Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00449963/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
RZP/TP/41/2/22
Remont gzymsu wraz z odświeżeniem elewacji północnej budynku Rektoratu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000289035

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15

1.4.2.) Miejscowość: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-055

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@sum.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449963

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00426084/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00092869/05/P

Po zmianie:
2022/BZP 00092869/06/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-05 11:00

Po zmianie:
2022-12-06 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-05 11:30

Po zmianie:
2022-12-06 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-03

Po zmianie:
2023-01-04

Zobacz inne

Prawo