wystąpienia. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym dla danej części skreślić „NIE” otrzyma 40 punktów w Kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii.
b) niepodstawienie autobusu zastępczego w razie awarii do 40 minut od jej wystąpienia. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym dla danej części skreślić „TAK” otrzyma 0 punktów w Kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR III - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Zelów w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. i sprzedaż na rzecz Zamawiającego biletów miesięcznych uprawniających do dowozu uczniów do powyższych placówek oświatowych.
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt biletów upoważniających, uprawnionych uczniów i dzieci do korzystania z usługi dowozu na danej części zamówienia. Bilet miesięczny jest biletem imiennym i posługiwać może się nim osoba, której imię i nazwisko widnieje na bilecie. W razie kontroli Wykonawca może wymagać przedstawienia przez ucznia dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza biletu. Bilet miesięczny jest ważny na jeden miesiąc od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Bilety dostarcza Wykonawca na swój koszt do Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Zelowie. Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o Uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 295) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 5 ust.1. Na bilety miesięczne będące przedmiotem zamówienia obowiązują wszystkie ulgi ustawowe przewidziane dla komunikacji samochodowej. Jako cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wskazać w Formularzu Oferty cenę po uwzględnieniu ulg ustawowych oraz cenę biletu miesięcznego normalnego dla uczniów 5-letnich.
2) Wykonawca zobowiązany będzie do dowiezienia uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli oraz ich odwiezienia zgodnie z wykazem tras. Łączna liczba uczniów do przewiezienia do szkół i przedszkoli jak i z powrotem wynosi 327 i jest to przewidywana liczba uczniów korzystających z dowozu w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r., podana według stanu w miesiącu październiku 2022 r. na podstawie złożonych informacji przez dyrektorów szkół. Podana ilość dowożonych uczniów, może zwiększyć się lub zmniejszyć.
Wykonawca winien dowieźć uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli na zajęcia co najmniej 5 minut przed ich rozpoczęciem. Faktyczne godziny odjazdów autobusów po zajęciach Wykonawca ustali z dyrektorami poszczególnych szkół i przedszkoli. Zestawienie dojazdów uczniów do szkół stanowi załącznik nr 4. Zamawiający będzie informował każdorazowo
za pośrednictwem korespondencji e-mail co najmniej około 28 dnia każdego miesiąca przed rozpoczęciem nowego miesiąca o ilości biletów w danym miesiącu dla danej trasy. Zmiany liczby uczniów w stosunku do sumy biletów wskazanych w ofercie nie mogą być większe niż 10% ceny ofertowej brutto.
3) W myśl art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu do szkół i przedszkoli jak i również w drodze powrotnej. Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić uczniom miejsca siedzące w autokarze dodatkowo poza kierowcą i opiekunem.
4) Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną tras przewozu w celu uzyskania informacji koniecznych do przygotowania ofert, w szczególności może sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach i dostosować ją do ilości dojeżdżających uczniów, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
5) Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Wykonawca stosownie do art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o Przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 152 z późn. zm.) sprawdzi osoby wykonujące czynności związane z dowozem i odwozem uczniów (tj. opiekuna i kierowcę) w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Na dowód tego, Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego złoży oświadczenie, z którego będzie wynikało iż opiekun i kierowca wykonujący czynności związane z dowozem i odwozem uczniów zostały sprawdzone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i nie są karane,
- Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym osoby, które będzie chciał zatrudnić przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia w czasie trwającej już umowy, a jeżeli z rejestru wyniknie, iż osoba została karana za przestępstwa na tle seksualnym Wykonawca nie zatrudni jej.
6) Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, niekarana, która jest zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej i cywilnej za działanie lub zaniechanie w związku ze sprawowaną opieką. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci do przedszkoli i szkół, zapewnienia bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci, opieki i zwracania uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w czasie przejazdu, a w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci w pojeździe, niedopuszczenie do przewozu dzieci.
7) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują autobusami posiadającymi ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC i NNW, w ilości zapewniającej uczniom miejsca siedzące oraz prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowców autobusów, którzy posiadają uprawnienia o których mowa w art. 39a. ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201) tj. ukończone 21 lat, o ile uzyskał kwalifikację wstępną, ważne prawo jazdy kat. D, posiadają ważne badania lekarskie i psychologiczne oraz kurs dokształcania dla kierowców.
9) Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę opiekuna i kierowcę wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j . Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.):
a) sposób dokumentowania zatrudnienia opiekuna i kierowcy oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95:
- w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, z którego wynikało będzie, iż przy realizacji zamówienia zatrudnione są osoby na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.)
b) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 95:
- Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy.
10) W przypadku wystąpienia, podczas wykonywania usługi, awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę wyznaczonego autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, autobus zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni taką ilość pojazdów, aby była ona dostosowana do ilości przewożonych uczniów na danej trasie.
11) Zamawiający zastrzega, że możliwe są zmiany godzin przywozu i odwozu uczniów w trakcie trwania roku szkolnego wynikających z harmonogramu zajęć szkolnych. Dyrektorzy szkół po wcześniejszym ustaleniu z organem prowadzącym poinformują Wykonawcę o zmianach telefonicznie nie później niż dwa dni przed wprowadzanymi zmianami. Istnieje również możliwość zmiany długości trasy oraz zmiany liczby przystanków.
12) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę innych rozwiązań przebiegu tras dowozu i odwozu uczniów niż zaproponowany przez Zamawiającego jedynie w przypadku rozwiązań bardziej praktycznych, efektywnych i korzystnych dla Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na dokonanie zmiany harmonogramu dowozu i odwozu uczniów.
13) W momencie wystąpienia w kraju stanu epidemii, pandemii lub zwalczania chorób zakaźnych u ludzi, Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania realizacji umowy w całości lub w części.
14) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
15) Odbiór uczniów na wyznaczonych trasach będzie się odbywał z istniejących przystanków autobusowych.
16) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełni ww. obowiązek, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik do SWZ.
17) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia wymienionych w ppkt 18.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60 %
Dodatkowe kryteria oceny ofert: czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii - 40 %
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert:

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniami:
• Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga 60%
• Spełnienie dodatkowego kryterium „czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii” – waga 40%

Każda z ofert otrzyma określoną liczbę punktów (O) obliczoną według wzorów:
a) Kc:
ilość punktów (kryterium cena) = x 60.

b) KA:

ilość punktów (kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii) = oświadczenie wykonawcy (tak = 40 punktów lub nie = 0 punktów).

c) O:
O = (Kc x Wc) + (KA x WA)

Kc – liczba uzyskanych punktów badanej oferty - Kryterium cena
KA – liczba uzyskanych punktów (kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii)
O – liczba punktów oferty badanej.
Wc - waga kryterium cena
WA - waga kryterium „czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii”.

Zamawiający ogranicza czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii do dwóch możliwości:
a) podstawienie autobusu zastępczego w razie awarii do 40 minut od jej wystąpienia. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym dla danej części skreślić „NIE” otrzyma 40 punktów w Kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii.
b) niepodstawienie autobusu zastępczego w razie awarii do 40 minut od jej wystąpienia. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym dla danej części skreślić „TAK” otrzyma 0 punktów w Kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR IV – Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Kociszewie
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Zelów w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. i sprzedaż na rzecz Zamawiającego biletów miesięcznych uprawniających do dowozu uczniów do powyższych placówek oświatowych.
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt biletów upoważniających, uprawnionych uczniów i dzieci do korzystania z usługi dowozu na danej części zamówienia. Bilet miesięczny jest biletem imiennym i posługiwać może się nim osoba, której imię i nazwisko widnieje na bilecie. W razie kontroli Wykonawca może wymagać przedstawienia przez ucznia dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza biletu. Bilet miesięczny jest ważny na jeden miesiąc od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Bilety dostarcza Wykonawca na swój koszt do Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Zelowie. Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o Uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 295) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 5 ust.1. Na bilety miesięczne będące przedmiotem zamówienia obowiązują wszystkie ulgi ustawowe przewidziane dla komunikacji samochodowej. Jako cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wskazać w Formularzu Oferty cenę po uwzględnieniu ulg ustawowych oraz cenę biletu miesięcznego normalnego dla uczniów 5-letnich.
2) Wykonawca zobowiązany będzie do dowiezienia uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli oraz ich odwiezienia zgodnie z wykazem tras. Łączna liczba uczniów do przewiezienia do szkół i przedszkoli jak i z powrotem wynosi 327 i jest to przewidywana liczba uczniów korzystających z dowozu w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r., podana według stanu w miesiącu październiku 2022 r. na podstawie złożonych informacji przez dyrektorów szkół. Podana ilość dowożonych uczniów, może zwiększyć się lub zmniejszyć.
Wykonawca winien dowieźć uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli na zajęcia co najmniej 5 minut przed ich rozpoczęciem. Faktyczne godziny odjazdów autobusów po zajęciach Wykonawca ustali z dyrektorami poszczególnych szkół i przedszkoli. Zestawienie dojazdów uczniów do szkół stanowi załącznik nr 4. Zamawiający będzie informował każdorazowo
za pośrednictwem korespondencji e-mail co najmniej około 28 dnia każdego miesiąca przed rozpoczęciem nowego miesiąca o ilości biletów w danym miesiącu dla danej trasy. Zmiany liczby uczniów w stosunku do sumy biletów wskazanych w ofercie nie mogą być większe niż 10% ceny ofertowej brutto.
3) W myśl art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu do szkół i przedszkoli jak i również w drodze powrotnej. Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić uczniom miejsca siedzące w autokarze dodatkowo poza kierowcą i opiekunem.
4) Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną tras przewozu w celu uzyskania informacji koniecznych do przygotowania ofert, w szczególności może sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach i dostosować ją do ilości dojeżdżających uczniów, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
5) Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Wykonawca stosownie do art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o Przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 152 z późn. zm.) sprawdzi osoby wykonujące czynności związane z dowozem i odwozem uczniów (tj. opiekuna i kierowcę) w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Na dowód tego, Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego złoży oświadczenie, z którego będzie wynikało iż opiekun i kierowca wykonujący czynności związane z dowozem i odwozem uczniów zostały sprawdzone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i nie są karane,
- Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym osoby, które będzie chciał zatrudnić przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia w czasie trwającej już umowy, a jeżeli z rejestru wyniknie, iż osoba została karana za przestępstwa na tle seksualnym Wykonawca nie zatrudni jej.
6) Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, niekarana, która jest zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej i cywilnej za działanie lub zaniechanie w związku ze sprawowaną opieką. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci do przedszkoli i szkół, zapewnienia bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci, opieki i zwracania uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w czasie przejazdu, a w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci w pojeździe, niedopuszczenie do przewozu dzieci.
7) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują autobusami posiadającymi ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC i NNW, w ilości zapewniającej uczniom miejsca siedzące oraz prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowców autobusów, którzy posiadają uprawnienia o których mowa w art. 39a. ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201) tj. ukończone 21 lat, o ile uzyskał kwalifikację wstępną, ważne prawo jazdy kat. D, posiadają ważne badania lekarskie i psychologiczne oraz kurs dokształcania dla kierowców.
9) Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę opiekuna i kierowcę wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j . Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.):
a) sposób dokumentowania zatrudnienia opiekuna i kierowcy oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95:
- w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, z którego wynikało będzie, iż przy realizacji zamówienia zatrudnione są osoby na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.)
b) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 95:
- Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy.
10) W przypadku wystąpienia, podczas wykonywania usługi, awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę wyznaczonego autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, autobus zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni taką ilość pojazdów, aby była ona dostosowana do ilości przewożonych uczniów na danej trasie.
11) Zamawiający zastrzega, że możliwe są zmiany godzin przywozu i odwozu uczniów w trakcie trwania roku szkolnego wynikających z harmonogramu zajęć szkolnych. Dyrektorzy szkół po wcześniejszym ustaleniu z organem prowadzącym poinformują Wykonawcę o zmianach telefonicznie nie później niż dwa dni przed wprowadzanymi zmianami. Istnieje również możliwość zmiany długości trasy oraz zmiany liczby przystanków.
12) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę innych rozwiązań przebiegu tras dowozu i odwozu uczniów niż zaproponowany przez Zamawiającego jedynie w przypadku rozwiązań bardziej praktycznych, efektywnych i korzystnych dla Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na dokonanie zmiany harmonogramu dowozu i odwozu uczniów.
13) W momencie wystąpienia w kraju stanu epidemii, pandemii lub zwalczania chorób zakaźnych u ludzi, Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania realizacji umowy w całości lub w części.
14) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
15) Odbiór uczniów na wyznaczonych trasach będzie się odbywał z istniejących przystanków autobusowych.
16) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełni ww. obowiązek, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik do SWZ.
17) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia wymienionych w ppkt 18.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60 %
Dodatkowe kryteria oceny ofert: czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii - 40 %
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert:

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniami:
• Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga 60%
• Spełnienie dodatkowego kryterium „czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii” – waga 40%

Każda z ofert otrzyma określoną liczbę punktów (O) obliczoną według wzorów:
a) Kc:
ilość punktów (kryterium cena) = x 60.

b) KA:

ilość punktów (kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii) = oświadczenie wykonawcy (tak = 40 punktów lub nie = 0 punktów).

c) O:
O = (Kc x Wc) + (KA x WA)

Kc – liczba uzyskanych punktów badanej oferty - Kryterium cena
KA – liczba uzyskanych punktów (kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii)
O – liczba punktów oferty badanej.
Wc - waga kryterium cena
WA - waga kryterium „czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii”.

Zamawiający ogranicza czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii do dwóch możliwości:
a) podstawienie autobusu zastępczego w razie awarii do 40 minut od jej wystąpienia. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym dla danej części skreślić „NIE” otrzyma 40 punktów w Kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii.
b) niepodstawienie autobusu zastępczego w razie awarii do 40 minut od jej wystąpienia. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym dla danej części skreślić „TAK” otrzyma 0 punktów w Kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR V - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Łobudzicach z Filią w Bujnach Szlacheckich
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Zelów w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r. i sprzedaż na rzecz Zamawiającego biletów miesięcznych uprawniających do dowozu uczniów do powyższych placówek oświatowych.
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt biletów upoważniających, uprawnionych uczniów i dzieci do korzystania z usługi dowozu na danej części zamówienia. Bilet miesięczny jest biletem imiennym i posługiwać może się nim osoba, której imię i nazwisko widnieje na bilecie. W razie kontroli Wykonawca może wymagać przedstawienia przez ucznia dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza biletu. Bilet miesięczny jest ważny na jeden miesiąc od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Bilety dostarcza Wykonawca na swój koszt do Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Zelowie. Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o Uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 295) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 5 ust.1. Na bilety miesięczne będące przedmiotem zamówienia obowiązują wszystkie ulgi ustawowe przewidziane dla komunikacji samochodowej. Jako cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wskazać w Formularzu Oferty cenę po uwzględnieniu ulg ustawowych oraz cenę biletu miesięcznego normalnego dla uczniów 5-letnich.
2) Wykonawca zobowiązany będzie do dowiezienia uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli oraz ich odwiezienia zgodnie z wykazem tras. Łączna liczba uczniów do przewiezienia do szkół i przedszkoli jak i z powrotem wynosi 327 i jest to przewidywana liczba uczniów korzystających z dowozu w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r., podana według stanu w miesiącu październiku 2022 r. na podstawie złożonych informacji przez dyrektorów szkół. Podana ilość dowożonych uczniów, może zwiększyć się lub zmniejszyć.
Wykonawca winien dowieźć uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli na zajęcia co najmniej 5 minut przed ich rozpoczęciem. Faktyczne godziny odjazdów autobusów po zajęciach Wykonawca ustali z dyrektorami poszczególnych szkół i przedszkoli. Zestawienie dojazdów uczniów do szkół stanowi załącznik nr 4. Zamawiający będzie informował każdorazowo
za pośrednictwem korespondencji e-mail co najmniej około 28 dnia każdego miesiąca przed rozpoczęciem nowego miesiąca o ilości biletów w danym miesiącu dla danej trasy. Zmiany liczby uczniów w stosunku do sumy biletów wskazanych w ofercie nie mogą być większe niż 10% ceny ofertowej brutto.
3) W myśl art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu do szkół i przedszkoli jak i również w drodze powrotnej. Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić uczniom miejsca siedzące w autokarze dodatkowo poza kierowcą i opiekunem.
4) Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną tras przewozu w celu uzyskania informacji koniecznych do przygotowania ofert, w szczególności może sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach i dostosować ją do ilości dojeżdżających uczniów, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
5) Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Wykonawca stosownie do art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o Przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 152 z późn. zm.) sprawdzi osoby wykonujące czynności związane z dowozem i odwozem uczniów (tj. opiekuna i kierowcę) w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Na dowód tego, Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego złoży oświadczenie, z którego będzie wynikało iż opiekun i kierowca wykonujący czynności związane z dowozem i odwozem uczniów zostały sprawdzone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i nie są karane,
- Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym osoby, które będzie chciał zatrudnić przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia w czasie trwającej już umowy, a jeżeli z rejestru wyniknie, iż osoba została karana za przestępstwa na tle seksualnym Wykonawca nie zatrudni jej.
6) Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, niekarana, która jest zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej i cywilnej za działanie lub zaniechanie w związku ze sprawowaną opieką. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci do przedszkoli i szkół, zapewnienia bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci, opieki i zwracania uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w czasie przejazdu, a w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci w pojeździe, niedopuszczenie do przewozu dzieci.
7) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują autobusami posiadającymi ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC i NNW, w ilości zapewniającej uczniom miejsca siedzące oraz prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowców autobusów, którzy posiadają uprawnienia o których mowa w art. 39a. ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201) tj. ukończone 21 lat, o ile uzyskał kwalifikację wstępną, ważne prawo jazdy kat. D, posiadają ważne badania lekarskie i psychologiczne oraz kurs dokształcania dla kierowców.
9) Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę opiekuna i kierowcę wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j . Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.):
a) sposób dokumentowania zatrudnienia opiekuna i kierowcy oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95:
- w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, z którego wynikało będzie, iż przy realizacji zamówienia zatrudnione są osoby na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.)
b) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 95:
- Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy.
10) W przypadku wystąpienia, podczas wykonywania usługi, awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę wyznaczonego autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, autobus zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni taką ilość pojazdów, aby była ona dostosowana do ilości przewożonych uczniów na danej trasie.
11) Zamawiający zastrzega, że możliwe są zmiany godzin przywozu i odwozu uczniów w trakcie trwania roku szkolnego wynikających z harmonogramu zajęć szkolnych. Dyrektorzy szkół po wcześniejszym ustaleniu z organem prowadzącym poinformują Wykonawcę o zmianach telefonicznie nie później niż dwa dni przed wprowadzanymi zmianami. Istnieje również możliwość zmiany długości trasy oraz zmiany liczby przystanków.
12) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę innych rozwiązań przebiegu tras dowozu i odwozu uczniów niż zaproponowany przez Zamawiającego jedynie w przypadku rozwiązań bardziej praktycznych, efektywnych i korzystnych dla Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę na dokonanie zmiany harmonogramu dowozu i odwozu uczniów.
13) W momencie wystąpienia w kraju stanu epidemii, pandemii lub zwalczania chorób zakaźnych u ludzi, Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania realizacji umowy w całości lub w części.
14) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
15) Odbiór uczniów na wyznaczonych trasach będzie się odbywał z istniejących przystanków autobusowych.
16) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełni ww. obowiązek, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik do SWZ.
17) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia wymienionych w ppkt 18.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60 %
Dodatkowe kryteria oceny ofert: czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii - 40 %
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert:

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniami:
• Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga 60%
• Spełnienie dodatkowego kryterium „czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii” – waga 40%

Każda z ofert otrzyma określoną liczbę punktów (O) obliczoną według wzorów:
a) Kc:
ilość punktów (kryterium cena) = x 60.

b) KA:

ilość punktów (kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii) = oświadczenie wykonawcy (tak = 40 punktów lub nie = 0 punktów).

c) O:
O = (Kc x Wc) + (KA x WA)

Kc – liczba uzyskanych punktów badanej oferty - Kryterium cena
KA – liczba uzyskanych punktów (kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii)
O – liczba punktów oferty badanej.
Wc - waga kryterium cena
WA - waga kryterium „czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii”.

Zamawiający ogranicza czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii do dwóch możliwości:
a) podstawienie autobusu zastępczego w razie awarii do 40 minut od jej wystąpienia. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym dla danej części skreślić „NIE” otrzyma 40 punktów w Kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii.
b) niepodstawienie autobusu zastępczego w razie awarii do 40 minut od jej wystąpienia. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym dla danej części skreślić „TAK” otrzyma 0 punktów w Kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca dla każdej z części (I, II, III, IV, V) wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania uprawnień (licencji) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego oraz art. 18 tejże ustawy wymaga uzyskania przez wykonawcę zezwolenia uprawniającego do wykonywania takiego transportu. W celu wykazania spełnienia tych wymagań Wykonawca przedstawi posiadane uprawnienia nie później niż w dniu podpisania umowy.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Posiadanie doświadczenia – dla każdej z części (I, II, III,IV,V) warunek będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał co najmniej dwie usługi polegające na przewozie uczniów do placówek oświatowych o wartości min. 15 000,00 zł brutto każda;
b) Wykonawca powinien dysponować następującym potencjałem technicznym dla każdej z części (I, II, III, IV, V): autokarem – posiadającym ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC i NNW, dostosowanym do danej części zadania w ilości zapewniającej uczniom miejsca siedzące oraz prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, autokarem zastępczym – posiadającym ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC i NNW, by w razie awarii właściwego autokaru zapewnić prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu według załącznika do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- formularz oferty,
- odpowiednie pełnomocnictwo wraz z oświadczeniem o jego aktualności na dzień składania ofert (jeśli dotyczy)
- zobowiązanie innego podmiotu (jeśli dotyczy)
- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy)
- stanowiący załącznik do SWZ
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie zawiera załącznik do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ oraz wniosku.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ oraz wniosku.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-28

Zobacz inne

Prawo