Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Goleniów, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00449653/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Goleniów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Marszewo wraz z infrastrukturą techniczną”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Goleniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684367

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Lotników 1

1.5.2.) Miejscowość: Goleniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914698200

1.5.8.) Numer faksu: 914698298

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@goleniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Marszewo wraz z infrastrukturą techniczną”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee18aefe-6746-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449653

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023830/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Opracowanie dokumentacji projektowej Marszewo w kierunku lotniska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Goleniów: https://goleniow.logintrade.net/

4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż określony w SWZ.

5. Zamawiający informuje, iż wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania (pomiędzy zamawiającym a wykonawcami) będzie odbywała się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Goleniów: https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z www.logintrade.pl w szczególności za sytuację, gdy oferta nie zostanie złożona w miejscu wskazanym przez platformę określoną w punkcie 3. Nieprawidłowe złożenie oferty skutkować będzie nieuwzględnieniem jej w prowadzonym postępowaniu.

7. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Goleniów: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

8. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Goleniów:


1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Opera
2) pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Jednocześnie Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów;
 Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy i Miasta, Plac Lotników 1, e-mail: abi@goleniow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat);
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WGG.271.1.52.2022.EJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Marszewo wraz z infrastrukturą techniczną” wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji i/lub zezwoleń wymaganych Prawem budowlanym umożliwiających realizację zadania oraz zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.
2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcji, która w swoim zakresie obejmować będzie:
 realizację inwestycji w etapach uwzględniających dostosowanie do zlewni wód opadowych,
 przebudowę drogi klasy Z obejmującą tereny działek między innymi o numerach:
• 48/2, 136/1, 70, 136/2 do końca działki nr 212/6- obręb Marszewo gmina Goleniów,
 przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,
 przebudowę drogi wraz z ciągami komunikacyjnymi lub/i ścieżką rowerową lub/i ścieżką pieszo-rowerową, zjazdami do posesji,
 budowę kanalizacji deszczowej,
 budowę kanałów technologicznych, stosownie do art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.2022 r. poz. 1693 tj. ze zm.) pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji: urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

b) opracowanie na podstawie uzgodnionej koncepcji projektów budowlanych z rozbiciem na branże, obejmujących:
 zagospodarowanie terenu,
 przebudowę drogi wraz z ciągami komunikacyjnymi lub/i ścieżką rowerową lub/i ścieżką pieszo-rowerową, zjazdami do posesji,
 przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,
 budowę kanalizacji deszczowej,
 usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i napowietrzną, jeśli pojawią się na etapie projektowania,
 budowę kanałów technologicznych,
 inwentaryzację zieleni wraz z planem wycinki (w razie konieczności),
 projekt nasadzeń kompensacyjnych.

c) opracowanie oddzielnych projektów wykonawczych z rozbiciem na branże, obejmujących:
 zagospodarowanie terenu,
 przebudowę drogi wraz z ciągami komunikacyjnymi lub/i ścieżką rowerową lub/i ścieżką pieszo-rowerową, zjazdami do posesji,
 przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,
 budowę kanalizacji deszczowej,
 usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i napowietrzną, jeśli pojawią się na etapie projektowania,
 budowę kanałów technologicznych,
 inwentaryzację zieleni wraz z planem wycinki (jeśli zajdzie taka konieczność),
 projekt nasadzeń kompensacyjnych,
d) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej z branż,
e) opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,
f) opracowanie planu BiOZ,
g) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,
h) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu,
i) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu przebiegów, lokalizacji i opisów nowo projektowanych obiektów sieci kanalizacji deszczowej w postaci plików wektorowych *SHP zgodnie z wymaganiami wynikającymi z załącznika nr 10 do SWZ,
j) opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz ich aktualizacja (w przypadku gdy Zamawiający przystąpi do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ),
k) zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (robót budowlanych). Za nadzór autorski Zamawiający rozumie:
 nadzór autorski miejscowy - Wykonawca będzie pełnił w swojej siedzibie. Za nadzór autorski miejscowy uważa się udzielenie odpowiedzi na pisemne zapytania postawione przez Zamawiającego bez konieczności pobytu Wykonawcy na budowie lub w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi e-mailem lub faksem w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego, w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia,
 nadzór autorski zamiejscowy - Wykonawca będzie pełnił w formie pobytów na budowie lub w siedzibie Zamawiającego. Za nadzór autorski zamiejscowy uważa się udzielanie wyjaśnień, wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej, opracowywanie zamiennych rysunków technicznych i rozwiązywanie problemów na budowie lub w siedzibie Zamawiającego na każdorazowe pisemne wezwanie (e-mailem lub faksem) Zamawiającego, z tym, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności przybycia na budowę lub do swojej siedziby na piśmie (e-mailem lub faksem), z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 2 dni robocze, a w sytuacjach awaryjnych, nagłych – niezwłocznie. Zakres pełnienia nadzoru autorskiego zamiejscowego obejmuje 8 pobytów w trakcie trwania realizacji inwestycji – na budowie lub w siedzibie Zamawiającego – przez (w zależności od potrzeb) jednego projektanta bądź przedstawiciela Wykonawcy,
 Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.), w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania,
 nadzór autorski będzie sprawowany przez autora dokumentacji projektowej do czasu zakończenia realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli dotyczy),
 obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności:
1) Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,
2) Wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,
3) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,
4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,
5) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,
6) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,
7) udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania,
8) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia,
 w przypadku wprowadzenia zmian stanowiących odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę/zgłoszenia, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/zgłoszenie/ZRID),
 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji projektowej w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokólarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego.
3. Dalszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Cena oferty za opracowanie dokumentacji projektowej -(C) 50 punktów
2) Cena oferty za pełnienie nadzoru autorskiego (CA) 10 punktów
3) Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (D) 40 punktów


1.1. W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:

ad. 1) Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty za opracowanie dokumentacji projektowej (C) – maksymalnie 50 pkt :

W powyższym kryterium największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto) za opracowanie dokumentacji projektowej.

Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującym wzorem:

liczba punktów C = (Cmin / Cbad) x 50
gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto za opracowanie dokumentacji projektowej spośród ofert
Cbad - cena brutto za opracowanie dokumentacji projektowej podana w ofercie badanej

UWAGA! Punkty w powyższym kryterium będą przyznawane na podstawie dołączonego do oferty Wykonawcy załącznika nr 1.1 do SWZ tj. „Zestawienia kosztów opracowania dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego". Niedołączenie do oferty załącznika nr 1.1 do SWZ spowoduje, iż oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

ad. 2) Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty za pełnienie nadzoru autorskiego (CA) – maksymalnie 10 pkt :

W powyższym kryterium największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto) za pełnienie nadzoru autorskiego.

Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującym wzorem:

liczba punktów CA = (CAmin / CAbad) x 10
gdzie:
CAmin – najniższa cena brutto za pełnienie nadzoru autorskiego spośród ofert
CAbad - cena brutto za pełnienie nadzoru autorskiego podana w ofercie badanej

UWAGA! Punkty w powyższym kryterium będą przyznawane na podstawie dołączonego do oferty Wykonawcy załącznika nr 1.1 do SWZ tj. „Zestawienia kosztów opracowania dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego". Niedołączenie do oferty załącznika nr 1.1 do SWZ spowoduje, iż oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

ad. 3) Sposób przyznania punktów dla kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (D) – maksymalnie 40 pkt:

Zamawiający będzie przyznawał punkty za doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (tj. projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej). Punkty będą przyznawane w oparciu o dołączony do oferty Wykonawcy załącznik nr 1.2 do SWZ, według następującej zasady:

a) 40 punktów otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia tj. projektant branży drogowej, wykonał 5 (lub więcej) usług obejmujących swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę drogi,

b) 30 punktów otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia tj. projektant branży drogowej, wykonał 4 usługi obejmujące swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę drogi,

c) 20 punktów otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia tj. projektant branży drogowej, wykonał 3 usługi obejmujące swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę drogi,

d) 10 punktów otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia tj. projektant branży drogowej, wykonał 2 usługi obejmujące swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę drogi,

e) 0 punktów otrzyma Wykonawca, który:
 wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia tj. projektant branży drogowej, wykonał 1 usługę obejmującą swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę drogi,
 nie wypełni lub nie dołączy do oferty załącznika nr 1.2 do SWZ.

2. Szczegółowy opis sposobu oceny ofert określono w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 12 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

12.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tzn. polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę drogi o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT) w ramach której zaprojektowano:

 budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę drogi o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT),
 budowę lub/i przebudowę oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT),
 budowę lub/i przebudowę kanalizacji deszczowej lub/i sanitarnej lub/i wodociągowej o wartość nie mniejszej niż 10 000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT).
 budowę lub/i przebudowę sieci teletechnicznej o wartość nie mniejszej niż 10 000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT).

Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże ze w okresie ostatnich 3 lata, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy – w tym okresie wykonał kilka dokumentacji projektowych, osobno na w/w branże tj. wykaże, wykonał należycie co najmniej:
 jedną usługę obejmującą swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę drogi o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT),
 jedną usługę obejmującą swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT),
 jedną usługę obejmującą swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę kanalizacji deszczowej lub/i sanitarnej lub/i wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT),
 jedną usługę obejmującą swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej budowę lub/i przebudowę sieci teletechnicznej o wartość nie mniejszej niż 10 000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT).

Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.

W niniejszej SWZ definicje budowy, przebudowy należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej – minimalne wymagania:
 kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania, odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe z realizacji co najmniej jednej usługi obejmującej swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę drogi.

b) projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych – minimalne wymagania:
 kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do projektowania odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

c) projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimalne wymagania:
 kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

d) projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do projektowania, odpowiadające przedmiotowi zamawiania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.
Ponadto zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 , potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ,

(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z tych wykonawców).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,

2.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 , potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:


1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, cz te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

(W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz).


2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznik nr 6 do SWZ.
(W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się:

1) Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców:

a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,

b) Zestawienia kosztów opracowania dokumentacji projektowej i pełnienia nadzoru autorskiego przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1.1. do SWZ,

c) Zestawienie zadań punktowanych w kryterium pn.: „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1.2. do SWZ-jeżeli dotyczy,

d) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,

e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ,

f) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeżeli dotyczy),

g) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),

h) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy),

i) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu przegotowane zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

1.1.Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.

1.2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
1.3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

2. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji i rękojmi.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 13.2. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek określony w pkt 13.2.4. ppkt 1) SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 13.2.4 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 dotyczące robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących w załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Goleniów

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835). Do Wykonawców podlegających wykluczeniu
w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.
2. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1510 ze zm.).
2.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności formalno - prawne związane z uzyskaniem warunków, decyzji
administracyjnych, uzgodnień itp., w zakresie realizacji zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia: 180 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.1 Nadzór autorski będzie sprawowany przez autora dokumentacji projektowej do czasu zakończenia realizacji inwestycji
wykonywanej na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli dotyczy).
4. Uzupełnienie do sekcji IV pkt 4.3.5. - 4.3.6. niniejszego ogłoszenia:
4.3.5. Nazwa kryterium: Cena
4.3.6. Waga - 60,00
z tym że:
cena oferty za opracowanie dokumentacji projektowej (C) 50 punktów
cena oferty za pełnienie nadzoru autorskiego (CA) 10 punktów.

Zobacz inne

Prawo