Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00449493/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wycinka drzew przy ul. Gustawa Morcinka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384368691

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: os. Szkolne 27

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-977

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kegw.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kegw.krakow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449493

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00438962/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 10:00

Po zmianie:
2022-11-25 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 12:00

Po zmianie:
2022-11-25 12:00

Zobacz inne

Prawo