Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00449834/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie napraw i robót konserwacyjnych w budynkach, lokalach i na terenach wraz z pogotowiem w branży budowlanej w zasobach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 7

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-479

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 863 55 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wlochy.zgn@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wlochy.um.warszawa.pl/waw/zgn-wlochy

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie Nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie napraw i robót konserwacyjnych w budynkach, lokalach i na terenach wraz z pogotowiem w branży budowlanej w zasobach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4040a628-6997-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019755/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie napraw i robót konserwacyjnych w budynkach, lokalach i na terenach wraz z pogotowiem w branży budowlanej w zasobach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2023 roku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną, przy użyciu platformy zakupowej e-Zamawiający oraz pod adresem e-mail: wlochy.zgn@um.warszawa.pl.
2. Zamawiający zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien posiadać konto w systemie Marketplanet OnePlace (oneplace.marketpalnet.pl). Sporządzenie i złożenie oferty wymaga rejestracji konta Wykonawcy w ww. systemie. Czas weryfikacji danych od złożenia wniosku o rejestrację do aktywacji konta może wynosić do dwóch dni roboczych.
3. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem: https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania
z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem, w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową, na adres: wlochy.zgn@um.warszawa.pl. Zamawiający nie wymaga podpisywania pytań kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Niezbędne wymagania techniczne, sprzętowe i aplikacyjne do przekazywania danych, składania ofert i innych dokumentów, dotyczące systemu dostępne są na stronie: http://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl;
4.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości minimum 512 kb/s;
4.2 Komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny – MS Windows 7 lub nowsze wersje;
4.3 Zainstalowania dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4.4 Włączona obsługa JavaScript:
4.5 Zainstalowany program obsługujący pliki w formacie .pdf;
5. Format kodowania i oznaczania czasu:
5.1 Plik stanowiący ofertę, załączony i zapisany przez Wykonawcę, jest widoczny w systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia ww. pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
5.2 Oznaczenie czasu odbioru danych przez system stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar.
6. Pozostałą korespondencję (tj. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz wszelkie informacje) związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać drogą mailową na adres wlochy.zgn@um.warszawa.pl,
w tytule wpisując numer postępowania, którego dotyczy, bądź za pośrednictwem formularza pytań i odpowiedzi, dostępnego na platformie
e-Zamawiający pod numerem danego postępowania. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza systemowego lub Formularza własnego jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Warszawa-Włochy,
ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Warszawa-Włochy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu iod@zgnwlochy.waw.pl
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Wykonanie napraw
i robót konserwacyjnych w budynkach, lokalach i na terenach wraz
z pogotowiem w branży elektrycznej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy w 2023 roku”.
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, musi Pani/Pan skontaktować się
z Administratorem i poinformować go, które prawo i w jakim zakresie chce Pani/Pan realizować.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przedmiotowej ustawy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres i w zakresie, wymaganym przez przepisy prawa, tj. zgodnie z art. 97
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania będzie obejmował cały czas trwania umowy. Po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych
lub historycznych lub cele statystyczne.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
7.1 podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Warszawa-Włochy, na podstawie przepisów prawa;
7.2 podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Warszawa-Włochy, na podstawie stosownych umów zawartych
z Zakładem.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.2610.63.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie napraw i robót konserwacyjnych w budynkach, lokalach i na terenach wraz z pogotowiem
w branży budowlanej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w 2023 roku”.

2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót:
Zakres prac obejmuje między innymi:
• Sprawdzenie stanu sprawności użytkowej elementów i urządzeń budynków
• Montaż gotowych elementów takich jak: szafki, osłony, zawiasy, haki, gabloty ogłoszeniowe, tablice informacyjne, ościeżnice okienne i drzwiowe, lub ich ewentualna wymiana w budynku i na terenie przyległym do budynku
• Naprawa lub usunięcie uszkodzonych elementów metalowych w budynku, na budynku, np. części balustrad
• Naprawa, uzupełnienie lub ewentualna wymiana wywietrzników i wyłazów, znaków informacyjnych, krat okiennych w budynku
• Montaż lub wymiana tablic hipotecznych, numeracji klatek schodowych, tablic informacyjnych dostarczonych przez administracje, w budynku, na budynku
• Naprawa drzwiczek, wnęk i szafek nieelektrycznych z ich wymianą, lub montażem nowych w budynku

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Wykonanie napraw i robót konserwacyjnych w budynkach, lokalach i na terenach wraz z pogotowiem w branży budowlanej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując mu odpowiednią wagę procentową:
 I kryterium: „cena jednostkowa roboczogodziny (z narzutami)” (Cr)
– waga 60 %
 II kryterium: „czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia” (Cz) – waga 40 %

2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
2.1. Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie
z poniższym wzorem:
P = Cr + Cz
gdzie:
P – łączna ilość punktów
Cr – ilość punktów w kryterium „cena jednostkowa roboczogodziny
(z narzutami)”
Cz – ilość punktów w kryterium „czas przystąpienia do usunięcia awarii
od chwili zgłoszenia”

2. 2 Kryterium „cena jednostkowa roboczogodziny (z narzutami)” (Pc) – waga 60%
Zamawiający ustala minimalną i maksymalną cenę roboczogodziny kosztorysowej (z narzutami):
Minimalna cena: R= netto 35,28 zł/godz.
Maksymalna cena: R= netto 76,46 zł/godz.

Sposób obliczenia ceny jednostkowej roboczogodziny:
1) Stawka roboczogodziny: R = ………. zł/godz.
2) Koszty pośrednie: Kp = ………. % R,S
3) Zysk: Z = ………. % R + Kp (R), S + Kp ( S)

Cena roboczogodziny kosztorysowej (z narzutami) wynosi R= netto ……. zł/godz.

Jeżeli Wykonawca w ofercie zadeklaruje niższe lub wyższe wskaźniki kosztów pośrednich – Kp oraz/lub zysku – Z opisanych powyżej, oferta zostanie odrzucona.

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów dla każdej z ofert. Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie – 60 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 430 000,00 zł.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia oraz dowód opłacenia składki. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dowodów opłacenia składki. W przypadku nie spełnienia warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany zawartej umowy ubezpieczenia.
2. Warunek odnoszący się do zdolności technicznej:
W celu potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający wymaga wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu robót remontowych w budynkach mieszkalnych
lub użytkowych w branży budowlanej, każda o wartości co najmniej na kwotę 210 000,00 zł.
UWAGA!
Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.
3. Warunek odnoszący się do zdolności zawodowej:
W celu potwierdzenia spełniania warunku, Zamawiający wymaga zatrudnienia:
a) co najmniej jednej osoby, uprawnionej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
b) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników wykonujących roboty
w branży budowlanej w zakresie prac remontowych i konserwacyjnych będące w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia z wyjątkiem osób kierujących robotami budowlanymi (wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym).
UWAGA!
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie, wymagany warunek mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczanie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 niniejszej części SWZ, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa oświadczenie tych podmiotów zawarte
w zobowiązaniu tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (Załącznik nr 6 do SWZ), potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczanie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 niniejszej części SWZ, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa oświadczenie tych podmiotów zawarte
w zobowiązaniu tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (Załącznik nr 6 do SWZ).
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, tj.:
4.1 oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 108 pkt. 5) i 6) ustawy PZP – wg wzoru określonego
w Załączniku nr 3 do SWZ.
4.2 wykazu robót budowlanych, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ. Roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
4.3 wykazu osób, stanowiący Załącznik Nr 5 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami,
4.4 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4.5 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (konsorcjum), dotyczy to każdego z podmiotów. W przypadku spółki jawnej, wymagane jest zaświadczenie wystawione na spółkę, natomiast w przypadku spółki cywilnej, zaświadczenia wystawione na spółkę oraz na poszczególnych wspólników.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
3.1 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
3.2 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
3.3 ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
5. W odniesieniu do warunków określonych w art. 57 pkt 1) i 2) ustawy PZP wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno).
6. Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
7. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale XV SWZ każdy
z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie.
8. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika.
9. Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 3 niniejszego rozdziału SWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
11. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy zażądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni uprawnienia do ich wykonania. Wykonanie zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia oraz
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy
i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania
i zaniechania podwykonawców jak za własne.
14. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest podać taką informację w Informacjach dodatkowych i oświadczeniach Wykonawcy, stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ, wraz z podaniem zakresu zamówienia, jakie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców, o ile są znane na etapie składania ofert.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian Umowy zawiera Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Zobacz inne

Prawo