Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Racibórz, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00449530/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ"

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów mrożonych z podziałem na części: Część I – Dostawa mrożonych warzyw, owoców i dań gotowych
Część II- Dostawa ryb mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych na I półrocze 2023 rok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001255044

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Franciszka Grzonki 1

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 415 2001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlota-jesien-dps.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów mrożonych z podziałem na części: Część I – Dostawa mrożonych warzyw, owoców i dań gotowych
Część II- Dostawa ryb mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych na I półrocze 2023 rok

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63ba69a0-6998-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449530

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025393/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawa produktów mrożonych z podziałem na części: Część I – Dostawa mrożonych warzyw, owoców i dań gotowych Część II- Dostawa ryb mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych na I półrocze 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.powiatraciborski.pl/dps/zamowienia.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji”, wynosi 150 MB. 4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania . Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 6. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się i wymagania formalne dotyczące składanych dokumentów zostały opisane w pkt 7 i 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): szczegóły zawiera SWZ punkt 36

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): szczegóły zawiera SWZ punkt 36

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.252.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 68621,20 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 34546,70 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W asortymencie części I dostaw znajdują się mrożone warzywa i owoce: mieszanka warzywna 40 kg, mieszanka typu bukiet kwiatowy – 170 kg, włoszczyzna – 310 kg, leczo warzywne-20 kg, kalafior - 300 kg, fasolka szparagowa żółta 100 kg, fasolka szparagowa zielona- 50 kg, brokuł- 400 kg, szpinak w liściach- 100, dynia kostka- 5 kg, mieszanka kompotowa 180kg, porzeczka czarna- 10 kg, truskawki – 10 kg; dania gotowe głęboko mrożone: kluski z mięsem – 60 kg, kluski śląskie drobne- 150 kg, pyzy z mięsem – 70 kg. Szczegółowy opis poszczególnego asortymentu, wielkości opakowań zawiera opis przedmiotu zamówienia określony w pkt 4 SWZ. Dostawy zamawiający będzie realizował sukcesywnie dwa razy w miesiącu w dni robocze. Ilość, asortyment i termin każdej dostawy Zamawiający będzie przesyłał w terminie co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem, e- mailem na adres wskazany przez Dostawcę. Dostawca zamówiony towar będzie dostarczał do siedziby zamawiającego na swój koszt i ryzyko w godzinach od 7.00-14.00. Mieszanka warzywna z pozycji 1 musi być co najmniej 6 składnikowa, lub więcej. Maksymalne wielkości opakowania mrożonek: pozycje od 1 – 10 do 2,5 kg, pozycje od 11 – 13 do 5 kg, pozycje od 14 – 16 do 10 kg.

4.2.5.) Wartość części: 12784,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione według wzoru: P= (najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert/ cena oferty ocenianej) x waga , gdzie: P oznacza ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium nr 1 „Cena oferty”, waga stanowi procentowe znaczenie kryterium nr 1 . Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych ofert otrzyma 100 punktów i tę ofertę zamawiający wybierze do realizacji zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, według powyższego wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W asortymencie części II dostaw znajdują się ryby mrożone: morszczuk filet – 160 kg, miruna – 175 kg, filet z dorsza atlantyckiego – 125 kg, tilapia filet- 60 kg, makrela wędzona – 100kg, śledź po wiejsku – 90 kg, rolmops ze śledzia opiekany – 5 kg. Szczegółowy opis poszczególnego asortymentu, wielkości opakowań itp. zawiera opis przedmiotu zamówienia określony w pkt 4 SWZ.
Dostawy zamawiający będzie realizował sukcesywnie średnio raz w tygodniu. Ilość, asortyment i termin każdej dostawy Zamawiający będzie przesyłał w terminie co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem, e- mailem na adres wskazany przez Dostawcę. Dostawca zamówiony towar będzie dostarczał do siedziby zamawiającego na swój koszt i ryzyko w godzinach od 7.00-14.00.

4.2.5.) Wartość części: 21762,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione według wzoru: P= (najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert/ cena oferty ocenianej) x waga , gdzie: P oznacza ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium nr 1 „Cena oferty”, waga stanowi procentowe znaczenie kryterium nr 1 . Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych ofert otrzyma 100 punktów i tę ofertę zamawiający wybierze do realizacji zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, według powyższego wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wypełniony załącznik nr 2 do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące odpowiednio: a) wykonawcy; b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ . 2. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów.3. Oznacza to, że w przypadku jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne PEŁNOMOCNICTWO w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. FORMULARZ CENOWY stanowiący załącznik nr 1A/ i lub 1B do SWZ zawierający pełny asortyment artykułów wyszczególnionych w poszczególnych formularzach cenowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. Konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Każdy ze wspólników dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w okolicznościach określonych w art. 455 ust.1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych, poprzez:1.zmianę cen jednostkowych poszczególnego asortymentu w przypadku promocji lub obniżki cen, obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do umowy; 2.dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie umowy; 3.zmianę asortymentu, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania produkcji poszczególnych asortymentów, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w szczególności określone w umowie i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od asortymentu i cenie nie wyższej niż dany asortyment; 4.zmianę wartości brutto wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT , przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena jednostkowa brutto danego asortymentu, ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian; 5.ceny jednostkowe mogą podlegać waloryzacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy obowiązywania umowy, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS (tzw. klauzula waloryzacyjna), na wniosek Dostawcy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie proponowanego wskaźnika.
2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić, w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 2b) i pkt 4, art. 455 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Zobacz inne

Prawo