Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Koronowo, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00449574/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiat Bydgoski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana posadzek w klasopracowniach głównego budynku szkoły "A" w Zespole Szkół Zawodowych im. gen Stanisława Maczka w Koronowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Bydgoski

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000186424

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 53

1.5.2.) Miejscowość: Koronowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-010

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 694473896

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsz-koronowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsz-koronowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana posadzek w klasopracowniach głównego budynku szkoły "A" w Zespole Szkół Zawodowych im. gen Stanisława Maczka w Koronowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d9233d5-6983-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449574

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003242/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana posadzek w klasopracowniach głównego budynku szkoły "A" w Zespole Szkół Zawodowych im. gen Stanisława Maczka w Koronowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, mają być przekazywane za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie, ul. Dworcowa 53, 86-010 Koronowo, tel. 523822246, fax 523822246, e –mail: sekretariat@zsz-koronowo.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie jest Pan Arnold Paszta, tel. 602554851, e-mail: arnold.partner@gmail.com
3) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Wymianę posadzek w klasopracowniach głównego budynku szkoły „A” w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie o sygnaturze ZSZ.S.261.2.50.2022 prowadzonym w trybie podstawowym wariant z negocjacjami;
4) odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 oraz art. 18 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada/ją Pani/Pan/Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSZ.S.261.2.50.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane o których mowa w art. 7 pkt. 21 ustawy Pzp, które będą polegały na wymianie posadzek w 10 pomieszczeniach w budynku „A” o łącznej powierzchni 415 m2.
2) Roboty będą polegały na: demontażu starych wykładzin i listew przypodłogowych wraz z ich utylizacją, wyrównaniu podłogi płytami wiórowymi, przygotowaniu podłoża (płyty OSB i wiórowe), gruntowaniu przygotowanego podłoża, impregnowaniu – wzmacnianiu, klejeniu wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu (wykładziny PCW jednowarstwowe, homogeniczne o gr. 2 mm) wraz z wywinięciem cokołu na ścianę na wys. 10 cm, zgrzewaniu wykładzin rulonowych wraz z zabezpieczeniem cokołów masą akrylową.
3) Wymagania dotyczące wykładziny:
a) wykładzina homogeniczna podłogowa z PCW, Typ I z przeznaczeniem dla intensywnego i bardzo intensywnego ruchu (ISO 10581, ISO 10874);
b) grubość minimum 2 mm i waga całkowita min. 2750 g/m2;
c) możliwość odnowienia, posiadająca właściwości techniczne zgodnie z oznakowaniem CE (EN 14041);
d) antypoślizgowość (EN 13893) – klasa DS ( ≥ 0,30);
e) zapewniająca niskie ryzyko poślizgu,
f) oddziaływanie kółek krzeseł (ISO 4918) – bez uszkodzeń;
g) odporność na światło (ISO 105-802) ≥7;
h) odporność chemiczna (ISO 26987) – odporna;
i) aspekt środowiskowy:
- wykładzina powinna podlegać recyklingowi.
- całkowita zawartość recyklatu nie może przekraczać 26%.
- emisja LZO po 28 dniach (EN 16516) ≤ 10 g/m3
4) Wszystkie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia muszą posiadać parametry techniczne jakie wskazano w materiałach do przetargu lub równoważne jakościowo. Wszystkie dostarczone i użyte przez Wykonawcę materiały muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Cena, waga kryterium 60 %
Gwarancja jakości na roboty budowlane, waga kryterium 40%
2. Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali
100-punktowej. Oferty ocenione zostaną wg wzoru:
P = C + G + T
Przy czym 1% = 1 pkt
P – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie
C – liczba punktów przyznanych w kryterium „cena oferty brutto”
G – liczba punktów przyznanych w kryterium „gwarancja jakości na roboty budowlane”

a) Sposób obliczania C:
Oferty w kryterium cena ocenione zostaną w następujący sposób:
C min
C= x 60%
C of. ocen
gdzie:
Cmin - najniższa wartość w kryterium cena spośród złożonych ofert
Cof. ocen. – wartość obliczanej oferty w kryterium cena
C - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu
do dwóch miejsc po przecinku).

b) Sposób obliczania G:
Punkty w kryterium zostaną przyznane w oparciu o zapisy poniższej tabeli
Okres udzielonej gwarancji jakości w miesiącach Liczba przyznanych punktów (G)
36 miesięcy– okres minimalny 0 pkt.
48 miesięcy 20 pkt.
60 miesięcy 40 pkt.

Wykonawca winien zaproponować długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach, tj. 36 lub 48 lub 60 miesięcy. W przypadku podania innego okresu gwarancji, Zamawiający przyzna liczbę punktów odpowiadającą najbliższemu niższemu niż podany przez Wykonawcę okresowi gwarancji, zgodnie z punktacją przewidzianą w tabeli powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli stosując procedurę określona powyżej, dalej nie można dokonać wyboru oferty, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie lub zamówienia (nie więcej niż 3) obejmujące swym zakresem kładzenie wykładzin PCW (przemysłowych) o łącznej powierzchni minimum 250 m2, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
3) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zamówienie lub zamówienia (nie więcej niż 3 roboty) obejmujące swym zakresem kładzenie wykładzin PCW (przemysłowych) o łącznej powierzchni minimum 250 m2, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu wykazania, że oferowana w postępowaniu wykładzina spełniana stawiane w SWZ wymagania, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z Ofertą - Specyfikację wykładziny (karta materiałowa) lub inny dokument wystawiony przez producenta, potwierdzający spełnianie stawianych wymagań technicznych.
2. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W celu wykazania, że oferowana w postępowaniu wykładzina spełniana stawiane w SWZ wymagania, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z Ofertą - Specyfikację wykładziny (karta materiałowa) lub inny dokument wystawiony przez producenta, potwierdzający spełnianie stawianych wymagań technicznych.
2. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa, w tym pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 455 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej Umowy, tak w zakresie terminu realizacji jak również wynagrodzenia,
w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia poniżej określonych okoliczności:
1) poprzez zmiany w zakresie stosowanych materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy – o ile będą one korzystne dla Zamawiającego,
2) poprzez przedłużenie terminu realizacji całego zamówienia lub terminu wykonania poszczególnych robót w przypadku:
a) niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, wprowadzone obostrzenia lub inne okoliczności utrudniające realizację zamówienia, a związane z pandemią, stan wojenny) mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
b) zaistnienia okoliczności określonych powyżej (w ust. 3 pkt 1), pod warunkiem że będzie to niezbędne do prawidłowego zakończenia realizacji umowy,
c) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi żadna ze Stron umowy lub leży ona po stronie Zamawiającego, jeżeli uniemożliwia to całkowicie lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy,
d) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają
do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego,
3) poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, oraz o ile zaistnieje taka potrzeba terminu realizacji zamówienia, w przypadku:
a) zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp i o ile będą one miały wpływ na wysokość wynagrodzenia;
b) zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp;
c) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa;
d) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy;
4) Zamawiający dopuszcza zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy nowym wykonawcą w sytuacjach określonych w sytuacjach o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
5) poprzez zmianę Podwykonawcy/Podmiotu trzeciego, na zasoby którego Wykonawca powołał się w ofercie w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Do zmiany takiej może dojść na prośbę Wykonawcy wyłącznie w uzasadnionym przypadku i pod warunkiem wskazania przez niego innego Podwykonawcy, spełniającego warunek udziału w postępowaniu, do spełnienia którego wskazany był w ofercie Podwykonawca.
6) poprzez wprowadzenie podwykonawcy/ców w zakresie nie wskazanym wcześniej w ofercie, o ile Wykonawca wykaże, że usprawni to realizację przedmiotu zamówienia.
4. Strony są uprawnione do wnioskowania zmiany sposobu rozliczania Umowy
lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy/Podwykonawcy, w celu usprawnienia ich rozliczania, lub z innych uzasadnionych przyczyn.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pow_bydgoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert Zamawiający zastosuje kryterium- najkorzystniejszy bilans w kryterium ceny.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U., poz. 835), wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) nr 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) nr 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) nr 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych powyżej.
W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

Zobacz inne

Prawo