Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wola Uhruska, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00449923/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA WOLA UHRUSKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
i świadczenie usług jej dystrybucji dla Gminy Wola Uhruska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLA UHRUSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197859

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Wola Uhruska

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-230

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 591 50 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wolauhruska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
i świadczenie usług jej dystrybucji dla Gminy Wola Uhruska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd3073c7-699f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz dokumentów innych niż określone w pkt. 1.4.1. SWZ, odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego: przetargi@wolauhruska.pl – limit wynosi 50 MB.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:
- specyfikacja połączenia – Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
1.4.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dostępnych na ePUAP dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
1.4.6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wola Uhruska
2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych, e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. .Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie jej dystrybucji dla Gminy Uhruska”, znak RRG.271.28.2022,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8. posiada Pani/Pan:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9. nie przysługuje Pani/Panu:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.271.28.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, polegająca na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji, do punktów poboru energii elektrycznej Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (te tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385), zw. dalej „ustawą Prawo energetyczne” oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, o określonych standardach jakościowych. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie Prawo energetyczne, w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (tekst jedn. Dz. U. z 2007r., Nr 93 poz. 623 z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 503 z późn. zm.).
Szacunkowa, łączna ilość energii elektrycznej przewidziana do dostarczenia w okresie obowiązywania Umowy wynosi 406,590 MWh.
Szczegółowy zakres zamówienia (wykaz punktów poboru energii elektrycznej) określony został w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny w zakresie kryterium „Cena brutto oferty” w zakresie wskazanego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Cena brutto oferty to wskazana przez Wykonawcę cena brutto, wyrażona w złotych, za jaką Wykonawca zrealizuje zamówienie.
Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). Punkty w ramach kryterium oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku (na zasadzie „odcięcia” kolejnych cyfr).

Za najkorzystniejszą ofertę dla danej części zamówienia uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów (100) będącą sumą punktacji liczoną wg wzoru:
Cn
P = --------- * 100
Cb
gdzie:
P - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
Cn - najniższa cena oferty niepodlegającej odrzuceniu,
Cb - cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:
1.1. posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiada koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne
1.2. posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energią elektryczną, tj. posiada koncesję w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy prawo energetycznej - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub posiada podpisaną aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
UWAGA:
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia w pkt 4.1.1.1.1. oraz 4.1.1.1.2. do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ).

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.
2.1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych),
2.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).
UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – warunek, o którym mowa w pkt 4.1.1.2.1. muszą spełniać łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – warunek, o którym mowa w pkt 4.1.1.2.2. musi spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 127 ustawy, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni 4.4.2.2. aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj.:
1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ,
2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3. oświadczenia wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7-10 ustawy oraz o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z Załącznikiem nr 8B do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 127 ustawy, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
- ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy prawo energetyczne,
- ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy prawo energetyczne - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczenia energii elektrycznej- w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej – wg wzoru załącznika nr 9 do SWZ,
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
-dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych),

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie wymagane

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt 6.2.1. SWZ i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego – nr konta 03 8195 0009 2005 0090 0736 0011, Wschodni Bank Spółdzielczy w Leśniowicach o. Wola Uhruska. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu lub jego kopii.
Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację:
„Wadium - energia elektryczna, znak postępowania: RRG.271.28.2022”.
Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 Ustawy PZP.
2. W przypadku zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących ulegają automatycznie zmianie postanowienia niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, wszelkie inne zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej umowy:
a) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,
b) ustawowa zmiana podatku akcyzowego,
c) zmiana taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE,
d) zmiana grupy taryfowej,
e) zwiększenie/zmniejszenie mocy umownej/przyłączeniowej do obiektów wymienionych przez Zamawiającego,
f) zmiany ilości energii elektrycznej określonej w § 1 ust. 3 Umowy, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną przekraczającego wskazany w § 1 ust. 3 wolumen o nie więcej niż 15%,
g) zmiany ilości istniejących punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr1 do Umowy. Zwiększenie punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
h) zmiana ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 MWh w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
i) zmiana ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 MWh w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
j) zmiana ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 MWh w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
k) zmiana ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 MWh oraz opłaty handlowej w przypadku interwencji Państwa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w przypadku wprowadzenia specjalnej taryfy ochronnej, mających wpływ na obniżenie kosztów realizacji przedmiotowej Umowy,
l) oznaczenia danych dotyczących Nabywcy/Odbiorcy faktury,
m) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,
n) zmiany podwykonawców, którzy zostali wskazani w ofercie Wykonawcy.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 lit. a), b) i k) ceny i stawki opłat ulegają automatycznie zmianie od dnia wejścia ich w życie bez konieczności sporządzania aneksu.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 lit. c) ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

CIĄG DALSZY INFORMACJI O DOPUSZCZALNYCH ZMIANACH UMOWY (pkt 7.4):
6. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 lit. d) i e) zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy. Zmiana mocy przyłączeniowej i/lub grupy taryfowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 .lit. f) zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy. Rozliczenie dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 lit. g) zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wynikać może np. z przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu, budowy nowych punktów poboru, dodania punktu poboru, zmiany stanu prawnego punktu poboru, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów. Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 3 lit. h)-j) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania zmian, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa ust. 3 lit. h)-j) do 30 dni od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 3 lit. h)-j), mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, w szczególności:
a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych cen oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,
b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 lit. h)-j), na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,
c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji zmiany do wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,
d) wykazanie, że wnioskowana zmiana umowy będzie skutkować odpowiednią zmianą wynagrodzenia.

Zobacz inne

Prawo