Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Elbląg, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00449868/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona ubezpieczeniowa majątku i odpowiedzialności cywilnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 171012565

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazurska 42

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zuoelblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zuoelblag.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona ubezpieczeniowa majątku i odpowiedzialności cywilnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a7cbe77-699d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00140316/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Ochrona ubezpieczeniowa majątku i odpowiedzialności cywilnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.zuoelblag.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zp@zuoelblag.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://bip.zuoelblag.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający tj.: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu,
2. Inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Pani Grażyna Tazuszel.
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej
„ustawa Pzp”,
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane będą, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DN-ZP-TP-19/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności w zakresie:
􀀀 Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów,
􀀀 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
􀀀 Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
􀀀 Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
􀀀 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-12 do 2024-12-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętych kryteriach oceny ofert:
X(1) x 60% + X(2) x 40%
gdzie:

X(1) – liczba punktów przyznawana w kryterium cena
X(2) - liczba punktów przyznawana w kryterium klauzule fakultatywne

(1) Sposób obliczenia X(1):
Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej
punktów według wzoru:
X(1) = cena najniższa x 100 pkt
cena badanej oferty

(2) Sposób obliczenia X(2):
Za przyjęcie poszczególnych klauzul zostanie przyznana ilość punktów przypisana danej klauzuli - zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 do SWZ.

Dopuszczalna jest zmiana treści klauzul, ale w przypadku zmian odbiegających na niekorzyść od treści podanej w SWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.

Wykonawcy otrzymają punkty według wzoru:
X(2) = liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę x 100 pkt
maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie środowiskowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-12 do 2024-12-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętych kryteriach oceny ofert:

X(1) x 60% + X(2) x 40%
gdzie:

X(1) – liczba punktów przyznawana w kryterium cena
X(2) - liczba punktów przyznawana w kryterium klauzule fakultatywne

1. Sposób obliczenia X(1):
Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej
punktów według wzoru:
X(1) = cena najniższa x 100 pkt
cena badanej oferty

2. Sposób obliczenia X(2):

Za przyjęcie poszczególnych klauzul zostanie przyznana ilość punktów przypisana danej klauzuli - zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1
do SWZ. Dopuszczalna jest zmiana treści klauzul, ale w przypadku zmian odbiegających na niekorzyść od treści podanej w SWZ, za
zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.

Wykonawcy otrzymają punkty według wzoru:
X(2) = liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę x 100 pkt
maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz statutowych Zakładu Utylizacji Odpadów Spółki z ograniczona
odpowiedzialnością

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-12 do 2024-12-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej, tj. zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895), tzn.
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli Wykonawca uzyskał zezwolenie przed 1 stycznia
2004 r.) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu
uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli Wykonawca rozpoczął działalność przed 28.08.1990 r.),
lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten Wykonawca ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) posiadanie uprawnień do
prowadzenia działalności, o której mowa powyżej, jest wymagane od każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia w takim zakresie, w jakim będą oni wykonywać usługę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy dot. niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.
2. oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt VIII.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.
Zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki
składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie
oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy;
2. zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w
systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności,
składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf;
3. zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub
zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych, składka ulega podwyższeniu o
kwotę naliczonego podatku VAT;
4. korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz
wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki;
5. zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-27

Zobacz inne

Prawo