Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00450034/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
CYKLICZNY TRANSPORT AKT SĄDOWYCH ORAZ INNEJ DOKUMENTACJI POMIĘDZY BUDYNKAMI SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001256049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 51A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-873

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mokotow.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mokotow.sr.gov.pl/index.php?p=m&idg=m2,245,246

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sąd

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

CYKLICZNY TRANSPORT AKT SĄDOWYCH ORAZ INNEJ DOKUMENTACJI POMIĘDZY BUDYNKAMI SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8fc03f14-64c1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450034

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8fc03f14-64c1-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8fc03f14-64c1-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG-26-1-7/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cykliczna usługa transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, powiązanych i niepowiązanych akt sądowych oraz innej dokumentacji realizowana w terminie 1 lutego 2023 roku lub 1 lutego 2024 roku. Czas trwania umowy może zostać skrócony lub wydłużony zależnie od wykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację umowy. Łączna ilość akt transportowana w ramach jednego kursu to +/- 10 mb. Akta będą spakowane w walizki o wadze nie przekraczającej 20 kg każda. Transport będzie realizowany na trasach:

1) Trasa nr I: ul. Ogrodowa 51A---> ul. Chłodna 64 --->ul. Płocka 9/11B --->ul. Płocka 5A---> ul. Płocka 9/11B--->ul. Chłodna 64 ---> ul. Ogrodowa 51A, tj. na dystansie ok 6 km w godzinach od 8 do 13, w poniedziałki, środy i czwartki,
2) Trasa nr II: ul. Ogrodowa 51A--->ul. Chłodna 64 ---> ul. Ogrodowa 51A tj. na dystansie ok 2 km w godzinach od 8 do 10, we wtorki i piątki,
3) Trasa nr III: al. Solidarności 58 --->ul. Chłodna 64---> al. Solidarności 58 tj. na dystansie ok 6 km w godzinach od 8 do 13, w poniedziałki, środy i piątki,

4.2.6.) Główny kod CPV: 60161000-4 - Usługi w zakresie transportu paczek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2024-02-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób i rzeczy
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - polisa na sumę̨ co najmniej 50 000 zł
3) zdolności technicznej lub zawodowej - co najmniej 3 usługi w zakresie transportu akt na rzecz jednostki publicznej o wartości równej lub wyższej 90 000 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca na potrzeby realizacji umowy zatrudnia na umowę o pracę conajmniej 8 osób, nie karanych za umyślne przestępstwo, których doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu umowy jest dłuższe niż 6 miesięcy.
5) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca na potrzeby realizacji umowy dysponuje co najmniej 1 samochodem dostawczym, wyposażonego w zamykaną przestrzeń bagażową o masie do 3,5 t., kubaturze 15-20 m3 oraz o kubaturze do 5 m3

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2. kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem jej opłaty
3. referencje
4. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz środków transportu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
2) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania umowy z przyczyn niewynikających okoliczności leżących po stronie Wykonawcy
3) wystąpienia siły wyższej
4) zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
5) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
6) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
7) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
8) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania umowy odpowiednio do wzrostu lub spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o publikowany przez Główny Urząd Statystyczny roczny lub półroczny, w zależności od okresu waloryzacji, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Pierwsza waloryzacja dokonywana zostanie nie wcześniej niż 6 miesięcy od zawarcia umowy i będzie obliczona w oparciu o średnią arytmetyczną ze Wskaźnika.
9) Waloryzacja następuje na wniosek drugiej Strony, który musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy
10) Łączna wartość korekt (wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego) wynikająca z waloryzacji nie przekroczy +/- 2 % wynagrodzenia umownego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8fc03f14-64c1-11ed-aea3-5a7c432eaced

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

Zobacz inne

Prawo