Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00449852/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa oprogramowania programistycznego” 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010464542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolska 12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-045

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@nask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nask.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

telekomunikacja/IT

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa oprogramowania programistycznego” 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-332972d7-6712-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Cz. 1 - POPC na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, Dz. nr 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” oraz z budżetu państwa w ramach Um. dotacji 32/DC/D/2021 Zad. pn. „Rozwój i utrzymanie systemu teleinformatycznego S46 w 2022 r".

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nask.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nask.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
tj.:1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2)
Komputer klasy PC lub MAC, o następującej minimalnej konfiguracji: pamięć 2GB RAM, procesor Intel
IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux;3) Zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;4) Włączona
obsługa JavaScript;5) Zainstalowany program AcrobatReader lub inny odczytujący pliki w formacie np.
pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx.6) dopuszczalna wielkość przesyłanych pojedynczych plików do 50
MB.Dokumenty w formacie ,,PDF” zaleca się podpisywać formatem PAdES; natomiast dokumenty w
formacie innym niż ,,pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.Zamawiający określa informacje na
temat kodowania i czasu odbioru danych:1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany,
nie jest widoczny dla Zamawiającego oraz właściciela Platformy, gdyż istnieje w systemie jako
zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez
Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss),
znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.Zamawiający kieruje ew.
wezwania/pisma do Wykonawcy za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”.
Docelowy plik skierowany do Wykonawcy widoczny będzie w podzakładce „Otrzymane”.Dokumenty
składane na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca wczytuje w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym na Platformie w zakładce „Pytania/Informacje” (podzakładka „Dodaj
pytanie/komentarz”). Wykonawca w niniejszej podzakładce wybiera docelowy plik, który ma zostać wczytany. Po wczytaniu pliku
wybiera opcję „Zapisz”.Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie w
zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ i podpisanych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez
wybranie polecenia „Dodaj załącznik” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać zamieszczony.
Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku, gdy
załącznik zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa/dane osobowe Wykonawca zaznacza stosowne
polecenie „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” / „Załącznik zawiera dane
osobowe”.Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne
wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został przesłany”, po każdej prawidłowo
wykonanej operacji tj. dodaniu i zapisaniu załącznika.O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego
przeprocesowania transakcji na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art.14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO),że:1)Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Zamawiający. 2)
NASK -PIB wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się
poprzez email inspektorochronydanych@nask.pl; 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie art.6ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówieniapublicznego;4)Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym,
bankom, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne,
doradcze, podatkowe oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne oraz innym
podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez określony czas
(art. 78);5)Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych,
zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub
obrony przez ewentualnymi roszczeniami;6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem, że: a) Skorzystanie przez
osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa
w art.16 rozporządzenia2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą wzory umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą; b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; c) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa wart. 10
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.)),
zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w SWZ, do upływu terminu na ich wniesienie,7) W przypadku stwierdzenia,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,8) Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia,9)Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych,10) Państwa dane osobowe
nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZPiZ.2611.43.2022.451.BKL[S46-2022][S46-REACT][Operator EZD]

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 1 jest:
a) dostawa licencji Oprogramowania IntelliJ IDEA Ultimate (8 szt.), określonego w pkt. 2 SOPZ (pozycja nr 1 w tabeli), lub równoważnych;
b) dostawa subskrypcji Oprogramowania GitLab w wersji Premium (10 szt.), określonego w pkt. 2 SOPZ (pozycja nr 2 w tabeli), lub równoważnych;
c) świadczenie lub zapewnienie przez Wykonawcę lub producenta Oprogramowania świadczenia na rzecz Zamawiającego usług w zakresie wsparcia dla Oprogramowania przez okres wskazany w pkt. 2 SOPZ odpowiednio pozycja nr 1 i 2 w tabeli (wsparcie przez okres: 36 m-cy dla Oprogramowania IntelliJ IDEA Ultimate lub równoważne oraz przez okres 12 m-cy dla subskrypcji Oprogramowania GitLab w wersji Premium lub równoważne).

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 2 jest:
a) dostawa Oprogramowania (licencji) określonego w pkt 1.2 SOPZ lub równoważnych spełniającego wymagania określone w SOPZ;
b) świadczenie lub zapewnienie przez Wykonawcę lub producenta Oprogramowania świadczenia na rzecz Zamawiającego usług w zakresie wsparcia dla Oprogramowania przez okres wskazany w pkt. 2 SOPZ.
Przedmiot zamówienia w ramach części 2, o którym mowa wyżej w lit. a) i b) dotyczy:
- Zintegrowanego środowiska programistycznego, wspierające proces tworzenia kodu oraz jego analizę dla wykorzystywanej przez Zamawiającego technologii .NET (20 szt.).
- Rozszerzenia funkcjonalności do wykorzystywanej przez Zamawiającego biblioteki Entity Framework wraz ze wsparciem dla operacji zbiorczych wykonywanych na dużą skalę (bulk operations) (5 szt.).
- Biblioteka programistyczna umożliwiająca tworzenie, edycję oraz wyodrębnianie zawartości plików PDF dla wykorzystywanej przez Zamawiającego platformy programistycznej .NET (1 szt.).
- Pakietu narzędzi programistycznych służących m.in. zaawansowanej edycji, modelowania oraz debugowania; mapowania, konwersji i integracji pomiędzy różnymi schematami danych; wizualnego tworzenia arkuszy transformacji XML, zawartości bazy danych (1 szt.).
- Rozwiązania do diagnostyki i monitorowania serwerów baz danych PostgreSQL (wykorzystywanych przez Zamawiającego) (1 szt.).
- Oprogramowania do pracy wizualnej (wymagania szczegółowe zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3.6.) (10 szt.).
- Narzędzia do szybkiego prototypowania kodu JavaScript i TypeScript dla edytorów i platform programistycznych (wykorzystywane przez Zamawiającego) (wymagania szczegółowe zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3.7.) (6 szt.).  
- Oprogramowania do obsługi platformy do tworzenia, testowania, uruchamiania i wdrażania scentralizowanych aplikacji rozproszonych oraz udostępnianie aplikacji kontenerowych i mikrousług  (wymagania szczegółowe zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3.8.) (30 szt.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1,
dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani
nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
2) dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1,
lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w
całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt 2 stosuje się.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę stanowi:
1) Formularz Ofertowy (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ dla Części nr 1 i 2);
2) Formularz cenowy (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ dla Części nr 1 i 2);
Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ dla Części nr 1 i 2);
2) Pełnomocnictwo wskazujące pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie (w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum);
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem);
4) Dowody, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, potwierdzające, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo powinno być załączone do
oferty.
4. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, a także gdy
Zamawiający skorzysta z uprawnienia o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, każdy z Wykonawców przedstawia
podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki
dowodowe mogą być złożone wspólnie.
7. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dotyczy Części nr 1 i 2
Możliwa jest zmiana Umowy:
1) gdy dochowanie terminu realizacji obowiązku wynikającego z Umowy jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie Siły wyższej określonej w § 12, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Przedmiotu Umowy;
2) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć innych niż Siła Wyższa;
3) gdy konieczne okaże się przedłużenie terminu realizacji obowiązku wynikającego z Umowy, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego;
zakres zmiany – w oparciu o okoliczności określone w pkt 1 – 3 zmianie może ulec termin realizacji dostawy Oprogramowania określony w § 3 pkt 1 i 2 poprzez jego wydłużenie jednak nie dłużej niż o 5 Dni roboczych, termin realizacji usługi wsparcia w stosunku do terminu określonego w § 3 pkt 3 poprzez jego wydłużenie jednak nie dłużej niż 3 miesiące (za wyjątkiem pkt 1 powyżej gdy termin może być wydłużony o czas, w którym z uwagi na wystąpienie siły wyższej realizacja Umowa byłaby niemożliwa); przedmiot Umowy w sposób dostosowujący go do zmian wynikających z okoliczności wskazanych w pkt 1 – 3 powyżej w sposób nie zmieniający ogólnego charakteru Umowy; sposób wykonania przedmiotu Umowy w sposób dostosowujący go do zmian wynikających z okoliczności wskazanych w pkt 1 – 3 powyżej; wynagrodzenie poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie – zwiększenie nie więcej niż o 10% w stosunku do określonego w § 9 ust. 1;
4) w przypadku zmian obowiązujących w przepisach prawa,
5) gdy, wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
6) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą stroną, w tym instytucjami nadzorującymi lub finansującymi Zamawiającego, które mają bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
7) w przypadku zakończenia rozwijania Oprogramowania lub ujawnienia, że Licencja na Oprogramowanie nie pozwala na korzystanie z Oprogramowania w sposób zgodny z jego przeznaczaniem;
8) w razie złożenia wniosku o upadłość albo likwidację Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta Oprogramowania lub usługi objętej przedmiotem Umowy;
9) w razie wprowadzenia zmiany w standardowych warunkach licencyjnych stosowanych przez Licencjodawcę i zawartych w Załączniku nr 6 do Umowy, o ile zmiana taka jest jednoznacznie korzystna dla Zamawiającego, tj. poszerza zakres jego uprawnień i nie ogranicza go w żadnym stopniu;
10) w przypadku wycofania z produkcji/sprzedaży Oprogramowania, Wykonawca dostarczy obecnie oferowane oprogramowanie o parametrach nie gorszych od wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy; w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt wycofania Oprogramowania wraz z konfiguracją oprogramowania obecnie produkowanego celem akceptacji przez Zamawiającego;
11) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego Oprogramowania, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, Oprogramowania poprzez oprogramowanie, spełniające wszelkie wymagania przewidziane w Załączniku 2 do Umowy dla Oprogramowania zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad; w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt spełniania przez produkt zastępczy wymagań określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nask.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
1) Część nr 1: 73 478,56 zł brutto
2) Część nr 2: 252 908,50 zł brutto.
2. Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca, wobec którego zachodzą okoliczności określone w:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4) - 10) ustawy Pzp;
2) art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
3.Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia.
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć ewentualnym podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znani.

Zobacz inne

Prawo