Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00450154/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
dla Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych
ARiMR wraz z usługą odbioru przesyłek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

1.3.) Oddział zamawiającego: Zachodniopomorski Oddział Regionalny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01061308300161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Brama Portowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-225

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 914698400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zachodniopomorski@arimr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

agencja płatnicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
dla Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych
ARiMR wraz z usługą odbioru przesyłek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e2cf9b9-6924-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450154

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.arimr.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.1. W związku z treścią z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.) , oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), dalej: „RODO” Zamawiający informuje, że:
1.2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w toku postępowania jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
1.3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1.1.
1.4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO
w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1.5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1.5.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 ustawy,
1.5.2. organy kontrolne,
1.5.3. osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 902),
1.5.4. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszego postępowania. Ponadto, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby archiwizacji.
1.7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1.8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR16.2616.2.2022.MZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych 18 Biur Powiatowych ARiMR w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek o masie wagowej do 2000g, zwanych przesyłkami, zapewnienie nadania przesyłek u operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 896) oraz transport przesyłek ze wskazanych jednostek Zamawiającego do placówek pocztowych Wykonawcy lub ww. operatora
wyznaczonego, zwanych dalej także „usługą”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na odbiorze przez Wykonawcę przesyłek określonych powyżej ze wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji w załączniku nr 7a do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, a następnie nadaniu tych przesyłek w wyznaczonej przez Wykonawcę placówce. Zasady świadczenia usługi odbioru przesyłek określono w załączniku nr 7 do projektu umowy.
3. Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych pozycji przesyłek wyszczególnionych w Formularzu Ofertowym -Tabela 1 (Załącznik nr 1 do SWZ) mają charakter szacunkowy. Ilości zostały podane w oparciu o planowaną realizację przesyłek wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego z okresu obowiązywania Umowy i służą wyłącznie do
porównania złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej ofert

4.2.6.) Główny kod CPV: 64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) ) tj. oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w oparciu o ustalone kryteria) w ramach danej metody, wg wzoru: P = Pc + Pś
gdzie:
P – liczba punktów oferty w łącznym kryterium oceny ofert;
Pc – liczba punktów oferty w kryterium cena;
Pś – liczba punktów oferty w kryterium śledzenie nadanych przesyłek poprzez stronę internetową

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość śledzenia nadanych przesyłek rejestrowanych poprzez stronę internetową

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. dotyczy uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do Rejestru Operatorów Pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 896);
2. dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje, tj. co najmniej 1 usługę
polegającą na świadczeniu usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 2 000 g, przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie złotych : dwieście tysięcy 00/100) .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.), sporządzone wg wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
3. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualny wpis do Rejestru Operatorów Pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 896),
2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do tych czynności Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza.
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów. Zobowiązanie należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu wskazane we właściwym rejestrze lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do tych czynności. Zapisy Rozdziału IV.4 SWZ stosuje się odpowiednio.
4) aktualne na dzień składania ofert:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do tych czynności lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do tych czynność.
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wskazania, które usługi/dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w rozdziale w IV.2 pkt 1.1.1 SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty, o którym mowa w ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Zakres dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określono w rozdziale IV.3 SWZ.
5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale IV.2 pkt 1.1.1
– 1.1.3 SWZ. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, wymienione w rozdziale IV.1 pkt 2.4.2. SWZ
Postanowienia rozdziału IV.2 SWZ stosuje się odpowiednio.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w rozdziale III pkt 1 ppkt 1.1 SWZ,
3. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp. muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Przed podpisaniem umowy przedłożą pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo takie nie zostało dołączone do oferty, oraz umowę regulującą ich wzajemną współpracę.
6. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wskazania, które usługi/dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
1) zmiany podwykonawców lub innych podmiotów w przypadku korzystania przez Wykonawcę w realizacji zamówienia z podwykonawców lub innych podmiotów;
2) zmiany przewidziane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, w tym zmiany objęte regulacją § 7 umowy dotyczące zmiany wynagrodzenia, zmiany cen jednostkowych, zmiany wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, inne zmiany przewidziane w projekcie umowy, zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki od podatku od towaru i usług VAT na usługi objęte przedmiotem zamówienia;
3) zmiany lokalizacji jednostek organizacyjnych Zamawiającego w przypadku zmian siedziby lub zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego;
4) zmiany punktu odbioru przesyłek pocztowych wskazanego w załączniku nr 7 a do umowy sporządzonej wg załącznika nr 9 do SWZ w przypadku zmiany lokalizacji jednostki organizacyjnej Zamawiającego;
5) zmiany przez Ustawodawcę powszechnie obowiązujących przepisów prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym, z którymi postanowienia umowy pozostałyby w sprzeczności albo nakładającej na Wykonawcę lub Zamawiającego dodatkowe obowiązki lub czynności, nieprzewidziane w zawartej umowie, których wykonanie w ramach zawartej umowy jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa,
6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej udostępnionej przez Zamawiającego na stronie internetowej https: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. , poz. 835 ze zm.).
2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do tych czynności. Wykonawca składa ofertę na Formularzu Ofertowym wg Załącznika nr 1 do SWZ za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/arimr
3. Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie nie wcześniej niż od dnia 02.01.2023 r. do wyczerpania kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2023 r.
4. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 r. został opublikowany przez Centralę ARiMR, pozycja planu zamówień - 1.3.58

Zobacz inne

Prawo