Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00450061/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodobowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65 w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470014280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sierakowskiego 65

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-324

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 426514408

1.5.8.) Numer faksu: 426160014

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps-sierakowskiego.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dpssierakowskiego.wikom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc Społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodobowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65 w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36e8942d-699c-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450061

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00048884/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług gastronomicznych w zakrsie całodobowego żywienia mieszkańców DPS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu miniportalu oraz warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZP/DPS/2022/U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodobowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65. Średnia miesięczna ilość przygotowanych posiłków wynosi: 45 Żywienie mieszkańców opiera się na n/dietach:
• normalna (podstawowa) - 16 posiłków w tym 1 posiłek gotowane mięso lub ryba
• papkowata - 16 posiłków
• mixowana - 13 posiłków
Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem diet stosowanych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej zgodnie z zaleceniem lekarza i może ulegać zmianom.
4. Posiłki dostarczane są w jeden punkt zbiorczy tj. do rozdzielni posiłków znajdującej się na parterze budynku DPS.
• Posiłki muszą odpowiadać wymogom sztuki kulinarnej z zachowaniem norm żywieniowych zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia uwzględniające niezbędne składniki pokarmowe ( wartości odżywcze)
• Zamawiający wymaga aby oferenci w swoich kalkulacjach przyjmowali co najmniej minimalną dzienną wartość wsadu do kotła dla jednego pensjonariusza w kwocie 12,00 zł (brutto).
• Zamawiający wymaga aby w planowanych w jadłospisach, były uwzględniane tylko takie wędliny w tym również podrobowe (np. mielonka, parówka, pasztet), które w swoim składzie zawierają przynajmniej 70 % mięsa. Oprócz salcesonów, Zamawiający w ogóle nie przewiduje salcesonów w żywieniu swoich podopiecznych
• Każdy posiłek obiadowy powinien zwierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego takich jak: mięso, drób, ryby, jajka ser biały lub nabiał, uzupełniony o produkty będące źródłem białka roślinnego( dodatek owocowo-warzywny np. jarzyny, surówki, sałatki lub owoce) zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.
• Posiłki muszą być sycące, smaczne, kaloryczne, zdrowe, urozmaicone, wysokiej jakości,zarówno co do wartości odżywczej, gramatury, jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną. Posiłki powinny zawierać dużo błonnika, warzyw i owoców.
• Posiłki powinny być przygotowane w taki sposób aby były łatwe do pogryzienia przez mieszkańców.
• Posiłki muszą być urozmaicone ze szczególnym uwzględnieniem owoców i warzyw – dodatek warzywny lub owocowy w każdym posiłku, chyba, że rodzaj diety je wyklucza.
• Wykonawca dostarczy posiłki w odpowiednio przeznaczonych do tego celu pojemnikachtermoizolacyjnych zabezpieczających posiłki przed wylaniem lub schłodzeniem, z uwzględnieniem: termosy jednoskładnikowe przeznaczone do transportu gorących posiłków ( zupa, napoje) oraz termosy wieloskładnikowe wypełnione pojemnikami GN, które występując w różnej konfiguracji zapewniają dostarczenie poszczególnych części posiłku.
• Posiłki muszą posiadać odpowiednią temperaturę i muszą być estetycznie podane.
• W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w jadłospisach tradycyjnych posiłków w okresie świąt oraz okazjonalnych uroczystości.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w jadłospisach w uzgodnieniu z Wykonawcą.
• Posiłki winny być dostarczone w odpowiednim czasie i wydawane w określonym czasie :
- śniadanie od godz. 7.50 – 8.10
- obiad od godz. 12.00 – 13.00
- podwieczorek od godz. 15.00 – 15.30
- kolacja od godz. 18:00 -18:30
• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed jednostkami uprawnionymi do kontroli w zakresie żywienia osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Usługi cateringowe

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość kuchni od Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie ze wzorem załączonym do swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty nalezy składać za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo