Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Legionowo, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00450038/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiat Legionowski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W, na terenie Gminy Jabłonna, na odcinku od ronda przy ul. Kisielewskiego do wiaduktu kolejowego – ul. Partyzantów w miejscowości Chotomów, (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Legionowski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269858

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

1.4.2.) Miejscowość: Legionowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-119

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.7.) Numer telefonu: 227640516

1.4.8.) Numer faksu: 227640450

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zpu@powiat-legionowski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat-legionowski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450038

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00431042/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.1. Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.2. Informacje na temat zaliczek

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający wypłaci Wykonawcy jednorazową zaliczkę na wykonanie robót z zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy.
Wartość zaliczki, stanowić będzie 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, płatna z wkładu własnego.
Zaliczka, stanowi część wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca wystawi fakturę VAT na wartość zaliczki, w ciągu 7 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na wartość zaliczki w zabezpieczenie należytego wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do ich zapłaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury dokumentującej koszty poniesione przez Zamawiającego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 11:00

Po zmianie:
2022-11-30 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 11:05

Po zmianie:
2022-11-30 11:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
30

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

Po zmianie:
2022-12-29

Zobacz inne

Prawo